drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Podatkowe postępowanie Podatek od nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 864/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 864/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2017-01-18  
Data wpływu
2016-08-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Andrzej Melezini /przewodniczący/
Paweł Janusz Lewkowicz
Jacek Pruszyński /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Podatek od nieruchomości
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 54 par. 1 i 2, art. 155 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Andrzej Melezini, Sędziowie sędzia WSA Paweł Janusz Lewkowicz, sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w sprawie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a poinformować Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. o istotnym naruszeniu prawa polegającym na przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi O. S.A. w W. ze znacznym uchybieniem terminu. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: "p.p.s.a."), w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji organu I instancji w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości za 2010 r. uznał, że w sprawie zachodzi konieczność poinformowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Stosownie do art. 54 § 1 i 2 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Podstawowym obowiązkiem organu administracji publicznej, którego działanie lub bezczynność (przewlekłe prowadzenie postępowania) zostały zaskarżona, jest zatem przekazanie sądowi skargi, kompletnych i uporządkowanych akt sprawy i odpowiedzi na skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

W przedmiotowej sprawie skarga O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] wpłynęła do ww. organu w dniu 18 kwietnia 2016 r. Skarga powinna być więc przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku najpóźniej do 18 maja 2016 r. Tymczasem skarga ta została wysłana do Sądu dopiero w dniu 30 sierpnia 2016 r.

Przekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę nastąpiło zatem w niniejszej sprawie ze znacznym przekroczeniem terminu określonego w art. 54 § 2 p.p.s.a. W związku istotnym naruszeniem procedury sądowoadministracyjnej, Sąd postanowił skierować sygnalizację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a.

Wskazując na powyższe uchybienie Sąd oczekuje w terminie 30 dni informacji o zajętym stanowisku w tej sprawie i podjętych działaniach. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a., organ który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić Sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt