drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-11-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Błystak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 416/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Lidia Błystak po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2002 r. postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić z urzędu stronie skarżącej cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 400,00 (słownie: czterysta 00/100) złotych.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 kwietnia 2008 r., którego odpis doręczono osobie uprawnionej w dniu 29 kwietnia 2008 r. - wezwano skarżąca spółkę do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 400 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał więc w dniu 6 maja 2008 r.

Z akt sprawy tymczasem wynika, że wpis został uiszczony w dniu 8 maja 2008 r. , a wniosek o przywrócenie terminu do jego uiszczenia nie został uwzględniony (postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2008 r. odmawiające przywrócenia terminu oraz postanowienie NSA z dnia 15 października 2008 r. o sygn. akt II FZ 416/08 oddalające zażalenie na ww. postanowienie Sądu I instancji).

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 upsa sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 upsa, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy skargi, która należy do katalogu pism kwalifikowanych. Zatem, w myśl art. 220 § 3 upsa skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Z akt rozpoznawanej sprawy bezsprzecznie wynika, że skarżąca spółka uiściła wpis po terminie, a uchybiony termin nie został stronie przywrócony. Oznacza to zatem, że skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu. Stosownie bowiem do art. 85 upsa czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 upsa Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) upsa.



Powered by SoftProdukt