drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszeniem prawa, II SAB/Wa 1/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 1/13 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2013-03-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2013-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Kołodziej /sprawozdawca/
Jacek Fronczyk /przewodniczący/
Olga Żurawska-Matusiak
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1455/13 - Wyrok NSA z 2013-11-15
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszeniem prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk Sędziowie WSA Andrzej Kołodziej (spr.) Olga Żurawska - Matusiak Protokolant starszy referent Marcin Borkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2013 r. sprawy ze skargi Klubu Sportowego "P." z siedzibą w R., Uczniowskiego Klubu [...] "R." z siedzibą w W., Okręgowego Związku [...] z siedzibą w L., Klubu Sportowego "S." R. z siedzibą w R., [...] Klubu Sportowego "C." z siedzibą w B., [...] Związku Sportowego [...] z siedzibą w P. na bezczynność Polskiego Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wniosków z dnia [...] października 2012 r. oraz z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Polski Związek [...] z siedzibą w W. do rozpatrzenia wniosków z dnia [...] października 2012 r. oraz z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Polskiego Związku [...] z siedzibą w W. na rzecz Klubu Sportowego "P." z siedzibą w R., Uczniowskiego Klubu [...] "R." z siedzibą w W., Okręgowego Związku [...] z siedzibą w L., Klubu Sportowego "S." R. z siedzibą w R., [...] Klubu Sportowego "C." z siedzibą w B., [...] Związku Sportowego [...] z siedzibą w P. solidarnie kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wnioskodawcy: Klub Sportowy "[...]" z siedzibą w R., Uczniowski Klub [...] "[...]" z siedzibą w W., Okręgowy Związek [...] w L. z siedzibą w L., Klub Sportowy "[...]" w R. z siedzibą w R., [...] Klub Sportowy "[...]" z siedzibą w B. i [...] Związek Sportowy [...] w P. z siedzibą w P., reprezentowani przez pełnomocnika, zwrócili się wnioskiem z [...] października 2012 r. do Polskiego Związku [...] z siedzibą w W., o udzielenie informacji publicznej, obejmującej poniższe zagadnienia, w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo we wniosku, tj. o:

1. doręczenie kserokopii, względnie sporządzenie listy aktualnych członków PZ [...], uprawnionych do głosowania w dniu [...] września 2012 r. wraz z numerami ich licencji oraz z datą uchwały o przyjęciu w poczet członka;

2. doręczenie kserokopii, względnie sporządzenie listy członków PZ [...] z uregulowaną składką członkowską na rzecz PZ [...] za lata 2009-2012;

3. doręczenie kserokopii list, na których widnieją wszystkie wydane mandaty oraz podpisy delegatów, odbierających przysługujący im mandat oraz podpisy osób, które wydawały mandaty;

4. doręczenie kserokopii, względnie sporządzenie listy, przyjętych w poczet członków PZ [...] nowych stowarzyszeń (UKS, Klubów sportowych i innych stowarzyszeń) w okresie od [...] stycznia 2009 r. do [...] września 2012 r. oraz wnieśli o:

a. doręczenie kserokopii protokołów zebrań Zarządu PZ [...], na których podjęto stosowne uchwały, dotyczące przyjęcia nowego członka;

b. doręczenie kserokopii uchwał (wraz z informacją o ich kolejnych numerach) dotyczących przyjęcia nowych członków;

c. doręczenie dokumentów dotyczących ww. nowych członków:

– kserokopii odpisu z KRS lub innego uprawnionego rejestru lub organu ewidencyjnego,

– kserokopii deklaracji złożonych przez nowych członków,

– kserokopii potwierdzenia uiszczenia dokonanej opłaty za licencje oraz składki członkowskiej;

5. doręczenie kserokopii, względnie sporządzenie listy klubów, które nie uczestniczyły w ostatnim Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym PZ[...] wraz z załączoną informacją odnośnie tego, czy kluby te miały uregulowaną opłatę członkowską;

6. doręczenie kserokopii dokumentów (zawierających podpisy osób uprawnionych do reprezentowania członków PZ[...]), załączanych przez członków PZ[...], w których wskazana jest osoba reprezentująca członka na Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym PZ[...] w dniu [...] września 2012 r.;

7. doręczenie kserokopii protokołów z posiedzeń Zarządu oraz uchwał Zarządu wraz z ich kolejnymi numerami od dnia [...] stycznia 2009 r. do dnia [...] września 2012 r.;

8. doręczenie kserokopii dokumentów finansowych potwierdzających koszty wynajmu sali konferencyjnej w hotelu [...], ul. [...] w celu zorganizowania Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku [...] w dniu [...] września 2012 r.;

9. doręczenie kserokopii umowy pomiędzy PZ[...] a hotelem [...], ul. [...], w której zawarta jest informacja, że PZ[...] przy okazji organizacji Pucharu Europy Juniorów w W. [...] lipca 2012 r. otrzyma bezpłatnie salę konferencyjną w hotelu [...], ul. [...] w celu zorganizowania Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku [...] w dniu [...] września 2012 r.;

10. doręczenie kserokopii książki nadawczej, z której będzie wynikało w jakich dniach i do jakich stowarzyszeń wysyłano powiadomienia o Kongresie Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Związku [...].

Natomiast wnioskiem z [...] października 2012 r. pełnomocnik reprezentujący ww. wnioskodawców, wystąpił do Polskiego Związku [...] o udzielenie informacji publicznej obejmującej:

I. Dokumenty związane z rozliczeniem ME Weteranów w [...] rozgrywanych w O. poprzez:

1. doręczenie wszystkich dokumentów księgowych (w szczególności uwzględniających wszelkie przychody i rozchody), dotyczących organizacji przez PZ[...] Mistrzostw Europy Weteranów w [...] organizowanych w O. w terminie [...] maja 2012 r.;

2. udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy podmioty zewnętrzne obsługiwały Mistrzostwa Europy Weteranów w [...] organizowane w O. w dniach [...] maja 2012 r. np. poprzez przyjmowanie opłaty startowej za zawodników polskich i zagranicznych, przyjmowanie opłat za noclegi zawodników, przedstawicieli związków sportowych, osób towarzyszących polskich i zagranicznych lub uczestniczenie w innych przepływach środków płatniczych;

3. w przypadku udzielenia na pytanie zawarte w pkt. 2 odpowiedzi twierdzącej, pełnomocnik wniósł o doręczenie kserokopii protokołów zebrań Zarządu PZ[...] oraz uchwał Zarządu z ich numerami, dotyczących zlecania ww. czynności oraz kserokopii umów zawartych przez PZ[...] z tymi podmiotami;

4. doręczenie zestawienia rozliczenia Mistrzostw Europy Weteranów w [...] organizowanych w O. w dniach [...] maja 2012 r. w formie wyniku finansowego;

5. udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy organizacja Mistrzostw Europy Weteranów w [...] objęta była dotacją;

6. w przypadku udzielenia na pytanie zawarte w pkt. 5 odpowiedzi twierdzącej, wniósł o doręczenie wszystkich dokumentów, na podstawie których dokonano rozliczenia z wykorzystania dotacji.

II. Dokumenty związane z wykorzystywaniem samochodów służbowych poprzez doręczenie kopii wszystkich zaksięgowanych przez PZ[...] dokumentów księgowych dotyczących korzystania z samochodów służbowych w okresie [...] stycznia 2009 r. – [...] października 2012 r. oraz uchwały Zarządu określającej zasady korzystania z tych samochodów.

III. Dokumenty związane z korzystaniem z kart płatniczych lub kredytowych PZ[...] poprzez:

1. udzielenie odpowiedzi na pytania:

a. czy, w okresie od [...] stycznia 2009 r. do [...] października 2012 r., PZ[...] posiadał karty płatnicze lub kredytowe

b. jeżeli PZ[...] posiadał lub posiada karty płatnicze lub kredytowe – to na jakie osoby te karty były wystawione i jakiego typu były to karty oraz jakie były limity tych kart;

2. doręczenie kserokopii uchwał, w których Zarząd upoważnia osoby, posiadające dostęp do rachunków PZ[...], do posiadania kart płatniczych oraz uchwał, które określają zasady korzystania (limity) z tych kart;

3. doręczenie kserokopii wyciągów z kont bankowych dokumentujących wykorzystanie kart płatniczych w okresie [...] stycznia 2009 r. – [...] października 2012 r.

IV. Dokumenty związane z zakupem biletów lotniczych oraz zawieraniem umów ubezpieczenia poprzez:

1. udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy były podpisywane przez PZ[...] umowy na obsługę zakupów biletów lotniczych oraz w przedmiocie zawierania umów ubezpieczenia w okresie od [...] stycznia 2009 r. do [...] października 2012 r.;

2. w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na ww. pytanie, wniósł o:

a. doręczenie kserokopii ww. umów,

b. doręczenie kserokopii wszystkich dokumentów, potwierdzających sposób wyboru firmy obsługującej zakup biletów lotniczych oraz firmy ubezpieczeniowej (przetarg, zapytanie) wraz z uchwałą Zarządu PZ[...] zatwierdzającą wybór tych firm,

c. doręczenie kserokopii wszystkich dokumentów finansowych dotyczących zawartych ubezpieczeń mienia i osób w tym list imiennych trenerów, działaczy, sędziów i zawodników za lata 2009–2012.

V. Pozostałe dokumenty poprzez:

1. doręczenie kserokopii wszelkich dokumentów związanych z rozliczeniem PŚ i PE:

a. Seniorów (W. - 2011),

b. Seniorek (W. - 2012),

c. Juniorów (C. - 2011 oraz W. - 2012),

d. Juniorów Młodszych (B. - 2011, 2012);

1. doręczenie, względnie sporządzenie rozliczenia kosztów udziału zawodników [...] w zawodach zagranicznych w latach 2009-2012 (koszty osobowe, lista uczestników wraz z podpisami);

2. udzielenie informacji, jakie ekipy zagraniczne lub jakich zawodników zagranicznych przyjmował w trakcie organizacji wydarzeń z kalendarza [...], PZ[...] na swój koszt oraz o sporządzenie zestawienia, uwzględniającego wszystkie ww. wydarzenia, ekipy, liczbę osób i dokładny czas trwania wraz z liczbą dni. Wydarzenia, o których mowa, obejmują: Puchar Świata Seniorek i Seniorów w W., Puchar Europy Juniorek i Juniorów w C. oraz w W., Puchar Europy Juniorek i Juniorów Młodszych w S. i w B., Mistrzostwa Europy Weteranów w latach 2009–2012;

3. udzielenie informacji, na których wyjazdach zagranicznych w latach 2009–2012, ekipa polska przyjmowana była na koszt organizatorów oraz sporządzenie zestawienia, uwzględniającego kraj, rodzaj imprezy, liczbę osób i długość pobytu wraz z liczbą dni.

4. dołączenie kserokopii list imiennych z podpisami uczestników, którzy brali udział w wydarzeniach wskazanych w pkt. 3 i 4.

Polski Związek [...] w odpowiedzi na wniosek z [...] października 2012 r. pismem z [...] października 2012 r. zwrócił się o podanie podstawy prawnej żądania oraz wyjaśnił, że Związek nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, chyba że w zakresie dotyczącym zadań zleconych, finansowych ze środków publicznych. Natomiast żądane informacje wykraczają poza zakres PZ [...], finansowanych z pozyskanych dotacji, a ponadto obowiązku informowania o sprawach wskazanych we wniosku oraz przedkładania kserokopii dokumentów, nie przewidują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Związek stwierdził też, że przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stosowanej wobec PZ [...] w zakresie nieuregulowanym w ustawie o sporcie, nie wskazują na uprawnienie członka stowarzyszenia (związku stowarzyszeń), do żądania informacji objętych wnioskiem. Oczywiście nie oznacza to, że działalność stowarzyszenia może pozostawać poza kontrolą jego członków, jednak kontrola ta realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem organu kontroli wewnętrznej, czyli Komisji Rewizyjnej PZ [...].

Swoje stanowisko Związek podtrzymał w całości w piśmie z [...] października 2012 r., stanowiącej odpowiedź na wniosek z [...] października 2012 r. oraz w piśmie z [...] listopada 2012 r.

W skardze na bezczynność Polskiego Związku [...] skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik wnioskodawców wniósł o zobowiązanie Związku do podjęcia czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskami z [...] i [...] października 2012 r. oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podał, że wnioski składane były w oparciu o przepis art. 1 ust. 4 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle przepisu art. 4 ustawy, do udzielania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Tezę, że PZ [...] wykonuje zadania publiczne potwierdza zaś Statut Związku, który w § 9 stanowi, iż celem Związku jest realizacja zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój [...] w Polsce. Tak więc, skoro działalność Związku nosi wszelkie znamiona działalności publicznoprawnej, uprawnione jest żądanie udostępnienia wytworzonej i posiadanej przez niego informacji, która dotyczy czynności podejmowanych w ramach zadań własnych.

W ocenie pełnomocnika zadania Związku określone w § 10 Statutu stanowią działalność sportową w rozumieniu ustawy o sporcie. Natomiast sprawy sportu bez wątpienia mieszczą się w zakresie działu kultury fizycznej, będącym jednym z działów administracji rządowej w świetle art. 5 pkt 10 i art. 15 pkt 1 ustawy o działach administracji rządowej. Ponadto stanowisko wnioskodawców znajduje potwierdzenie zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie.

Pełnomocnik w uzupełnieniu swojej argumentacji dodał, że przedmiotowe wnioski mają związek z wątpliwościami co do prawidłowości zwołania i przeprowadzenia Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego PZ [...], który odbył się [...] września 2012 r. Ponadto zastrzeżenia wnioskodawców są przedmiotem postępowania prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W odpowiedzi na skargę Polski Związek [...] wniósł o jej oddalenie. Uzasadniając swoje stanowisko, stwierdził, że żądane informacje nie stanowią informacji o sprawach publicznych, co powoduje, że nie ma do nich zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej. Związek działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie, jak również Statutu Związku. Żądanie ujawnienia tego rodzaju informacji powinno odbywać się na podstawie procedur przewidzianych w tych regulacjach. Członkowie Związku, w tym skarżący, mają prawo i możliwość (z której nie skorzystali), oczekiwać informacji o działalności Związku czy to w trakcie kongresu, czy też z wykorzystaniem działalności organu kontroli wewnętrznej, którym jest Komisja Rewizyjna PZ [...].

Polski Związek [...] wskazał ponadto, że obowiązek wykonywania zadań publicznych musi mieć źródło w akcie prawnym o randze ustawy, zaś w obowiązujących przepisach nie ma regulacji obligujących stowarzyszenia, w tym PZ [...], do wykonywania w ramach prowadzonej działalności zadań o takim charakterze. Obecnie wykonywanie zadań o charakterze publicznym odbywa się wyłącznie w ramach zadań zleconych Związkowi przez organy administracji. Zlecanie odbywa się na podstawie umowy i jest powiązane z koniecznością rozliczenia się ze sposobu wykonania zadania lub w przypadku otrzymania dotacji, rozliczenia przekazanych środków finansowych.

W ocenie Związku tylko w takim zakresie może on znaleźć się w kręgu podmiotów wskazanych w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warunku tego zaś nie spełnia wewnętrzna działalność Związku. Związek nie zgodził się też z zarzutem bezczynności, gdyż udzielił informacji na obydwa wnioski poprzez skierowanie do pełnomocnika wnioskodawców pism zawierających pogląd, że Związek nie jest zobowiązany do ich udzielenia, a żądane informacje nie są informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Skarga oceniana w świetle powyższych kryteriów zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (...);

5) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1–4.

W świetle utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny, udostępnienie informacji publicznej odbywa się w formie czynności materialno-technicznej i jest to czynność, która mieści się w zakresie pojęciowym określonym w powołanym wyżej przepisie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy.

Nie jest kwestionowane również stanowisko prezentowane tak w judykaturze, jak i piśmiennictwie, że z bezczynnością organu na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ obowiązany do udostępnienia informacji nie podjął czynności materialno-technicznej jej udostępnienia lub nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia lub o umorzeniu postępowania w sytuacjach określonych w art. 16 ust. 1 ustawy. Dla dopuszczalności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów czynność nie została dokonana, a decyzje o odmowie lub umorzeniu postępowania, nie zostały podjęte. W szczególności obojętne jest, czy bezczynność organu została spowodowana zawinioną lub niezawinioną opieszałością, czy też wynika z przeświadczenia organu, że stosowna czynność w ogóle nie powinna zostać dokonana, a decyzja podjęta.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie od informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym w niniejszej ustawie. Ta bardzo ogólna definicja informacji publicznej została uszczegółowiona w przepisie art. 6 ust. 1 ustawy poprzez przykładowe wyliczenie informacji stanowiących informację publiczną. I tak, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1 w tym o:

a) statusie prawnym lub formie prawnej,

b) organizacji,

c) przedmiocie działalności i kompetencjach,

d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3–5,

f) majątku, którym dysponują (pkt 2) oraz

zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 (...) (pkt 3).

Stosownie zaś do przepisu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do którego odsyła ww. przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (...).

W rozpoznawanej sprawie rozważenia wymaga w pierwszej kolejności kwestia, czy Polski Związek [...] jest podmiotem obowiązanym w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Polski związek sportowy może być utworzony, jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 ze zm.), w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie. Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (art. 7 ust. 2). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm. (art. 7 ust. 3). W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o sporcie, polski związek sportowy ma wyłączne prawo do:

1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek;

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;

4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy o sporcie, m.in. przez kontrolę polskiego związku sportowego (ust. 3 pkt 2), której zakresem objęta jest działalność polskiego związku sportowego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu, który wraz ze zmianami zatwierdza w drodze decyzji minister właściwy do spraw kultury fizycznej (ust. 4).

Ponadto w Rozdziale 6 ustawy o sporcie zatytułowanym "Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej" stanowi się, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego (art. 27 ust. 1). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć (art. 27 ust. 2).

Natomiast, stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o sporcie, minister właściwy do spraw kultury fizycznej może dofinansować uprawianie lub organizowanie sportu oraz jego promocję.

Tenże minister, zgodnie z ust. 7 ww. przepisu, w zakresie dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Przepisy art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Już analiza powyższych przepisów wskazuje, że Polski Związek [...] jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowisko to wzmacniają dodatkowo postanowienia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Związku [...], zatwierdzonego decyzją nr [...] z [...] stycznia 2008 r. przez Ministra Sportu i Turystyki. Zgodnie bowiem z jego § 9 pkt 1, celem Związku jest realizacja zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja i rozwój sportu w Polsce.

Polski Związek [...] nie kwestionował, że realizuje zadania publiczne, otrzymuje dotacje oraz dofinansowanie zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej.

Jednakże błędnie wywiódł, iż jest podmiotem obowiązanym w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłącznie w zakresie rozliczenia dofinansowania, dotacji lub wykonania zadań zleconych, w tym z udziałem środków publicznych. Nie zmienia tego poglądu powoływanie się przez Polski Związek na przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która w art. 2 stanowi, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samodzielnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (ust. 1). Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy, działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (ust. 2). Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników (ust. 3). Natomiast art. 33 przewiduje, że majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (ust.1). Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej (ust. 2).

Jednakże, w myśl art. 35 tej ustawy, stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach, co oznacza, że w takiej sytuacji rozporządza środkami publicznymi.

Sąd podziela stanowisko zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 września 2003 r., sygn. akt II SAB 91/03 (Wspólnota 2003/20/54, 8232), zgodnie z którym stowarzyszenia, które realizują cele i zadania o charakterze publicznym, mają obowiązek udzielania informacji publicznych. Zgodnie z art. 4 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmiotami zobowiązanymi do udzielania informacji publicznej są m.in. jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym. Jeżeli więc ze statutu stowarzyszenia wynika, iż realizuje ono takie cele i zadania, to ma obowiązek udzielania informacji o swojej działalności.

Rozstrzygnięcie zatem, że Polski Związek [...] jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, przesądza, że żądana informacja jest informacją publiczną, gdyż dotyczy samego podmiotu oraz zasad jego funkcjonowania (art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

Wbrew twierdzeniom Związku, żądanie wnioskodawców, w tym dotyczące spraw związanych z przyjmowaniem nowych członków, czy też sposobem wyboru delegatów na Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy oraz wyboru władz, mieszczą się w pojęciu zasad funkcjonowania podmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 (art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Nie jest też uzasadniona argumentacja, że wnioskodawcy będący członkami stowarzyszenia – Polskiego Związku [...], mogą uzyskać żądane informacje w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz o Statut Związku, w trakcie kongresu czy też z wykorzystaniem organu kontroli wewnętrznej PZ [...], którym jest komisja rewizyjna. Należy bowiem podkreślić, że skoro żądana informacja stanowi informację publiczną, to w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do dostępu do niej przysługuje każdemu, nie wyłączając członków stowarzyszenia.

Sąd przyjął, że bezczynność Polskiego Związku [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ Związek w ustawowym terminie udzielił wnioskodawcom odpowiedzi, że nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Bezczynność wynikała zatem z błędnej wykładni przepisów prawa, a nie z milczenia organu czy też lekceważącego stosunku do wnioskodawców.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w pkt 1 i 2 sentencji wyroku.

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 200 powołanej ustawy w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 ze zm.).Powered by SoftProdukt