drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, I SA/Wa 742/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 742/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-08-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-05-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący/
Elżbieta Lenart
Przemysław Żmich. /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 89/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
I OZ 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-22
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 65 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Daniela Kozłowska sędzia WSA Elżbieta Lenart asesor WSA Przemysław Żmich (spr.) Protokolant Marta Maciejkowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2007 r. sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości skargi na działalność organów gminy oddala skargę.

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpoznaniu wniosku W. K. o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowieniem z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] utrzymało w mocy swoje postanowienie z dnia [...] stycznia 2007 r., nr [...] o przekazaniu podania W. K. z dnia [...] stycznia 2007 r. według właściwości Radzie Miasta B.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie sprawy.

W dniu 10 stycznia 2007 r. W. K. złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. skargę na Ośrodek Pomocy Społecznej, Wiceburmistrza B. i Radę Miasta B. zarzucając pracownikom opieki społecznej niewypłacanie zasiłków celowych oraz podejmowanie przez urzędników samorządowych działań przeciwko jego osobie, naruszających jego mienie, zabór i fałszowanie dokumentów.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia [...] stycznia 2007 r., nr [...] przekazało skargę W. K. z dnia [...] stycznia 2007 r., na podstawie art. 65 § 1 KPA, według właściwości Radzie Miasta B.

Od powyższego postanowienia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożył W. K. wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu podtrzymał stanowisko przedstawione w skardze. Dodatkowo zarzucił [...] samorządowcom współpracę z mafią oraz kierowanie przez kierownika ochrony i sekretarkę Burmistrza Gminy B. gróźb pod jego adresem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia [...] marca 2007 r. utrzymało w mocy swoje postanowienie z dnia [...] stycznia 2007 r. o przekazaniu podania W. K. z dnia [...] stycznia 2007 r. według właściwości Radzie Miasta B. W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z art. 229 pkt 2 i 3 KPA jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw z dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zdaniem Kolegium skoro W. K. ma zastrzeżenia do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w B oraz Burmistrza B. jedynym organem właściwym do załatwienia jego sprawy jest Rada Miasta B.

Od postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2007 r. W. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W uzasadnieniu zarzucił Kolegium, że błędnie potraktowało jego skargę na Ośrodek Opieki Społecznej, Burmistrza i Wiceburmistrza B. oraz pozostawiło bez reakcji jego skargę z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przyjęcia podania o zabezpieczenie przez opiekę społeczną lokalu inwigilowanego przez służbę więzienną, kradnącą dokumenty. Podał również, że opieka społeczna za pośrednictwem Policji umieściła go w szpitalu w Tworkach. Po powrocie do domu stwierdził ,że jego mieszkanie było nielegalnie wynajmowane i ograbione ze sprzętu fotograficznego, numizmatów, biżuterii, znaczków filatelistycznych, sześciu swetrów i kilku tysięcy dokumentów. Dodatkowo wniósł o wypłacenie odszkodowania za te działania oraz zwrot dokumentów. Poza tym zarzucił pracownikom opieki społecznej kilkuletnie opóźnienie w wypłacie zasiłków celowych.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie podtrzymując stanowisko prezentowane dotychczas w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga nie jest uzasadniona.

Poza sporem jest, że pismo W. K. z dnia 8 stycznia 2007 r. wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. dotyczy nienależytego wykonywania zadań przez organy i jednostki organizacyjne gminy, którymi są Ośrodek Pomocy Społecznej i Burmistrz Gminy B. oraz ich pracowników. W piśmie tym skarżący kieruje zastrzeżenia co do wykonywania przez opiekę społeczną zadań z zakresu wypłaty zasiłków celowych. Podnosi również zarzuty przeciwko prowadzonym przez pracowników Urzędu Gminy w B. oraz Ośrodka Pomocy Społecznej działaniom przeciwko jego osobie i mieniu.

Co prawda w skardze z dnia 8 stycznia 2007 r. wskazano również Radę Miasta B., jednakże pismo to nie dotyczy działalności tego organu, skoro skarżący nie formułuje zarzutów pod adresem organu stanowiącego Gminy B. i jego pracowników.

W tej sytuacji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. prawidłowo zakwalifikowało pismo W. K. z dnia [...] stycznia 2007 r. jako skargę powszechną, o której mowa w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, złożoną do organu jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Rada Miasta w B.

Zgodnie bowiem z art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw. Stosownie zaś do treści przepisów art. 228 i art. 229 pkt 3 KPA skargę składa się do organu właściwego do jej rozpatrzenia, którym jest rada gminy, jeżeli skarga dotyczy działalności burmistrza gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie realizowanych zadań własnych gminy.

Wobec tego, że pismo W. K. z dnia 8 stycznia 2007 r. nie dotyczy załatwienia sprawy indywidualnej rozstrzyganej przez organ administracji publicznej w formie decyzji administracyjnej (art. 1 pkt 1 KPA), należało uznać, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. - jako organ niewymieniony w art. 229 KPA i niewłaściwy w sprawach skarg uregulowanych w przepisach Działu VIII Rozdziału 2 KPA - zasadnie przekazało powyższe podanie do załatwienia Radzie Miasta B., w trybie o którym mowa w art. 65 § 1 KPA.

Dodatkowo należy zauważyć, że w skardze z dnia 8 stycznia 2007 r. W. K. zarzucił organom pomocy społecznej kilkuletnie opóźnienie w wypłacie zasiłków wyrównawczych do renty. Jednak świadczenia tego rodzaju wypłacane są z ubezpieczenia społecznego (art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.). Wobec tego Rada Miasta B. po otrzymaniu skargi i wyjaśnieniu którego podmiotu działalność jest kwestionowana (płatnika składek, czy ZUS), winna w tej części przekazać ją do załatwienia organowi właściwemu, w trybie określonym w art. 231 KPA.

Z tego względu Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt