drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), Samorząd terytorialny, Burmistrz Miasta i Gminy, Stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego aktu, II SA/Rz 141/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 141/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2020-08-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Joanna Zdrzałka
Maciej Kobak /przewodniczący/
Stanisław Śliwa /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Sygn. powiązane
III OSK 3485/21 - Wyrok NSA z 2021-06-02
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
Stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego aktu
Powołane przepisy
Dz.U. 2018 poz 996 art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tekst jedn.
Dz.U. 2017 poz 1587 § 8 ust. 2 pkt 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
Dz.U. 2019 poz 506 art. 94 ust. 1, ust. 2
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 147 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący SWSA Maciej Kobak Sędziowie NSA Stanisław Śliwa /spr./ WSA Joanna Zdrzałka Protokolant specjalista Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi Wojewody na zarządzenie Burmistrza Gminy z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły I. stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia; II. zasądza od Burmistrza Gminy na rzecz strony skarżącej Wojewody kwotę 480 zł /słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie

Kwestionowanym zarządzeniem Nr [...] z dnia [...] czerwca 2019 r. Burmistrz Gminy [...] powołał w § 1 Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. [...] w [...], wskazując nazwiska poszczególnych jej członków w § 2. W zarządzeniu tym na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznaczono J. R. (§ 3). Natomiast, zgodnie z § 4 zarządzenia wchodzi ono w życie z dniem podpisania. W podstawie prawnej przedmiotowego aktu wskazano art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), zwanej dalej "P.o" i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017 r., poz. 1587), zwanego dalej "rozporządzeniem MEN w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), określanej w dalszej części jako "u.s.g.".

Wskazane zarządzenie zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w całości Wojewoda, wnosząc o stwierdzenie jego nieważności oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Skarga zarzuca naruszenie art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b P.o. w zw. z § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN poprzez niezgodny z prawem wybór przedstawicieli Rady Rodziców do składu komisji konkursowej powodujący naruszenie procedury wyboru członków komisji konkursowej mogącej mieć wpływ na wynik konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]. Zdaniem organu nadzoru, Rada Rodziców wybierając swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej naruszyła Regulamin Rady Rodziców. Jak wskazują wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w [....] dnia 25 lipca 2019 r. w zakresie współpracy dyrektora szkoły z radą rodziców i rodzicami, w spotkaniu Rady Rodziców w dniu 7 czerwca 2019 r. uczestniczyło 12 rodziców, z czego 6 osób nie było uprawnionych do głosowania. Nieprawidłowość powyższą potwierdza także pismo Przewodniczącego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w [...] z dnia 25 lipca 2019 r. podnoszące, że z powodu braku kworum na ostatnim posiedzeniu (obecnych 6 z 17 uprawnionych członków Rady Rodziców oraz 7 rodziców z Rad Oddziałowych) Rada, ze względu na naglący termin, musiała powołać członków do Komisji Konkursowej. W takiej sytuacji, zdaniem Wojewody, wybory nie powinny były się odbyć. Wymóg co do obecności liczby członków Rady Rodziców wynika z § 14 ust. 4 jej Regulaminu. Wojewoda zwrócił także uwagę, że kontrolujący stwierdzili, iż Przewodniczący poinformował członków Rady o spotkaniu bez podania celu i porządku zebrania nie zamieszczając porządku takiego zebrania na stronie internetowej szkoły zgodnie z § 14 ust.1 Regulaminu.

Wojewoda zwrócił uwagę na § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN, który stanowi, że organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego (pkt 1), przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału jej członków (pkt 2), naruszenia tajności głosowania - z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 (pkt 3), innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu (pkt 4). Organ nadzoru zaznaczył, że postępowanie konkursowe to nie tylko postępowanie prowadzone przez powołaną już komisje konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, ale także postępowanie obejmujące etap zmierzający do powołania członków komisji mającej przeprowadzić właściwy konkurs. Dlatego też unieważnienie konkursu możliwe jest także z powodu uchybień przy wyłanianiu komisji konkursowej. Ta ostatnia sytuacja miała zaś miejsce w niniejszej sprawie i stanowi ona o wypełnieniu przesłanki stwierdzenia nieważności konkursu, określonej w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN. Zdaniem organu nadzoru, o możliwym wpływie powyższej nieprawidłowości na wynik konkursu świadczy to, że delegowani przez właściwe organy członkowie komisji konkursowej nie tylko głosują w ich imieniu, ale też merytorycznie oceniają kandydatów, zadają w ich imieniu pytania kandydatom, a także czuwają nad przestrzeganiem prawa podczas konkursu. Tym samym, winni być do działania w imieniu organów, które reprezentują, należycie umocowani, natomiast na organie prowadzącym szkołę ciąży obowiązek weryfikacji tych upoważnień. Powołując się na orzecznictwo sądowe Wojewoda stwierdził, że niezgodna z prawem czynność wyboru przedstawiciela rady rodziców do składu komisji konkursowej nie może być legalizowana przez sam fakt podjęcia prac przez komisję i prowadzić do zgodnego z prawem wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy [...] wniósł o jej oddalenie

i zasadzenie kosztów postępowania. Podniósł, że Rada Rodziców działała na podstawie ustawy Prawo oświatowe, statutu szkoły i Regulaminu Rady Rodziców. Żaden zaś z tych aktów prawnych nie przewiduje szczególnego sposobu działania zmierzającego do wyłonienia przedstawicieli Rady Rodziców do Komisji Konkursowej. W ocenie Burmistrza, żaden przepis prawa nie upoważnia organu prowadzącego do badania, czy przedstawiciele wskazywani do prac komisji konkursowej zostali wybrani zgodnie z ich wewnętrznymi uregulowaniami, w tym przypadku Regulaminem Rady Rodziców. Przyjęcie innego stanowiska pozbawiałoby te organy, które są organami niezależnymi od organu prowadzącego swobodnego podjęcia decyzji, a organowi prowadzącemu dałby dodatkowe uprawnienia kontrolne, nie znajdujące uzasadnienia w przepisach prawa. Ewentualne błędy popełnione w tym zakresie np. przez podmioty uprawnione do powołania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej nie mogą mieć wpływu na ocenę zasadności ich powołania przez organ prowadzący. Uprawnienia organu prowadzącego w tym zakresie wyraźnie określa bowiem art. 63 ust. 14 P.o. Burmistrz podkreślił, że jego wpływ jako organu prowadzącego na sposób dokonania wyboru konkretnych osób do składu komisji konkursowej ogranicza się do powołania w skład takiej komisji osób wytypowanych do jej składu przez odpowiednie organy. Burmistrz zaznaczył też, że w postępowaniu konkursowym, którego dotyczy niniejsza sprawa, nie wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoła, a konkurs został nierozstrzygnięty, co Burmistrz potwierdził w odrębnym zarządzeniu o deklaratoryjnym charakterze. W efekcie, do powierzenia stanowiska Dyrektora nie doszło w drodze kwestionowanego postępowania konkursowego, tylko w drodze decyzji organu prowadzącego, z zachowaniem procedur określonych w art. 64 P.o.

Burmistrz podniósł też, że w przypadku Rady Rodziców od dawna funkcjonowała praktyka działania przez osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady bez względu na kworum, z uwagi na brak zainteresowania rodziców pracami Rady. Burmistrz zauważył, że o nieprawidłowościach w powołaniu Komisji Konkursowej w zakresie przedstawicieli Rady Rodziców został on powiadomiony prawie po dwóch tygodniach od zatwierdzenia nierozstrzygnięcia postępowania konkursowego, w którym powiadamiająca o tych nieprawidłowościach M. J. brała udział. Powyższe rodzi przypuszczenie, że faktycznym powodem jej działania było doprowadzenie do sytuacji, która umożliwi jej podjęcie starań zmierzających do ponownego objęcia stanowiska Dyrektora Szkoły.

Odnosząc się z kolei do braku informacji o zebraniu członków Rady Rodziców, jego celu i porządku obrad na stronie internetowej szkoły Burmistrz podniósł, że stosowny zapis Regulaminu Rady Rodziców w tym zakresie wskazywał tylko na działanie informacyjne, a nie jako przesłankę formalnego zwołania posiedzenia Rady Rodziców.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem skargi Wojewody jest zarządzenie Burmistrza Gminy [...] w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. [...] w [....]. W pierwszej kolejności zauważenia wymaga, że akt ten mieści się w grupie podlegających zaskarżeniu aktów organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, innych niż określone w pkt 5 (a więc nie stanowiących aktów prawa miejscowego), podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej, o których stanowi art. 3 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), zwanej w dalszej części "P.p.s.a.". Kwalifikacja taka znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, w którym podkreśla się, że czynności urzędowe podejmowane przez organ prowadzący szkołę, zmierzające do ustawowego obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora publicznej szkoły podstawowej kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu mają znamiona prawne działań z zakresu publicznej administracji samorządowej [tak np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 17.06.2011 r., I OSK 559/11].

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.), sąd sprawując kontrolę czyni to

z uwzględnieniem kryterium legalności. W ramach powyższego uprawniony jest do stwierdzenia nieważności aktu wymienionego we wskazanym art. 3 § 2 pkt 6 P.p.s.a.

w całości lub w części albo stwierdza, że został on wydany z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jego nieważności

Uzupełnieniem powyższych unormowań są regulacje ustawy o samorządzie gminnym, zawarte w jej rozdziale 10, odnoszące się do nadzoru nad działalnością gminną. Nadzór ten sprawuje m. in. wojewoda na podstawie kryterium zgodności

z prawem (art. 85, art. 86). W świetle art. 91 ust. 1 u.s.g., uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa (art. 91 ust. 4 u.s.g.).

Istotne jest również, że po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 u.s.g., organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W takiej sytuacji może on zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego (art. 93 ust. 1 u.s.g.).

Wskazać też trzeba, że sąd również ograniczony jest pewnym terminem jeśli chodzi o możliwość stwierdzenia w wyroku nieważności zakwestionowanego aktu. Mianowicie, nie może wydać tego rodzaju orzeczenia po upływie jednego roku od dnia podjęcia aktu, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia takiego zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo stanowi on akt prawa miejscowego (art. 94 ust. 1 u.s.g.). W takim wypadku, jeśli istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności zaskarżonego aktu z prawem (art. 94 ust. 2 u.s.g.).

Powyższe wskazuje, że przesłanką stwierdzenia nieważności aktu, względnie stwierdzenia jego niezgodności z prawem, jest istotne naruszenie prawa. W ocenie Składu Orzekającego w niniejszej sprawie, Burmistrz Gminy [...] dopuścił się takiego właśnie naruszenia przy wydaniu zarządzenia z dnia 11 czerwca 2019 r.

W świetle art. 63 ust. 1 P.o., stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu (art. 63 ust. 10 P.o.). W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w skład której winni wchodzić m. in. - stosownie do art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b P.o. - dwaj przedstawiciele rady rodziców.

Zasady przeprowadzania konkursu określa - wydane na podstawie art. 63 ust. 20 P.o. - wskazane na wstępie rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. Wedle § 2 tego aktu, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, który kieruje jej pracami. Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego (§ 4 ust. 1). Następnie, komisja rozmawia z każdym z kandydatów i dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania (§ 5). Z kolei, po zakończeniu obrad komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia MEN, w oparciu o powyższe, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia: nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego (pkt 1); przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków (pkt 2); naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 (pkt 3); innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu (pkt 4).

Wojewoda, skarżąc zarządzenie Burmistrza Gminy [...] uznał, że w postępowaniu konkursowym wystąpiły "inne nieprawidłowości", do których odwołuje się powołany wyżej § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN. Owe nieprawidłowości związane były z uchybieniami, do których doszło przy wyborze do Komisji Konkursowej przedstawicieli Rady Rodziców. Wedle § 14 ust. 4 Regulaminu tejże Rady, posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady. Tymczasem, na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 7 czerwca 2019 r. obecnych było tylko 6 rodziców z 17 uprawnionych. Tym samym, nie zachowano kworum. Zdaniem Wojewody, doszło także do naruszenia § 14 ust. 1 wskazanego Regulaminu, bowiem przewodniczący Rady poinformował jej członków o spotkaniu bez podania celu i porządku zebrania, nie zamieszczając przy tym tego porządku na stronie internetowej szkoły.

W ocenie Sądu, Wojewoda zasadnie zakwestionował wybór przedstawicieli Rady Rodziców do Komisji Konkursowej, z czego następnie słusznie wywiódł, że doszło do "innych nieprawidłowości" w rozumieniu § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN. W orzecznictwie sądowym nie budzi wątpliwości, że postępowanie konkursowe to szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno postępowanie zmierzające do powołania komisji mającej przeprowadzić właściwy konkurs oraz postępowanie prowadzone już przez tę komisję w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (tak np. wyrok NSA z 29.01.2010 r. I OSK 1525/09, który zapadł wprawdzie na gruncie poprzedniego rozporządzenia wykonawczego, jednak zawierającego w istotnym dla sprawy zakresie tożsamą regulację). Dlatego też uchybienia, które miały miejsce przy wyłanianiu komisji konkursowej, o ile mogły mieć wpływ na wynik konkursu stanowią o konieczności unieważnienia konkursu. To organ prowadzący szkolę dokonuje oceny, czy tego rodzaju uchybienia miały miejsce, bowiem od odpowiedzi na to pytanie zależy dalszy los postępowania konkursowego, a zatem czy konkurs zostanie zatwierdzony czy unieważniony. Stanowisko organu podlega następnie badaniu w postępowaniu organu nadzoru i ewentualnie w postępowaniu sądowym. Dlatego ocena nie może wykazywać się dowolnością. Zdaniem Sądu, fakt utworzenia składu Komisji w sposób niezgodny z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w odniesieniu do sposobu pracy Rady Rodziców, a w konsekwencji w sposób niezgodny z art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b P.o. wypełniał przesłankę unieważnienia konkursu, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN. Rady rodziców to struktury, których istnienie przewidują regulacje ustawy Prawo oświatowe. W art. 83 ust. 1 mowa jest mianowicie, że w szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. W myśl art. 83 ust. 4 pkt 1 P.o., rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. Kompetencje tego podmiotu określa z kolei art. 84 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 P.o. Należą do nich np.: występowanie do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki czy gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Powyższe wskazuje, że rada rodziców to struktura mająca do realizacji określone w ustawie istotne zadania. Jednym z nich są także czynności związane z działaniem komisji konkursowej, którą powołano do wyboru dyrektora szkoły, w skład której to komisji wchodzą również przedstawiciele rady rodziców. Jak już wyżej wskazano, komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Ponadto, komisja rozmawia z każdym z kandydatów, przy czym każdy z jej członków może zadawać pytania. Komisja dokonuje następnie oceny przedstawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki.

Powyższe wskazuje na ważną rolę, którą ma do odegrania rada rodziców, w tym również - co istotne w sprawie niniejszej - w trakcie postępowania konkursowego mającego wyłonić dyrektora placówki oświatowej. To zaś skłania do konkluzji, iż niezachowanie reguł dotyczących wyboru członków komisji konkursowej, w tym przedstawicieli rady rodziców należy traktować jako "inną nieprawidłowość", o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN. Nie powinno bowiem budzić wątpliwości, że członkowie komisji konkursowej, a więc także przedstawiciele rady rodziców powinni być należycie umocowani, co winien ocenić organ prowadzący szkołę. Skoro czynność wyboru przedstawicieli rady rodziców do składu komisji konkursowej była nieprawidłowa, to tym samym nie można twierdzić, że wybór przez tę komisję kandydata na stanowisko dyrektora szkoły jest zgodny z prawem.

Rację ma wprawdzie organ gdy twierdzi (w odpowiedzi na skargę), że w żaden sposób nie można ocenić, czy gdyby przedstawiciele Rady Rodziców zostali wyłonieni zgodnie z postanowieniami Regulaminu, to doprowadziłoby to do rozstrzygnięcia konkursu. W § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN chodzi jednakże nie o ewidentne stwierdzenie takiego wpływu, a tylko o zaistnienie możliwości w tym zakresie.

Odnosząc się do stanowiska Burmistrza uznać należy, że nie można się z nim zgodzić, że żaden przepis prawa nie upoważnia organu prowadzącego szkołę do badania, czy przedstawiciele wskazani do prac w komisji konkursowej wybrani zostali zgodnie z ich wewnętrznymi uregulowaniami. Jak już wyżej wskazano, podstawę do zakwestionowania tego rodzaju uchybienia stanowi § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MEN, który przewiduje w takiej sytuacji unieważnienie konkursu.

Nie ma także jakiegokolwiek wpływu na wynik sprawy okoliczność, że Rada Rodziców od dłuższego już czasu działa bez wymaganego quorum ze względu na brak zainteresowania po stronie rodziców. Jest to bowiem argument pozaprawny, a mający związek z określonym stanem faktycznym w tym zakresie, który jednak nie może stanowić powodu do odstąpienia od zachowania istniejących regulacji prawnych.

Jeśli natomiast chodzi o uchybienie w postaci braku zamieszczenia porządku zebrania na stronie internetowej szkoły, to nie można przychylić się do stanowiska Burmistrza, że Regulamin Rady Rodziców stanowił tylko i wyłącznie o możliwości w tym zakresie, a zatem nie mogło być to uchybieniem formalnym, które mogłoby mieć wpływ na wybór członków Rady Rodziców do Komisji Konkursowej. Na błąd w takim rozumieniu wskazuje zresztą stwierdzenie organu, że obecny Regulamin przewiduje zawiadamianie o terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty. Jak podał organ, nowe brzmienie Regulaminu miało zostać dostosowane do obowiązującej w tym zakresie praktyki. To, iż nie stosowano się do tej pory do przyjętych w danym przedmiocie unormowań nie może świadczyć, że unormowania te nie miały jakiegokolwiek znaczenia. Ich zmiana potwierdza zaś ich wagę.

Nie ma także jakiegokolwiek znaczenia dla sprawy okoliczność, że przedmiotowe postępowanie konkursowe nie zakończyło się wyłonieniem kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w [...]. Powyższe nie zmienia bowiem faktu, że doszło do opisanych wyżej nieprawidłowości w tym postępowaniu konkursowym.

Z wyżej podanych przyczyn stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Gminy [...], czego podstawę stanowił art. 147 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 94 ust. 1 i 2 u.s.g.

O kosztach postępowania orzeczono z kolei w oparciu o art. 200 w zw. z art. 205 § 2 P.p.s.a. Koszty te obejmują wynagrodzenie radcy prawnego wynoszące 480 zł (§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 sierpnia 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych - Dz. U. z 2018 r., poz. 265).Powered by SoftProdukt