drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Po 170/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 170/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-10-01  
Data wpływu
2008-02-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Katarzyna Wolna-Kubicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I FZ 349/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka po rozpoznaniu w dniu 1. października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym na posiedzeniu niejawnym wniosku T. K. o wstrzymanie zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: oddalić wniosek /-/K. Wolna-Kubicka

Uzasadnienie

Przedmiotem postępowania o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest kwota [...]zł podatku od towarów i usług, jako różnica między podatkiem pobranym od importu towaru objętego zgłoszeniem celnym z dnia [...] r. SAD nr [...], a określonym w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] r. wraz z odsetkami zwłoki. W uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania wydanych decyzji podatkowych w powyżej przedstawionym zakresie, zgłoszonego w skardze, skarżący powołał się na swoją trudną sytuację finansową spowodowaną pobytem w areszcie i nieosiąganiem w tym okresie dochodów, jak również na spowodowanie wykonaniem decyzji znacznego uszczerbku dla skarżącego i jego rodziny.

Zgodnie z art.61 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) sąd

może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie w całości iub części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, co dotyczy aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach w granicach danej sprawy. Udzielenie w oparciu o ten przepis przez Sąd ochrony tymczasowej skarżącemu wymaga jednak takiego uzasadnienia wniosku, w oparciu o które możliwe jest przyjęcie, że zachodzą ustawowe przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonych decyzji.

Wniosek skarżącego takiego uzasadnienia nie zawiera, skoro ogranicza się wyłącznie do przytoczenia podanych w przepisie art.61 §3 p.p.s.a. przesłanek, bez ich odniesienia do konkretnej sytuacji gospodarczej, majątkowej i rodzinnej. Skarżący ograniczył się wyłącznie do wskazania, iż "wykonanie spowoduje znaczny uszczerbek dla utrzymania koniecznego rodziny i samego skarżącego, gdyż żona skarżącego jest osobą bezrobotną, która zajmuje się wychowaniem dzieci i nie osiąga żadnego dochodu". Natomiast w oparciu o akta sprawy stwierdzić należy, że w dokumentach i wyjaśnieniach złożonych w związku z wnioskiem o udzielenie prawa pomocy skarżący wskazał, że nie posiada żadnego majątku nieruchomego ani zasobów finansowych, dokładnej sytuacji finansowej żony nie zna, gdyż pozostaje z nią w umownej rozdzielności majątkowej, nie osiąga żadnego dochodu. Prawomocnym postanowieniem z dnia 9 lipca 2008 r. oddalono wniosek skarżącego o udzielenie zwolnienia od kosztów sądowych uznając jego oświadczenia za niewiarygodne, niekonsekwentne i niepełne, którą to argumentację podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 19 sierpnia 2008 r. wskazując, iż "Sąd I instancji nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń w sytuacji, gdy dane umożliwiające pełną ocenę stanu majątkowego nie są znane mimo istniejącego po stronie skarżącego ciężaru wykazania przesłanek przyznania prawa pomocy".

Zważywszy na to, iż majątkowa sytuacja skarżącego nie została należycie wyjaśniona tak we wniosku o wstrzymanie, jak i przy okazji wniosku o zwolnienie od

kosztów sądowych, brak jest podstaw do uznania, iż trudne do odwrócenia skutki, czy niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody powstaną.

Dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/ K. Wolna-KubickaPowered by SoftProdukt