drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Dostęp do informacji publicznej, Komendant Policji, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 473/17 - Wyrok NSA z 2019-02-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 473/17 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2019-02-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2017-02-27
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jolanta Górska
Małgorzata Borowiec /przewodniczący sprawozdawca/
Wojciech Jakimowicz
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB/Sz 88/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-27
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2015 poz 2058 art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 14 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Borowiec (spr.) Sędziowie NSA Wojciech Jakimowicz del. WSA Jolanta Górska Protokolant starszy asystent sędziego Łukasz Mazur po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta Powiatowego Policji w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 października 2016 r. sygn. akt II SAB/Sz 88/16 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Komendanta Powiatowego Policji w [...] na rzecz Stowarzyszenia [...] kwotę 545 (słownie: pięćset czterdzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 27 października 2016 r. sygn. akt II SAB/Sz 88/16, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, zobowiązał Komendanta Powiatowego Policji w [...] do załatwienia punktu 1 wniosku Stowarzyszenia [...] o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5 lutego 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku (pkt I); stwierdził, że bezczynność, której dopuścił się organ, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II); oddalił wniosek o wymierzenie Komendantowi Powiatowemu Policji w [...] grzywny (pkt III); oddalił wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej (pkt IV); zasądził od Komendanta Powiatowego Policji w [...] na rzecz Stowarzyszenia [...] kwotę 1.000 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania (pkt V).

Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Stowarzyszenie [...] wnioskiem z dnia 5 lutego 2016 r., powołując się na art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm., dalej w skrócie " u.d.i.p.") zwróciło się do Komendanta Powiatowego Policji w [...] o udostępnienie:

1) kopii dokumentu ukończenia przez [...] K.N. szkolenia potwierdzającego jego kwalifikacje do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1 – ważnego w dniu 18 stycznia 2016 r.;

2) kopii dokumentu odprawy do służby, o którym mowa w § 11 ust. 3 zarządzenia nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów – dotyczącego służby pełnionej przez [...] K.N. w dniu 18 stycznia 2016 r.;

3) kopii dokumentu legalizacji ponownej ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1 o numerze fabrycznym [...];

4) kopii wypisów w książce pracy urządzenia kontrolno-pomiarowego Iskra-1 o numerze fabrycznym [...] dokonanych w czasie służby w dniu 18 stycznia 2016 r. przez patrol, w którym uczestniczył [...] K.N.,

Komendant Powiatowy Policji w [...] odpowiadając na powyższy wniosek pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] przesłał protokół odprawy do służby patrolowej z dnia 18 stycznia 2016 r. patrolu w składzie [...] J.L. i [...] K.N.; kopię dokumentu legalizacji ponownej radarowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów o znaku fabrycznym Iskra-1 nr fabryczny [...]; kopie wpisów Rejestru pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego Iskra-1 o nr fabrycznym [...]. Odnośnie żądania dotyczącego kopii dokumentu ukończenia przez [...] K.N. szkolenia potwierdzającego jego kwalifikacje do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1 poinformował, że zgodnie z zarządzeniem nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. do obsługi takich urządzeń są delegowani policjanci ruchu drogowego posiadający odpowiednie przeszkolenie zawodowe. [...] K.N. w dniu 18 czerwca 2010 r. ukończył kurs specjalistyczny z zakresu ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w [...], uprawniający go do wykonywania pomiarów takim urządzeniem.

Stowarzyszenie [...], mając na uwadze zakres udzielonej odpowiedzi wnioskiem z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwróciło się do Komendanta Powiatowego Policji w [...] o uzupełnienie niepełnej informacji publicznej, poprzez udostępnienie kopii dokumentu ukończenia przez [...] K.N. szkolenia potwierdzającego jego kwalifikacje do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1 ważnego w dniu 18 stycznia 2016 r. Zaznaczyło, że przedmiotem wniosku nie była informacja o ukończeniu przez tego policjanta szkolenia specjalistycznego RD, lecz szkolenia w zakresie obsługi miernika prędkości typu Iskra-1. Podało, że świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego RD nie poświadcza uzyskania kwalifikacji do obsługi przedmiotowego miernika prędkości. W związku z powyższym wniosło o informację, czy [...] K.N. ukończył takie szkolenie, czy nie? Jeśli ukończył wniosło o przesłanie kopii świadectwa ukończenia takiego szkolenia. Jeśli nie ukończył – o jednoznaczne stwierdzenie tego faktu.

Komendant Powiatowy Policji w [...] pismem z dnia 18 maja 2016 r. poinformował wnioskodawcę, że do obsługi ręcznego miernika prędkości nie jest wymagane ukończenie dodatkowego szkolenia. Ponadto powtórzył informację zawartą już w piśmie z dnia 4 kwietnia 2016 r., że [...] K.N. w dniu 18 czerwca 2010 r. ukończył szkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w [...] obejmujące m.in. obsługę ręcznych mierników prędkości.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie [...] złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [...], wnosząc o nakazanie organowi udostępnienia informacji publicznej, stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny w wysokości 100 zł, przyznanie od organu na rzecz skarżącego kwoty 100 zł oraz zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi podało, że po dwóch i pół miesiącach od złożenia do Komendanta Powiatowego Policji w [...] wniosku otrzymało na niego niepełną odpowiedź. Organ nie przesłał bowiem kopii świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie obsługi urządzenia Iskra-1, nie stwierdził też jednoznacznie, że [...] K.N. przedmiotowego szkolenia nie ukończył. Podał jedynie, że przeprowadzone w Centrum Szkolenia Policji w [...] szkolenie obejmowało także obsługę ręcznych mierników prędkości, jednakże nie przedłożył kopii świadectwa potwierdzającego powyższy fakt.

Stowarzyszenie stwierdziło, że żądana informacja o kompetencjach i kwalifikacjach osób publicznych stanowi informację publiczną. Problematyka dotycząca odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji jest prawnie uregulowana i jest jawna. Reguluje ją rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Powyższy akt normuje formy, warunki i tryb odbywania oraz organizację i sposób prowadzenia szkoleń. Ukończenie przez poszczególnych policjantów odpowiednich szkoleń jest dokumentowane, a przedmiot tych szkoleń określają odpowiednie programy. Od stopnia kwalifikacji policjantów wykonujących zadania publiczne jest uzależniona jakość i prawidłowość stosowanych przez nich procedur, a fakt ukończenia bądź braku ukończenia odpowiedniego szkolenia jest w takim samym stopniu jawny i publiczny, jak jawne i publiczne są same procedury przez nich realizowane. Do udostępnienia informacji publicznej są zobowiązane podmioty, które są faktycznie w jej posiadaniu. Organ nie kwestionuje, że jest w posiadaniu takich informacji.

Komendant Powiatowy Policji w [...] w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że pomimo tego, iż nie wydaje osobnych świadectw dotyczących obsługi poszczególnych urządzeń, a co za tym idzie nie posiada dokumentu, którego przesłania domagało się Stowarzyszenie, to udzielił informacji w sposób zapewniający ochronę interesów wnioskodawcy. Podał, że "osobny wzór świadectwa czy też dokument kwalifikacji obejmujący uprawnienia ściśle związane z obsługą poszczególnych mierników prędkości nie istnieje, wobec czego nie istnieje również nośnik dla konkretnej informacji publicznej". W świetle powyższego, w ocenie organu, wbrew twierdzeniu skarżącego udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, a w konsekwencji nie pozostaje w bezczynności.

Stowarzyszenie [...] na rozprawie w dniu 27 października 2016 r. rozszerzyło zakres żądania skargi, domagając się wymierzenia organowi grzywny w wysokości 500 zł, oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania w kwocie 1283,42 zł, obejmującej koszty dojazdu prezesa Stowarzyszenia z [...] do [...] (752 km w obie strony) licząc 0,83 zł za 1 km oraz diety w wysokości 30 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu wyroku powołał treść art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Stwierdził, że Komendant Powiatowy Policji w [...] jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, a więc podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, jeśli ją posiada. Informacje, których domagało się skarżące Stowarzyszenie miały charakter informacji publicznej, dotyczyły kwalifikacji i przygotowania policjanta [...] K.N. do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1. Wyjaśnił, że z art. 7 u.d.i.p. wynika, że udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (pkt 1), udostępniania na wniosek zainteresowanego podmiotu, o którym mowa w art. 10 i 11 (pkt 2), wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia (pkt 3); umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych, zwanym "centralnym repozytorium" (pkt 4). Zgodnie z art. 13 u.d.i.p. udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (ust. 1). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (ust. 2). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 ust. 1 u.d.i.p.).

Sąd pierwszej instancji podał również, iż ustawa o dostępie do informacji publicznych wymienia trzy formy załatwienia wniosku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu. Organ, do którego wniesiono wniosek winien udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej (art.10 ) bądź też w formie decyzji odmówić jej udostępnienia (art. 16 ust. 1) albo umorzyć postępowanie (art. 14 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1). Bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami u.d.i.p. polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji publicznej, takiej czynności nie podejmuje i jednocześnie nie wydaje decyzji o odmowie jej udostępnienia, albo też udziela informacji niepełnej, czy też niezgodnej z wnioskiem.

W niniejszej sprawie, Stowarzyszenie [...] domagało się odpowiedzi na konkretnie sformułowane pytania, w tym przedstawienia kopii dokumentu ukończenia przez [...] K.N. szkolenia potwierdzającego jego kwalifikacje do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1 ważnego w dniu 18 stycznia 2016 r.

Komendant Powiatowy Policji w [...] w odpowiedzi na to żądanie wskazał, iż do obsługi ręcznego miernika prędkości nie jest wymagane ukończenie dodatkowego szkolenia. Ponadto podał, że wyżej wymieniony policjant w dniu 18 czerwca 2010 r. ukończył szkolenie specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w [...] obejmujące m.in. obsługę ręcznych mierników. W konsekwencji organ, wbrew żądaniu wyrażonemu we wniosku nie udostępnił wnioskodawcy kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie przez wyżej wymienionego policjanta przedmiotowego szkolenia potwierdzającego jego kwalifikacje do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1 ważnego w dniu 18 stycznia 2016 r.

Komendant Powiatowy Policji w [...] stwierdził jedynie, że [...] K.N. posiada odpowiednie kwalifikacje, ponieważ ukończył specjalistyczne szkolenie obejmujące m.in. obsługę ręcznych mierników prędkości, ale nie przedłożył dokumentu potwierdzającego ten fakt. Organ nie udzielił także wnioskodawcy informacji, że nie jest w posiadaniu dokumentu, którego udostępnienia (kopii) się on domaga.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie przyjął, że pkt 1 wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 5 lutego 2016 r. nie został przez Komendanta Powiatowego Policji w [...] rozpatrzony zgodnie z przepisami u.d.i.p. Udostępnienia informacji publicznej na wniosek nie stanowi bowiem sytuacja, gdzie podmiot zobowiązany udziela informacji, w której zawiera informację inną niż ta, której oczekuje wnioskodawca lub też informację wymijającą. Adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest bowiem uprawniony do dowolnego doboru informacji przekazywanych wnioskodawcy, lecz jest zobligowany do ustosunkowania się do konkretnych żądań wnioskodawcy. Przedstawienie informacji innej niż ta, której oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej, czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku, świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, do którego skierowano wniosek o jej udostępnienie, co niewątpliwie narusza regulację zawartą w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. (por. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OSK 161/12).

Mając powyższe na uwadze, Sąd pierwszej instancji stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie organ pozostał w bezczynności, wobec czego w tym zakresie skargę należało uznać za zasadną.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przedmiotowa bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w [...] nie miała jednak miejsca z rażącym naruszeniem prawa. O rażącym naruszeniu prawa przez organ w zakresie bezczynności w załatwieniu wniosku o udzielenie informacji publicznej można mówić w przypadku, gdy bezczynność ma charakter umyślny, uporczywy lub trwający nadmiernie długo w stosunku do terminu określonego w art. 13 u.d.i.p. i cechuje się niepodejmowaniem żadnych lub podejmowaniem nieadekwatnych czynności. W niniejszej sprawie Komendant Powiatowy Policji w [...] udzielił wnioskodawcy, w swym przekonaniu, pełnej odpowiedzi w piśmie z dnia 4 kwietnia 2016 r., do którego Stowarzyszenie [...] ustosunkowało się w kolejnym piśmie z dnia 28 kwietnia 2016 r., na które organ również odpowiedział, wychodząc z błędnego przekonania, że udzielona informacja w zakresie posiadanych przez wyżej wymienionego policjanta kwalifikacji będzie dla wnioskodawcy wystarczająca. Działanie organu i powstała sytuacja, którą należało zakwalifikować jako bezczynność, nie wynikała zatem z zamiaru nieudostępnienia informacji, lecz błędu związanego z właściwym odczytaniem normy prawnej i – co za tym idzie – nieprawidłowym załatwieniu wniosku.

Z tych samych względów Sąd pierwszej instancji nie uznał za zasadne żądań skarżącego Stowarzyszenia [...] o wymierzenie organowi grzywny, a także zasądzenia na jego rzecz z tego tytułu określonej w skardze kwoty.

W zakresie wskazań skierowanych do organu co do dalszego postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie podał, że sprowadzają się one do obowiązku rozpoznania punktu 1 wniosku skarżącego z dnia 5 lutego 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakreślonym terminie, odpowiadającym terminowi wynikającemu z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. w zw. z art. 268 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej w skrócie "P.p.s.a.") i wzięcia pod uwagę przedstawionych wyżej rozważań. Rozpoznanie i załatwienie wniosku może nastąpić bądź przez przesłanie wnioskodawcy wskazywanego przez niego dokumentu, bądź stwierdzenie braku możliwości jego udostępnienia i wskazania jego przyczyny, bądź też wydanie decyzji o odmowie udostępnienia żądanego dokumentu, co zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. umożliwi stronie wykorzystanie środków prawnych.

Mając powyższe na uwadze Sąd pierwszej instancji , na podstawie art. 149 § 1 i art. 200 P.p.s.a., orzekł, jak w sentencji wyroku.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł Komendant Powiatowy Policji w [...], reprezentowany przez radcę prawnego i zaskarżając wyrok w całości, na podstawie art. 174 pkt 1 P.p.s.a. zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i nieuzasadnione przyjęcie, że organ posiadał żądaną informację publiczną, jednak nie udostępnił jej zgodnie z punktem 1 wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 5 lutego 2016 r., podczas gdy z prawidłowo ustalonego stanu faktycznego w sprawie wynika, że organ nie posiadał informacji w formie żądanej przez wnioskodawcę, o czym go poinformował i jednocześnie chcąc zapewnić ochronę jego interesów, udzielił mu informacji w drodze zwykłego pisma, zapewniając tym samym prawną realizację obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a co za tym idzie nie pozostawał w bezczynności.

Wskazując na powyższy zarzut wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, wraz z kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych oraz rozpoznanie sprawy na rozprawie.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej przedstawił argumentację mającą wykazać zasadność podniesionego w niej zarzutu. Podał m.in., że Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stwierdza, że organ pozostawał w bezczynności z uwagi na nierozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia z dnia 5 lutego 2016 r. zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jednak nie precyzuje jakie przepisy tej ustawy zostały naruszone. Stanowi to naruszenie art. 141 § 4 P.p.s.a. Ponadto Sąd nie określa, czy przekazaną wnioskodawcy informację uznaje za niepełną, inną niż wnioskowana, czy też wymijającą.

W ocenie autora skargi kasacyjnej, Komendant Powiatowy Policji w [...] nie pozostawał w bezczynności w rozpoznaniu wniosku Stowarzyszenia w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. W udzielonej wnioskodawcy odpowiedzi wyjaśnił, że Policja nie ma obowiązku i nie prowadzi specjalistycznych szkoleń z obsługi każdego typu urządzenia będącego na jej wyposażeniu, a co się z tym wiąże, nie istnieje w obrocie prawnym wzór świadectwa ukończenia przedmiotowego szkolenia. Organ nie posiadał żądanego dokumentu, tj. świadectwa ukończenia szkolenia w zakresie obsługi urządzenia Iskra-1. Nie będąc w posiadaniu dokumentu, którego nadesłania w pkt 1 wniosku domagało się Stowarzyszenie, poinformował o tym wnioskodawcę w drodze pism z dnia 4 kwietnia 2016 r. oraz z dnia 18 maja 2016 r., a więc zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej. W stanie faktycznym niniejszej sprawy organ nie był zatem zobowiązany ani do udostępnienia żądanej informacji, ani do wydania decyzji o odmowie jej udostępnienia.

Ponadto skarżący kasacyjnie wskazał, że wnioskodawca nie żądał świadectwa ukończenia przez [...] K.N. szkolenia specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w [...], czemu dał wyraz w piśmie z 28 kwietnia 2016 r., co czyni niezasadnym twierdzenia Sądu pierwszej instancji, jakoby organ, pomimo że powinien, również tego dokumentu nie udostępnił.

Stowarzyszenie [...] w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosło o jej oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 183 § 1 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania, której przesłanki enumeratywnie wymienione w art. 183 § 2 P.p.s.a. w niniejszej sprawie nie występują. Oznacza to, że przytoczone w skardze kasacyjnej przyczyny wadliwości prawnej zaskarżonego wyroku determinują zakres kontroli dokonywanej przez sąd drugiej instancji, który w odróżnieniu od sądu pierwszej instancji nie bada całokształtu sprawy, lecz tylko weryfikuje zasadność zarzutów podniesionych w skardze kasacyjnej.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została oparta na podstawie określonej w art. 174 pkt 1 P.p.s.a. Istota podniesionego w niej zarzutu naruszenia art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 u.d.i.p., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie, sprowadza się do zakwestionowania stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który uznał, że Komendant Powiatowy Policji w [...] pozostaje w bezczynności, gdyż nie załatwił w sposób i w terminie określonym przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej pkt 1 wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 5 lutego 2016 r.

Zdaniem skarżącego kasacyjnie, z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, że organ nie posiadał informacji w formie żądanej przez wnioskodawcę, o czym go poinformował, a zatem nie pozostawał w bezczynności. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor podniósł także zarzut naruszenia art. 141 § 4 P.p.s.a., poprzez niewskazanie przez Sąd pierwszej instancji, konkretnie jakie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej zostały naruszone.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie jest niesporne, że informacja dotycząca pkt 1 wniosku z dnia 5 lutego 2016 r., o której udzielenie wystąpiło Stowarzyszenie [...], stanowi informacje publiczną, gdyż dotyczy kwalifikacji i przygotowania policjanta [...] K.N. do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1, odnosi się do wykonywanych przez niego obowiązków. Komendant Powiatowy Policji w [...] jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, a więc podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu.

Kwestią sporną jest natomiast ustalenie, czy organ udostępnił Stowarzyszeniu wnioskowaną przez nie przedmiotową informację, ewentualnie czy wykazał, że nie był jej posiadaniu w formie żądanej przez wnioskodawcę o czym zawiadomił go w formie pisma.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 u.d.i.p. obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji. Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji. Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wówczas, gdy informacja fizycznie istnieje, nie została wcześniej udostępniona wnioskodawcy i nie funkcjonuje w obiegu publicznym. W sytuacji, gdy wnioskodawca domaga się udostępnienia informacji niebędących w posiadaniu adresata wniosku w dniu jego złożenia, nie jest możliwa realizacja żądania udostępnienia informacji publicznej wówczas organ powinien poinformować o tym wnioskodawcę w drodze zwykłego pisma i nie spoczywa na nim obowiązek poszukiwania informacji na użytek przedmiotowego wniosku (por. wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2010 r., sygn. akt I OSK 1557/09). Dla ustalenia, że w sprawie nie zachodzi bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej, której adresat wniosku nie posiada, jest on obowiązany wypowiedzieć się w tym przedmiocie. Wystarczające jest pisemne wyjaśnienie przyczyny nieudzielenia informacji. W takim przypadku pismo informujące o tym, stanowi odpowiedź na wniosek, co uwalnia adresata wniosku od zarzutu bezczynności. Nie jest bowiem możliwe skuteczne podniesienie zarzutu bezczynności organu w sytuacji, gdy żądana informacja nie znajduje się w posiadaniu organu. Pismo kierowane do strony wnioskującej powinno zawierać wyjaśnienie takiego stanu rzeczy.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, zauważyć należy, iż wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej, Komendant Powiatowy Policji w [...] w żadnym z pism z dnia 4 kwietnia 2016 r. i z dnia 18 maja 2016 r. nie podał, że nie jest w posiadaniu dokumentu, którego nadesłania w pkt 1 wniosku domagało się Stowarzyszenie. W przedmiotowych pismach stwierdził jedynie, że zgodnie z zarządzeniem nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów do obsługi takich urządzeń delegowani są policjanci ruchu drogowego posiadający odpowiednie przeszkolenie zawodowe. [...] K.N. w dniu 18 czerwca 2010 r. ukończył kurs specjalistyczny z zakresu ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w [...], uprawniający go do wykonywania pomiarów takim urządzeniem. Ponadto podał, że do obsługi ręcznego miernika prędkości nie jest wymagane ukończenie dodatkowego szkolenia.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie prawidłowo uznał, że Komendant Powiatowy Policji w [...] pozostaje w bezczynności w załatwieniu pkt 1 wniosku Stowarzyszenia [...]. Nie udostępnił wnioskodawcy kopii dokumentu ukończenia przez [...] K.N. szkolenia potwierdzającego jego kwalifikacje do obsługi ręcznego miernika prędkości typu Iskra-1 – ważnego w dniu 18 stycznia 2016 r. Jak wyżej wskazano w żadnym z w/w pism nie udzielił konkretnej informacji, że nie jest w posiadaniu tego dokumentu, nie wskazał także żadnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wyżej wymienionego policjanta szkolenia zawodowego potwierdzającego jego kwalifikacje w zakresie przedmiotowego urządzenia. Przedstawienie Stowarzyszeniu informacji niepełnej i wymijającej, niż ta, której się ono wyraźnie domagało, narusza regulację zawartą w art. 13 i art. 14 u.d.i.p. Czyni to zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji w/w przepisów niezasadnym.

W takiej sytuacji stwierdzenie przez Komendanta Powiatowego Policji w [...] dopiero na etapie skargi kasacyjnej, że nie jest w posiadaniu dokumentu żądanego przez wnioskodawcę nie pozwala na przyjęcie, że na dzień wyrokowania przez Sąd pierwszej instancji organ w tym zakresie nie pozostawał w bezczynności.

Ubocznie zauważyć należy, iż ze znajdującej się w aktach sprawy opinii prawnej z dnia 29 marca 2016 r., udzielonej organowi przez Zespół Prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, wynika, że "W odniesieniu żądania kopii dokumentu ukończenia przez [...] K.N. szkolenia potwierdzającego jego kwalifikacje do obsługi ręcznego miernika prędkości ważnego w dniu 18 stycznia 2016 r. wskazać należy, iż obowiązujące w tym przedmiocie zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. nie wskazuje formy odbywania przez funkcjonariuszy specjalistycznych szkoleń związanych z obsługą urządzeń pomiarowych. Zarządzenie nr 609 Komendanta Głównego Policji wskazuje co prawda, że do wykonywania zadań wymagających wiedzy specjalistycznej w zakresie kontroli zapisów urządzeń rejestrujących między innymi prędkość jazdy delegowani są z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 w/w zarządzenia jedynie policjanci ruchu drogowego posiadający odpowiednie przeszkolenie zawodowe, jednak nie określa wzoru świadectwa bądź dokumentu kwalifikacji. Z tego względu należy udostępnić wnioskodawcy treść dokumentu, którym KPP dysponuje w tym zakresie, tj. w przyjętej formie potwierdzenia posiadania przez policjanta przeszkolenia zawodowego w zakresie zapisów urządzeń rejestrujących (z zastrzeżeniem wynikającym z § 25 ust. 2 w/w Zarządzenia nr 609 KGP)".

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zamierzonego przez autora skargi kasacyjnej skutku nie mógł odnieść także zarzut art. 141 § 4 P.p.s.a. Powołany przepis określa wymogi, jakie musi spełniać uzasadnienie wyroku. Powinno ono zawierać: zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Analiza uzasadnienia zaskarżonego wyroku pozwala na stwierdzenie, że zawiera ono wszystkie elementy, o których mowa w tym przepisie. Przedstawiony w nim wywód prawny w toku kontroli instancyjnej pozwala na ocenę, co stanowiło podstawę prawną rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym wyroku. Sąd pierwszej instancji wyjaśnił, dlaczego przyjął, iż organ w sytuacji określonej przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej pozostawał w bezczynności i w sposób wystarczający swoje stanowisko uzasadnił. Czyni to zarzut naruszenia omawianego przepisu nietrafnym.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw i w oparciu o art. 184 P.p.s.a. podlega oddaleniu.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 2 i art. 209 P.p.s.a. oraz art. 205 § 2 P.p.s.a. w związku z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz.1804 ze zm.).Powered by SoftProdukt