drukuj    zapisz    Powrót do listy

6042 Gry losowe i zakłady wzajemne, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, II SA/Rz 1313/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-09-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 1313/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2021-09-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-08-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Maciej Kobak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Dnia 22 września 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kobak po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 24 sierpnia 2021 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga P. M. (dalej w skrócie: "skarżący") na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry.

Zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2021 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II wezwał skarżącego, aby w terminie 7 dni usunął braki formalne skargi poprzez podanie numeru PESEL – pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponadto zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2021 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II wezwał skarżącego do usunięcia braków fiskalnych wniesionej przez niego skargi, poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 1.500 złotych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia – pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz wezwanie o usunięcie braków formalnych skargi wraz z pouczeniami o skutkach ich niewykonania, zostały doręczone skarżącemu w dniu 3 września 2021 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 26 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325, dalej w skrócie: "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd stwierdza, że skarżący mimo precyzyjnego wskazania, o uzupełnienie jakich braków się go wzywa oraz pouczenia o konsekwencjach grożących w razie nie wykonania zarządzeń, nie usunął powyższych braków w wyznaczonym terminie.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt