drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, , Inne, oddalono skargę, II SAB/Kr 87/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Kr 87/09 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2009-12-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-09-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Krystyna Daniel /przewodniczący/
Małgorzata Brachel - Ziaja /sprawozdawca/
Mirosław Bator
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Sygn. powiązane
I OZ 657/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-08
I OZ 468/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-10
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel Sędziowie: Sędzia WSA Mirosław Bator Sędzia WSA Małgorzata Brachel - Ziaja (spr.) Protokolant: Małgorzata Piwowar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi P.B. na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta K. skargę oddala

Uzasadnienie

W dniu [...] sierpnia 2009 r. P. B. złożył skargę na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w K. w sprawie wniosku z dnia [...] lipca 2009 r. dotyczącego udostępnienia m. in. informacji publicznej na temat przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. Skarżący wniósł o stwierdzenie bezczynności Komendanta i nakazanie mu zgodnego z prawem rozpatrzenia wniosku poprzez przesłanie w terminie 3 dni pełnej informacji, o jakiej we wniosku, a także o stwierdzenie, iż wnioskowane informacje podlegają udostępnieniu oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi P. B. wskazał, że w dniu [...] lipca złożył pisemny wniosek o udostępnienie informacji. Reakcja podmiotu zobowiązanego na wniosek o udzielenie informacji publicznej winna zdaniem skarżącego nastąpić niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Organ może odmówić udostępnienia informacji publicznej tylko w przypadku określonym ustawą. Winien tego dokonać w formie decyzji administracyjnej. O czynnościach tych w podanym terminie winny być powiadomiony wnioskujący. Podobnie w przypadku, jeśli informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy podmiot zobowiązany jest do powiadomienia w tym terminie (14 dni od złożenia wniosku) o powodach zwłoki oraz o nowym terminie udostępnienia informacji publicznej. Tymczasem pomimo upływu dwóch miesięcy od złożenia wniosku skarżący nie uzyskać określonej prawem odpowiedzi, ani też wnioskowanej informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Komendant Straży Miejskiej Miasta K. wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że po dokonaniu niezbędnych ustaleń, w tym także po sprawdzeniu rejestrów korespondencji prowadzonych w poszczególnych jednostkach straży miejskiej oraz prowadzonego rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej nie stwierdzono, aby osoba nazywająca się P. B. w dniu [...] lipca 2009 r. przesłała (złożyła) jakąkolwiek korespondencję lub wniosek w przedmiotowej sprawie.

[...] listopada 2009 r. na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła poczta e-mail do sygnatury II SAB/Kr 87/09

z adresu [...] o treści: "przesyłam elektroniczny plik potwierdzający złożenie [...] lipca 2009 r. wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Straży Miejskiej Miasta K.. P. B.". Do listu elektronicznego załączono plik o nazwie "wniosek [...]", jednakże - jak wynika z notatki sekretarza sądowego - załącznika tego nie udało się otworzyć.

Na rozprawie w dniu 3 listopada 2009 r. skarżący podniósł, że organ nie zarejestrował jego wniosku i nie wysłał elektronicznego potwierdzenia wpływu jego wniosku. Wniosek ten został wysłany [...] lipca 2009 r. do elektronicznej skrzynki podawczej Straży Miejskiej Miasta K. i nadal jest w skrzynce. Skarżący otrzymał tylko niezrozumiałe, niepodpisane pismo ze Straży Miejskiej.

Strona przeciwna w piśmie z dnia [...] listopada 2009 r. wskazała, że w dniu [...] lipca 2009 r. na konto Straży Miejskiej Miasta K. założone w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wpłynęły dwa wnioski, które zawierały datę nadania, adres skrzynki odpowiedzi oraz informację o dołączonych załącznikach, natomiast nie zawierały innych wymaganych elementów takich jak dane nadawcy, treść wniosku oraz podpis. W czasie weryfikacji okazało się, że dokumenty te nie są zgodne ze wzorem, a załączniki do wniosków, w których prawdopodobnie zawarta była treść wniosków sporządzone były w sposób, który uniemożliwiał ich odczytanie. Z tego względu do nadawcy powyższych wiadomości przez platformę ePUAP została przesłana informacja o niemożności odczytania załączników. Jednocześnie wskazano adres skrzynki elektronicznej organu w celu ewentualnego przesłania wniosków na podany adres. Do [...] listopada br. nie wpłynęła na platformę ePUAP odpowiedź na przesłaną informację, ani też inna korespondencja w sprawie złożonych w błędnym formacie wniosków.

W dalszej części pisma Komendant Straży Miejskiej wskazał, iż prawdopodobnie załączniki - po przygotowaniu ich w aplikacji Microsoft Word - zostały zapisane za pomocą klucza prywatnego i zaszyfrowane. Następnie sporządzono przy pomocy platformy ePUAP wnioski, do których załączono załączniki. Wnioski te zostały przesłane bez wcześniejszego podpisania i zaszyfrowania, przez to nie został dołączony do nich klucz publiczny umożliwiający odszyfrowanie załączników, a tym samym ich odczytanie. Okoliczność, iż brak możliwości odczytania załączników wynika z braku podpisu na wskazanych wnioskach została potwierdzona także przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmującego się obsługą systemu ePUAP. System ePUAP obsługuje podpis zawarty we wniosku, natomiast nie obsługuje podpisów zamieszczonych w załącznikach tworzonych przez inne aplikacje (np. Microsoft Word). W przypadku złożenia wniosku zawierającego podpisane załączniki stworzone w innej aplikacji i braku podpisu na samym wniosku nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania załączników.

Zdaniem Komendanta Straży Miejskiej Miasta K. powyższe względy uniemożliwiały otwarcie o zapoznanie się z treścią wniosku P. B., co oznacza, że wniosek ten nie został skutecznie złożony, a strona przeciwna nie miała obiektywnej możliwości udzielić odpowiedzi.

Na rozprawie w dniu 28 grudnia 2009 r. skarżący podtrzymał skargę i wskazał, że w dalszym ciągu nie został do sądu przesłany jego oryginalny wniosek złożony w formie elektronicznej [...] lipca 2009 r. oraz załącznik do wniosku. Odnosząc się do zapisku urzędowego sekretarza sądowego na temat braku możliwości otwarcia pliku przesłanego przez skarżącego pocztą e-mail w dniu [...] listopada 2009 r. P. B. oświadczył, że wiadomość znajdującą się w załączniku tego e-maila jest niedostępna prawdopodobnie dlatego, że Sąd nie posiada oprogramowania platformy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych służącego do zakładania elektronicznej skrzynki podawczej. Zarzucił brak możliwości niemożliwości weryfikacji przez Sąd nieprawdziwej informacji podanej przez skarżony organ m.in., iż załącznika do przesłanego wniosku nie można było odczytać ze względu na jego niepodpisanie. Załącznik został sporządzony w programie MS Word i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, czyli zgodnie z art. 63 § 3a k.p.a. Zdaniem skarżącego organ świadomie ze złej woli nie zastosował się do obowiązujących przepisów nakazujących mu odczytywanie podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznej podpisanego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oprogramowanie takie jest darmowe.

Strona przeciwna na rozprawie podtrzymała wniosek o oddalenie skargi, powołując się na swoją wcześniejszą argumentację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zmianami) sąd administracyjny kontroluje działalność administracji i stosuje środki przewidziane ustawą.

Sądowa kontrola przeprowadzona w niniejszej sprawie nie wykazała bezczynności Komendanta Straży Miejskiej w K..

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Z przepisu tego wynika, że w odniesieniu do informacji publicznej nieudostępnionej

w Biuletynie Informacji Publicznej, obowiązek jej udostępnienia uzależniony jest od złożenia stosownego wniosku. W niniejszej sprawie taki wniosek nie został przez skarżącego złożony, a brak możliwości otwarcia dokumentu przesłanego pocztą e-mail do sądu w dniu [...] listopada 2009 r. uniemożliwia ustalenie treści tego załącznika, przez co nie sposób nawet ustalić, czy skarżący faktycznie żądał dostępu do informacji publicznej.

Wnioski przesłane przez P. B. do strony przeciwnej drogą elektroniczną w dniu [...] lipca 2009 r. zostały przez skarżącego zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwiał ich odczytanie przez adresata (k. 26 - 31 akt sądowych). W czasie weryfikacji okazało się, że dokumenty te nie są zgodne ze wzorem, a więc nie spełniały one wymogów art. 63 § 3a pkt 2 k.p.a. O braku możliwości otwarcia załączników ze względu na brak klucza publicznego skarżący został poinformowany drogą elektroniczną przez A. K. (k. 20 akt sądowych). Jednocześnie wskazano skarżącemu adres e-mail: "[...]". P. B. w żaden sposób na tę informację nie zareagował, a w szczególności nie przesłał ponownie wniosku w formacie czytelnym dla adresata. Kolejną czynnością P. B. podjętą w niniejszej sprawie było wniesienie skargi na bezczynność.

Zgodnie z art. 149 p.p.s.a. uwzględniając skargę na bezczynność sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Uwzględnienie skargi wniesionej w niniejszej sprawie oznaczałoby wydanie wyroku, w którym WSA zobowiązuje Komendanta Straży Miejskiej w K. do rozpoznania wniosków skarżącego z dnia [...] lipca 2009 r. Ponieważ ani organ, ani sąd nie zna treści tych dokumentów, to nie sposób ustalić czego i w jakim trybie domagał się skarżący, a co za tym idzie nie da się zobowiązać strony przeciwnej do ich rozpoznania. Innymi słowy nie jest możliwe uwzględnienie skargi na bezczynność w sytuacji, kiedy ani organ, ani też sąd nie jest w stanie zapoznać się z treścią wniosku inicjującego postępowanie.

Bezzasadny jest również zarzut skarżącego, że "organ świadomie ze złej woli nie zastosował się do obowiązujących przepisów nakazujących mu odczytywanie podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznej podpisanego bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym". Strona przeciwna wskazała bowiem, że system ePUAP obsługuje podpis elektroniczny zawarty we wniosku. Wniosek skarżącego byłby czytelny dla strony przeciwnej, gdyby - zamiast dołączać do wniosku zaszyfrowane załączniki - treść swojego żądania podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym umieścił we wniosku przesłanym za pomocą systemu aPUAP. Oznacza to, że Komendant Straży Miejskiej w K. ma możliwość odczytywania podań wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Biorąc pod uwagę treść oświadczeń skarżącego składanych w czasie procesu należy uznać, że faktycznym celem P. B., do którego zmierza w niniejszej sprawie, jest doprowadzenie do zainstalowania przez stronę przeciwną określonego oprogramowania, które - jego zdaniem - umożliwiłoby odczytanie przesłanych przez niego plików. Skarga na bezczynność nie jest jednak właściwym trybem do realizacji tego celu, gdyż postępowaniu o bezczynność w zakresie informacji publicznej nie ocenia się, czy strona przeciwna miała obowiązek zainstalować takie oprogramowanie. Instalacja stosownego oprogramowania nie mieści się w granicach czynności podlegających kontroli sądu administracyjnego, a określonych w art. 3 § 2 p.p.s.a.

Z powyższych względów skarga P. B. podlegała oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Powered by SoftProdukt