drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie zażalenia, Komendant Policji, Odrzucono zażalenie, I OZ 368/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 368/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-05-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-05-11
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 878/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28
I OZ 249/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-25
II SO/Kr 4/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-25
I OZ 308/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-03
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 46 § 1 pkt. 4, art. 178, art. 180, art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 marca 2011 r. sygn. akt II SO/Kr 4/10 odrzucające zażalenie na postanowienie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie grzywny Komendantowi [...] Komisariatu Policji w K. za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 14 marca 2011 r., sygn. akt II SO/Kr 4/10 odrzucił zażalenie P. B. na postanowienie tegoż sądu z dnia 20 grudnia 2010 r. o odrzuceniu zażalenia w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie grzywny Komendantowi [...] Komisariatu Policji w K.

W dniu 30 marca 2011 r. P. B. złożył drogą elektroniczną zażalenie na powyższe postanowienie. Skarżący twierdził, że jego pisma nie posiadały braku formalnego, gdyż były podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2011 r., doręczonym w dniu 26 kwietnia 2011 r., wezwał stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych przez podpisanie pisma, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pomimo upływu zakreślonego terminu niniejsze zarządzenie nie zostało wykonane.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej powoływana jako P.p.s.a.) każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis powinien być własnoręczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 46 § 4 P.p.s.a., które w tej sprawie nie występują. Podpisem jest znak ręczny określonej osoby, noszący indywidualne i powtarzalne cechy, pozwalające odróżnić go od innych i umożliwiające identyfikację osoby podpisującego oraz zbadanie autentyczności podpisu (Hanna Knysiak-Molczyk [w:] T. Woś, H.Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Warszawa 2005, str. 204-205). Z powyższej definicji jednoznacznie wynika, że podpis musi być własnoręczny. W sytuacji braku własnoręcznego podpisu, Sąd wzywa stronę do usunięcia braku formalnego pisma przez jego podpisanie.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zasadnie, zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2011 r., wezwał stronę do podpisania zażalenia. Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem. Tylko tak złożony podpis spełnia wymagania przewidziane w art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a. Skarżący nie uzupełnił jednak, w zakreślonym przez Sąd terminie, wymienionego braku formalnego i nie podpisał zażalenia.

Wobec niewykonania zarządzenia Sądu I instancji zażalenie P. B. na postanowienie z dnia 14 marca 2011 r. należało uznać za obarczone brakiem formalnym.

Z tych wszystkich względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 i art. 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt