drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny, Wstrzymanie wykonania aktu, Minister Zdrowia, Wstrzymano wykonanie zaskarżonego postanowienia, VII SA/Wa 1731/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1731/14 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-10-20  
Data wpływu
2014-08-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Minister Zdrowia
Treść wyniku
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący – sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. O. na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia poddania się szczepieniom ochronnym postanawia: wstrzymać wykonanie postanowienia Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...].

Uzasadnienie

Skarżąca A. O. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...], utrzymującego w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2014 na mocy którego została nałożona na skarżącego grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r.; z jednoczesnym wezwaniem do wykonania obowiązku tj. poddania syna wnioskodawczyni szczepieniom ochronnym.

W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że wykonanie materialnego obowiązku wynikającego z zaskarżonego postanowienia tj., poddania się szczepieniu przez syna skarżącej mogłoby skutkować niebezpieczeństwem dla jego zdrowia w postaci zagrożenia życia lub zdrowia związanego z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Dodano, że skutki zabiegu szczepienia są nieodwracalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Sąd rozpatrując wniosek o wstrzymanie zaskarżonej decyzji bada, czy w sprawie pojawiły się okoliczności, które stanowiłyby przesłanki opisane w art. 61 § 3 ww. ustawy, tj. czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Tylko możliwość pojawienia się tych przesłanek może skutkować zastosowaniem zawnioskowanej instytucji. Uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej. Wynika to z konstrukcji normy prawnej cytowanego przepisu. Nie wystarczy więc sam wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji bez jego uzasadnienia, które powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest uzasadnione. Powyższe stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji powinien skutkować jego oddaleniem (por. II OZ 1024/05, II OZ 1099/05). Sąd może zatem wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli jest spełniona ustawowa przesłanka określona jako potencjalna możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność została wykonana. Przy czym chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Wniosek skarżącej jest zasadny. Zdaniem Sądu należy uznać, iż charakter przedmiotowej spawy przemawia za wstrzymaniem wykonania zaskarżonego postanowienia. Wykonanie zaskarżonego postanowienia spowoduje skutek prawno-materialny w postaci zapłaty grzywny w wysokości 300 zł., a w dalszej kolejności kolejnych grzywien, gdyż w razie zwlekania z uiszczeniem kwoty nałożonej grzywny w celu przymuszenia, jak i dalszego zaniechania poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, strona narazi się na przymusowe ściągnięcie grzywny w trybie egzekucji należności pieniężnych (art. 124 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) oraz na ryzyko dalszego nakładania na nią kolejnych grzywien w celu przymuszenia (art. 121 § 1 - 3 i art. 122 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), również w wyższej wysokości niż dotychczas nałożona, a następnie ich ściągnięcia. To z kolei może doprowadzić do wywołania skutku faktycznego w postaci możliwości wyrządzenia znacznej szkody (majątkowej) po stronie wnioskodawcy. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że jest zasadnym zastosowanie w niniejszej sprawie środka w postaci wstrzymania wykonania postanowienia.

Jednocześnie Sąd zauważa, iż pozytywne rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania ma charakter tymczasowy i nie przesądza o końcowym wyniku przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 cytowanej na wstępie ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt