drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Wa 1942/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1942/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-11-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska /sprawozdawca/
Ewa Grochowska-Jung
Iwona Dąbrowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1768/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 3 ust. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Dąbrowska Sędziowie WSA Ewa Grochowska-Jung Anna Mierzejewska (spr.) Protokolant Aleksandra Weiher po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2010 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosku z dnia [...] września 2008 r. 1. oddala skargę 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata G. G. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści) oraz 52,80 (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt) stanowiącą 22% podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] października 2009 r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa, oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz art. 127 § 1 i 2 w zw. z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania M. M. od decyzji Burmistrza Miasta Z. z dnia [...] sierpnia 2009 r. Nr [...], odmawiającej udostępnienia przetworzonej informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł co do istoty sprawy i odmówił udostępnienia M. M. przetworzonej informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia [...] września 2008 r. skierowanym do [...] Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Z. ze względu na niewskazanie przez wnioskodawcę, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

W uzasadnieniu decyzji organ podał, że w dniu [...] września 2008 r. M. M. złożył do [...] Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta Z. wniosek na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w którym prosił o wykaz (listę) wszystkich protokołów, sprawozdań, ocen i wydanych decyzji na temat badań wody wodociągu miejskiego w Z., zarządzanego i eksploatowanego przez [...] Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Z. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia złożenia wniosku w układzie według wzoru – tabelki.

Organ poinformował M. M., że żądana informacja ma charakter informacji publicznej przetworzonej i dlatego jej udostępnienie może nastąpić po wskazaniu powodów, dla których spełnienie żądania jest szczególnie istotne dla interesu publicznego zgodnie z art. 14 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie poinformowano, że w przypadku niedostosowania się do wezwania zostanie wydana decyzja w trybie art. 16 ust. 1 ustawy.

Dalej organ podał, że w odpowiedzi M. M. poinformował, że żądanie oparte jest o szczególny interes publiczny, jakim jest stan sanitarny wody, a prowadzone badania wskazują, że naruszane są normy przewidziane przez prawo dla jakości wody.

Decyzją Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2009 r. Burmistrz Miasta Z. na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmówił udostępnienia przetworzonej informacji publicznej z uwagi na niewskazanie przez wnioskodawcę powodów, dla których spełnienie jego żądania jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. W uzasadnieniu decyzji organ podkreślił, że ww. nie wykazał powodów, dla których spełnienie jego żądania jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

M. M. wniósł odwołanie od wskazanej decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. nie znalazło podstaw do uwzględnienia odwołania.

W uzasadnieniu decyzji, organ podkreślił, że w świetle wniosku żądaną informację należy uznać za przetworzoną, a skoro tak, to po stronie wnioskodawcy niezbędne jest występowanie istotnego interesu publicznego.

Wskazał, że organ I instancji prawidłowo ocenił, że w niniejszej sprawie wnioskodawca nie wykazał powodów, dla których spełnienie jego żądania, tj. sporządzenie nowej informacji w formie zestawienia tabeli według konkretnie wskazanego wzoru jest szczególnie istotne w sprawie. Organ podał, iż nie ulega wątpliwości, że stan sanitarny wody w wodociągu miejskim, z którego korzysta większość mieszkańców Z. jest sprawą o charakterze publicznym i ma znaczenie dla interesu publicznego, zatem jest informacją publiczną. Jednak M. M. zażądał wytworzenia nowej informacji publicznej sporządzenia konkretnej tabeli, czyli informacji przetworzonej. Wnioskodawca nie wykazał przy tym, dlaczego i w jakim zakresie uzyskanie przez niego właśnie takiej tabeli, sporządzonej przez zarządcę wodociągu, jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów. Decyzji zarzucił naruszenie zasady bezstronności, prawa materialnego, tj. art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zasad konstytucyjnych wymienionych w art. 7, 61 ust. 1 Konstytucji, niezachowanie terminu wymienionego w art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, powołując argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonej decyzji administracyjnej i to w dacie jej wydania. Innymi słowy, sąd administracyjny nie orzeka co do istoty sprawy w zakresie danego przypadku, lecz jedynie kontroluje rozstrzygnięcie zapadłe w sprawie z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania.

Dokonując kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, stwierdzić należy, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy wskazać, iż skarżący M. M. na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), złożył wniosek o udostępnienie wszystkich protokołów, sprawozdań, ocen i wydanych decyzji nt. badań wody wodociągu miejskiego w Z. (z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w [...] i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W.) zarządzanego i eksploatowanego przez [...] Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Z. w okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia otrzymania pisma.

Informacja miała być udzielona we wskazanym przez skarżącego układzie w postaci tabelki: wyszczególnienie dokumentu (tytuł, nr, data, inne elementy dokumentu (protokół, sprawozdanie, ocena, decyzja); wynik badań: (brak przekroczenia norm lub przekroczenie - podać jakie pozycje i ilości); data otrzymania dokumentu; podjęte działania, wydane decyzje.

Wniosek skarżącego bezspornie dotyczył informacji przetworzonej. Informacją przetworzoną jest taka informacja publiczna, która została opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie kryteriów przez niego wskazanych. Informacja przetworzona będzie więc informacją, która została przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy według podanych przez niego kryteriów (tabelka). Wykaz taki byłby specjalnie stworzony na potrzeby skarżącego według jego żądania. Nie ulega wątpliwości, że organ nie posiada takiej informacji gotowej i musiałby ją specjalnie wytworzyć na potrzeby skarżącego.

W tym miejscu należy podkreślić, że dostęp do tego rodzaju informacji jest w stosunku do informacji zwykłej ograniczony. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo dostępu do informacji obejmuje także prawo dostępu do informacji przetworzonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla interesu publicznego. Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, iż dla informacji przetworzonej ustawodawca wprowadził dodatkowy wymóg otrzymania informacji, jakim jest interes społeczny. Kryterium, dla którego organ może udzielić informacji, jest "szczególny interes społeczny". Jest to wprawdzie kryterium nieostre i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, musi być ono rozpatrywane przez pryzmat każdej konkretnej sprawy (por. wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2002 r. sygn. akt III SA 2302/00 LEX 53606). Oznacza to, że wnioskodawca ma wykazać, że jego żądanie jest uzasadnione nie tylko samym interesem społecznym, ale ma ono charakter szczególny, czyli wnioskodawca musi wykazać, że działanie organów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne wywołało lub wywoła skutki dotyczące potencjalnie dużego kręgu adresatów (M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Komentarz, Wrocław 2002).

W przedmiotowej sprawie M. M. nie wykazał, iż żądane przez niego informacje odpowiadają kryteriom opisanym w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wobec powyższego, organy rozpatrujące ww. wniosek słusznie przyjęły, że żądanie nie jest umotywowane interesem społecznym, a dotyczy informacji przetworzonej i prawidłowo wydały decyzję odmowną.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 w związku z art. 132 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt