drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 255/14 - Postanowienie NSA z 2016-07-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 255/14 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2016-07-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-02-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Chustecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Lu 771/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-16
I FSK 1349/16 - Wyrok NSA z 2016-11-18
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 128 par. 1 pkt 4 w zw. z art. 131 i art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Chustecka, po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 października 2013 r. sygn. akt I SA/Lu 771/13 w sprawie ze skargi J.M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatek od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 5 lutego 2015 r. zawiesił na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: "P.p.s.a.") postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lubinie z dnia 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 771/13, do czasu rozstrzygnięcia pytania prejudycjalnego zawartego w postanowieniu NSA z dnia 5 lutego 2015 r. o sygn. akt I FSK 255/14 przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W dniu 16 czerwca 2016 r. przyczyna zawieszenia postępowania ustała – Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie o sygn. akt C-229/15.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 131 i 193 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt