drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, , Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Uchylono zaskarżoną decyzję, II SA/Wa 3406/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 3406/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2022-02-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-09-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Wieczorek /sprawozdawca/
Ewa Radziszewska-Krupa /przewodniczący/
Izabela Głowacka-Klimas
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Radziszewska - Krupa, Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas, Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 28 lutego 2022 r. sprawy ze skargi T.K. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na rzecz T. K. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej organem/Prezesem UODO) decyzją z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] (zwana dalej decyzją z dnia [...] lipca 2021 r.) po rozpoznaniu skargi Pani T.K. (zwanej dalej skarżącą) na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr [...] im. J.K. z siedzibą w G. (zwaną dalej Szkołą) umorzył postępowanie w przedmiocie wystąpienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

Skarżąca wskazała, że [...] października 2020 r. według planu pracy realizowała lekcje od godz. [...] do godz. [...], które odbywały się w trybie zdalnym poprzez Microsoft Teams - Office 365, przy włączonej kamerze video i mikrofonie. Podniosła, że około godz. [...] do klasy nr [...], w której prowadziła lekcje matematyki (przy włączonych kamerach audio-monitoringu), weszła dyrektor Szkoły Pani W.K., wicedyrektor Pani B.M. oraz sekretarz Pani A.J. Według oświadczenia skarżącej dyrektor Szkoły, w towarzystwie towarzyszących jej ww. osób udzieliła skarżącej kary nagany wraz z podaniem powodów nałożenia tej kary czego świadkami mieli być uczniowie e-lekcji.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes UODO ustalił, że dnia [...] października 2020 r. skarżąca została poinformowana o udzieleniu jej kary nagany na podstawie art. 108 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) w związku z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz. 2215) za naruszenie w dniu [...] października 2020 r. ustawowej organizacji i porządku w procesie pracy. Do wręczenia zawiadomienia doszło w czasie przerwy międzylekcyjnej, która trwała od godz. [...] do [...], w sali nr [...], gdzie Skarżąca miała prowadzić lekcję matematyki. Treść zawiadomienia Dyrektor Szkoły odczytał w obecności dwóch świadków (wicedyrektora Szkoły — B.M. oraz sekretarza Szkoły — A.J.).

Z wyjaśnień Szkoły oraz z zapisu monitoringu wynika, że wejście skarżącej do sali nr [...] nastąpiło o godz. [...], wejście do sali nr [...] dyrektora Szkoty, wicedyrektora i sekretarza nastąpiło o godz. [...]. Następnie o godz. [...] nastąpiło wyjście Skarżącej z Sali nr [...], o godz. [...] wyjście, cofnięcie się dyrektora Szkoły i sekretarza, o godz. [...] powtórne wyjście dyrektora Szkoły i sekretarza, o godz. [...] powrót Skarżącej do sali nr [...].

W ocenie organu weryfikacja w aplikacji Teams aktywności skarżącej i uczniów klasy 5 w dniu [...] października 2020 r. nie wykazała uruchomienia audio/video podczas przerwy międzylekcyjnej. Nawiązanie kontaktu z klasą poprzez Skarżącą nastąpiło o godzinie [...], a pierwszy uczeń nawiązał połączenie w tym samym czasie - dowód: pismo Szkoły z [...] listopada wraz z załącznikiem - Printscreen z platformy Teams z pozycji administratora w dniu [...] października 2020 r.

W ocenie organu analiza materiału dowodowego nie wykazała w sposób jednoznaczny i bezsporny, aby doszło do kwestionowanego przez skarżącą naruszenia jej danych osobowych polegającego na udostępnieniu przez dyrektora Szkoły Pani W.K. w obecności Pani B.M. - wicedyrektora Szkoły oraz A.J. - sekretarza Szkoły, informacji związanych sytuacją zawodową skarżącej w trakcie prowadzenia przez nią [...] października 2020 r. zajęć w trybie zdalnym wobec uczniów klasy nr 5. skarżąca w treści swojej skargi nie przedstawiła żadnych dowodów, które takie udostępnienie danych potwierdziły.

Podkreślił, że szkoła jednoznacznie oświadczyła, że nie udostępniła - w trakcie zajęć zdalnych - danych osobowych skarżącej, co w ocenie organu potwierdza przedłożony przez Szkołę materiał dowodowy.

Z tego powodu organ uznał, że postępowanie w niniejszej sprawie jest bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu z uwagi na brak dowodów. Zgodnie bowiem z art. art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Skargę na powyższą decyzję wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca, zarzucając naruszenie przepisów postepowania art. 7, art.12 § 1, art. 75. § 1, art. 77. § 1, art. 79a. § 2. Wskazuje, że organ w Decyzji z dnia [...] lipca 2021 r. nie uwzględnił dowodów, załączonych w korespondencji z dn. [...] lipca 2021 r., które wynikły podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w G., sygn., [...].

Wskazała, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes UODO uzyskał wyjaśnienia dyrektora Szkoły W.K. Podnosi, że równolegle, do Sądu Rejonowego w G. złożyła pozew o uchylenie kary nagany (sygn.. [...]). Podczas rozprawy w dniu [...] czerwca 2021 r. uzyskała kluczowe informacje w przedmiotowej sprawie. W dniu [...] lipca 2021 r. odebrała pismo z UODO, z dnia [...] lipca 2021 r. z informacją, że został zgromadzony materiał dowodowy, wystarczający do wydania decyzji administracyjnej. W piśmie tym poinformowano, iż zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., stronie przysługuje, przed wydaniem decyzji w sprawie, prawo wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Podnosi, że w dniu [...] lipca 2021 r. wysłała pismo przewodnie, protokół oraz płytę CD z nagraniem przebiegu rozprawy w Sądzie Rejonowym w G. i bezpośredniej wypowiedzi dyrektora W.K. Zeznania zawarte w protokole nie zostały zweryfikowane przez UODO. Zauważyła, że w treści protokołu rozprawy sądowej o uchylenie kary nagany, w dniu [...] czerwca 2021 roku (sygn. [...]), znajduje się informacja, w której dyrektor szkoły K.W. poinformowała Sąd o błędnej synchronizacji monitoringu szkolnego. Strona 2 protokołu z rozprawy, cyt.: "[...] Na nagraniu widać jak wyszłam sprawdzić na boisku za szkołą czy nie ma tam powódki. Nie ma pełnej synchronizacji dzwonka z nagraniem z kamery." Jej zdaniem takie zeznania w Sądzie Rejonowym w G. całkowicie zmieniają stan faktyczny w sprawie.

Wskazała, że wyjaśnienie dyrektora dotyczy nagrania przerwy międzylekcyjnej w dn. [...] października 2020 r.. Na podstawie odtworzonego w sądzie nagrania, Pani K. stwierdziła kilkuminutową rozbieżność. Zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, że zapis monitoringu szkolnego, z dnia [...] października 2020 r. dostarczony Prezesowi UODO ma błędną synchronizację czasu zdarzeń. Ustawianie czasu na monitoringu wizyjnym szkoły nie jest regulowane przez serwer internetowy, tylko ręcznie przez pracownika szkoły, zatem jest duże prawdopodobieństwo, iż spontaniczne wyjaśnienia dyrektora W.K. są prawdziwe. W przedziale czasowym od [...] października 2020 r. do [...] października 2020 r. żaden pracownik nie zaktualizował czasu monitoringu wizyjnego, pomimo zmiany czasu z letniego na zimowy. Zatem wejście dyrektora w dn. [...] października 2021 r. do sali lekcyjnej nr [...] w celu wręczenia kary nagany nie miało miejsca wg zapewnień Szkoły o [...], (zgodnie z zapisem na monitoringu o godz. [...]), tylko w kilka minut później.

Jej zdaniem czas podany na monitoringu szkolnym w świetle wypowiedzi dyrektora W.K. podczas rozprawy w dniu [...] czerwca 2020 r. jest mało wiarygodny, gdyż sama zakwestionowała jego rzetelność. Podana na zapisie filmu godzina nie odzwierciedla faktycznego stanu.

Wskazuje, że z połączeń aplikacji dostarczonych przez dyrektora Szkoły z Centrum administracyjnego aplikacji Microsoft Teams wynika, że rozpoczęła i prowadziła dwa równoległe spotkania, obydwa w tym samym czasie ( pierwsze od godz. [...] trwające 49 minut; drugie spotkanie od godz. [...], trwało 38 minut). Analizując różnicę w czasie rozpoczętych spotkań, można zauważyć że rozpoczęła spotkanie z uczniami o godz. [...]. Gdy do sali weszła dyrektor w celu poinformowania o naganie wyszła z klasy. Wróciła po 4 minutach i ponownie nacisnęła rozpoczęcie spotkania. Jej zdaniem taka interpretacja przebiegu udzielenia sankcji karnych jest realna, zważywszy, że czas na monitoringu szkolnym jest nieprawidłowo skonfigurowany, zgodnie z zeznaniem dyrektora Szkoły w Sądzie Rejonowym. Z połączeń aplikacji dostarczonych przez dyrektora Szkoły z Centrum administracyjnego aplikacji Microsoft Teams wynika, że rozpoczęła i prowadziła dwa równoległe spotkania, obydwa w tym samym czasie ( pierwsze od godz. [...] trwające 49 minut; drugie spotkanie również zorganizowane przez skarżąca od godz. [...], trwało 38 minut).

Wskazała, że analizując różnicę w czasie rozpoczętych spotkań, można zauważyć że rozpoczęła spotkanie z uczniami o godz. [...]. Gdy do sali weszła dyrektor w celu poinformowania o naganie wyszła z klasy. Skarżąca wróciła po 4 minutach i ponownie nacisnęła rozpoczęcie spotkania. Jej zdaniem taka interpretacja przebiegu udzielenia sankcji karnych jej zdaniem jest realna, zważywszy, że czas na monitoringu szkolnym jest nieprawidłowo skonfigurowany, zgodnie z zeznaniem dyrektora Szkoły w Sądzie Rejonowym.

Podnosi, że miała włączony laptop i aplikację Teams oraz nie wyraziła zgody na poinformowanie o udzieleniu kary nagany w danym momencie potwierdza fragment odpowiedzi na pozew, pisma z dnia [...] grudnia 2020 r. skierowanego przez dyrektora W.K. do Sądu Rejonowego w G., str. 5 dokumentu, cyt.:

" ...Treść zawiadomienia dyrektor szkoły odczytał w obecności dwóch świadków oraz poprosił powódkę o podpisanie dokumentu. T.K. w czasie spotkania wydawała polecenia opuszczenia Sali i nieprzeszkadzania jej w lekcji...."

Powyższe, jej zdaniem potwierdza nierzetelność przeprowadzonego postępowania a analiza materiału dowodowego miała charakter stronniczy i wybiórczy. Jej zdaniem w przeprowadzonym dochodzeniu uwzględnione zostały tylko wybiórcze dowody dostarczone przez Dyrektora SP nr 3. Prezes UODO nie zweryfikował wnikliwie ich wiarygodności poprzez analizę dostarczonego materiału oraz nie wystąpił o wyjaśnienia uzupełniające. Do UODO przekazany został protokół i nagranie z rozprawy Sądowej, które dowodzą zamanipulowania dowodów przesłanych przez Panią W.K.

W związku z powyższym wnosiła o anulowanie decyzji Prezesa UODO.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko jak w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przedmiotem skargi jest decyzja organu z dnia [...] lipca 2021 r. umarzająca postępowanie w przedmiocie wystąpienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej: "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. W myśl art. 134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a.

Skarga oceniana w świetle powyższych kryteriów zasługuje na uwzględnienie, bowiem Prezes UODO, wydając zaskarżoną decyzję, dopuścił się naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, tj. art. 7, art. 11, art. 77 § 1, art. 78, art. 80, a także art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych (uregulowane w rozdziale 7 u.o.d.o.) jest jednym z postępowań administracyjnych przed Prezesem UODO. O takim jego charakterze rozstrzyga art. 7 ust. 1 u.o.d.o., który postępowanie to kwalifikuje jako administracyjne i nakazuje w sprawach nieuregulowanych w u.o.d.o. stosowanie do tego postępowania k.p.a. Warto przy tym zauważyć, że ustawodawca w art. 7 ust. 1 u.o.d.o. nie przewiduje stosowania odpowiedniego, co oznacza stosowanie przepisów ogólnej procedury administracyjnej wprost, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z regulacji u.o.d.o. Nadto użyte w art. 60 u.o.d.o. określenie "naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych" ma szeroki zakres i obejmuje naruszenia wszystkich przepisów o ochronie danych, zarówno zawartych w RODO, jak i w przepisach krajowych, które uzupełniają lub modyfikują regulacje unijne.

Stosownie do treści art. 7 k.p.a. w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Przepis art. 77 § 1 k.p.a. stanowi, że organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Natomiast wedle art. 80 k.p.a., organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Ma rację skarżąca, że organ poczynił ustalenia faktycznie w oparciu o wyjaśnienia dyrektora Szkoły W.K. W tym stanie rzeczy Prezes UODO powinien odnieść się do czasu podanego na monitoringu szkolnym w świetle oświadczenia dyrektora W.K. podczas rozprawy w dniu [...] czerwca 2020 r. Składająca w/w oświadczenie zakwestionowała rzetelność czasu podanego na monitoringu szkolnym. Należy zauważyć, że oświadczenie dyrektora W.K. było złożone na rozprawie w dniu [...] czerwca 2020 r. i w dacie wydawania zaskarżonej decyzji było znane organowi. W związku, faktem, iż skarżąca kwestionuje rzetelność czasu podanego na monitoringu szkolnym organ powinien odnieść się do twierdzenia skarżącej oraz dyrektora W.K. Organ nie odniósł się do tej okoliczności. W związku z powyższym konieczne będzie wiarygodne ustalenie godziny zdarzenia.

Wyjaśnienia wymaga okoliczność, że z połączeń aplikacji dostarczonych przez dyrektora Szkoły z Centrum administracyjnego aplikacji Microsoft Teams wynika, że skarżąca rozpoczęła i prowadziła dwa równoległe spotkania, obydwa w tym samym czasie ( pierwsze od godz. [...] trwające 49 minut; drugie spotkanie od godz. [...], trwało 38 minut). W tym stanie rzeczy konieczne będzie dokonanie analizy różnic w czasie rozpoczętych spotkań. W szczególności, biorąc pod uwagę powyższe rozważania organ ustali godzinę rozpoczęcia spotkanie z uczniami. Organ szczegółowo odniesie się do oświadczenia skarżącej, że rozpoczęła pracę o godz. [...]. W ocenie Sądu jest to konieczne z uwagi na fakt, że czas na monitoringu szkolnym jest nieprawidłowo skonfigurowany, zgodnie z zeznaniem dyrektora Szkoły w Sądzie Rejonowym.

Analizując różnicę w czasie rozpoczętych przeze spotkań, można zauważyć że rozpoczęła spotkanie z uczniami o godz. [...]. Gdy do sali weszła dyrektor w celu poinformowania o naganie wyszła z klasy. Wróciłam po 4 minutach i ponownie nacisnęła rozpoczęcie spotkania. Taka interpretacja przebiegu udzielenia sankcji karnych jest realna, zważywszy, że czas na monitoringu szkolnym jest nieprawidłowo skonfigurowany, zgodnie z zeznaniem dyrektora Szkoły w Sądzie Rejonowym.

W konsekwencji należy uznać, że z objętej skargą decyzji nie wynika dlaczego Prezes UODO oparł się wyłącznie na twierdzeniach faktów podanych przez dyrektora W.K. oraz administratora.

W zawiązku z powyższy ponownie rozpoznając sprawę Prezes UODO weźmie pod uwagę wyżej przedstawione rozważania Sądu

Oceniając wszechstronnie zgromadzony materiał dowodowy, Prezes UODO powoła w uzasadnieniu decyzji fakty, które uznał za udowodnione i dowody, na których się oparł oraz wskaże przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Zważy przy tym, że decyzja nie może pozostawiać wątpliwości co do zasadności przesłanek, którymi organ kierował się, załatwiając sprawę w określony sposób (art. 107 § 3 w związku z art. 11 k.p.a.).

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku.

O zwrocie kosztów postępowania, Sąd postanowił w oparciu o art. 200 w związku z art. 205 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt