drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, Szkolnictwo wyższe, Minister Edukacji i Nauki, Oddalono skargę, II SA/Wa 1309/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1309/14 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2015-04-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /przewodniczący/
Ewa Pisula-Dąbrowska
Iwona Dąbrowska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Hasła tematyczne
Szkolnictwo wyższe
Sygn. powiązane
I OSK 2515/15 - Wyrok NSA z 2016-03-02
Skarżony organ
Minister Edukacji i Nauki
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 256 poz 2572 art. 31 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz 267 art. 138 par. 1 pkt 2, art. 156 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński Sędziowie WSA Ewa Pisula-Dąbrowska Iwona Dąbrowska (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w [...] na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie usunięcia uchybień w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - oddala skargę -

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., po rozpatrzeniu odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w B., uchylił decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...], w części dotyczącej zorganizowania dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego, przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin i umorzył w tym zakresie postępowanie pierwszej instancji oraz utrzymał w mocy ww. decyzję w części dotyczącej zapewnienia funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw w pracy ustalonych przez organ prowadzący.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

W dniu [...] października 2013 r. poprzez platformę MEN - 6-ciolatki zgłoszono nieprawidłowości w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w B..

Na skutek kontroli doraźnej przeprowadzonej przez [...] Kuratora Oświaty w S. w dniu [...] października 2013 r., w trybie nadzoru pedagogicznego stwierdzono, że działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w B. prowadzona jest z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

W protokole kontroli doraźnej z dnia [...] października 2013 r. [...]., Kurator wydał zalecenie przestrzegania przepisów dotyczących prawidłowego zorganizowania dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego, tj. 5 godzin zajęć wynikających z podstawy programowej zajęć dodatkowych realizowanych poza tymi godzinami. Ponadto zalecono dostosować terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego do zapisów obowiązujących przedszkola. Dyrektora szkoły pouczono o możliwości i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do zawartych ustaleń w myśl § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dnia 9 października 2009 r. ze. zm.).

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w B. zgłosił, pismem z dnia [...] listopada 2013 r. [...], zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, wnosząc jednocześnie o odstąpienie od realizacji wniosków i zaleceń zawartych w protokole. Dyrektor potwierdził, że w ramach 26 godzin tygodniowego czasu zajęć przeznaczonych na realizację wychowania przedszkolnego, ustalonych w zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszu organizacyjnym, 25 godzin przeznaczonych jest na realizację zajęć wychowawczo-dydaktycznych, a 1 godzina na 30 minutowe dwa zajęcia religii. W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, m.in. 1 godzinę z dziećmi realizuje nauczyciel wychowania fizycznego, 1 godzinę - nauczyciel muzyki, prowadząc zajęcia umuzykalniające oraz 1 godzinę - nauczyciel języka angielskiego. Ponadto dyrektor stwierdził, że dzieci mają możliwość uczęszczania na dodatkowe, odpłatne zajęcia języka angielskiego, zajęcia tańca towarzyskiego, tańca współczesnego, karate, koła szachowego itp. Natomiast w okresie przerw świątecznych i ferii zimowych, zdaniem dyrektora, dzieci zgodnie z rozpoznanymi potrzebami mogą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w świetlicy środowiskowej zorganizowanej przez Gminę D..

W dniu [...] listopada 2013 r., po ponownej analizie zgromadzonej dokumentacji oraz wniesionych przez dyrektora zastrzeżeń, [...] Kurator Oświaty zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, sporządził pisemne stanowisko wobec ww. zastrzeżeń, które nie zostały uwzględnione w całości.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zwrócił uwagę na rozbieżności pomiędzy danymi przekazywanymi przez dyrektora podczas kontroli oraz zawartymi w piśmie. Ponadto informacje, podane przez dyrektora szkoły w zastrzeżeniach, dotyczące organizacji zajęć wychowania przedszkolnego i przerw świątecznych czy feryjnych w oddziale przedszkolnym nadal wskazują na nieprawidłowości, tym samym potwierdziły zasadność wydanych zaleceń. Jednocześnie w przekazanym dyrektorowi stanowisku pouczono go o konieczności poinformowania [...] Kuratora Oświaty o sposobie realizacji zaleceń, w terminie 30 dni od otrzymania stanowiska, co jest zgodne z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W dniu 23 grudnia 2013 r. do Kuratorium Oświaty w S. wpłynęło pismo dyrektora szkoły, informujące o podtrzymaniu jego stanowiska co do realizacji zaleceń, wskazanych w protokole kontroli, wyrażonych w piśmie z dnia [...] listopada 2013 r.

Wobec powyższego [...] Kurator Oświaty w S. stwierdził naruszenie prawa polegające na uchylaniu się dyrektora szkoły od wykonania zaleceń oraz obowiązku przestrzegania przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oddziału przedszkolnego. Kurator wskazał, że ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie wiarygodnych dowodów, to jest protokołu kontroli doraźnej oraz pism kierowanych przez dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w S.. Kurator zaznaczył, że działa jako organ wykonujący zadania i kompetencje w zakresie oświaty, określone w art. 31 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kurator wskazał też, że w myśl § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, przedszkole (oddział przedszkolny) funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Nauczyciele w czasie pracy przedszkola (oddziału przedszkolnego) realizują program wychowania przedszkolnego, uwzględniający podstawę programową, który opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, a przedszkola czy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 1, dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

Kurator zauważył, że w przypadku oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Publicznej Szkole Podstawowej w B. realizowany jest minimalny tygodniowy wymiar - 25 godzin. W ramach tych godzin dzieci mają również zajęcia z języka angielskiego i wychowania fizycznego, które nie mieszczą się w podstawie programowej. Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 1. pkt 5 ww. Rozporządzenia, statut przedszkola powinien określać, między innymi, organizację zajęć dodatkowych. Zajęcia te powinny być realizowane z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do danego oddziału przedszkolnego. W przypadku tzw. zajęć dodatkowych, które nie mieszczą się w podstawie programowej dyrektor może powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych zajęć lub podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

Uwzględniając powyższe, [...] Kurator Oświaty w S. doszedł do wniosku, iż dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w B. nadal - pomimo wydanych w toku kontroli doraźnej z dnia [...] października 2013 r. zaleceń prawidłowego zorganizowania dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego, tj. 5h zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej i zajęć dodatkowych realizowanych poza tymi godzinami oraz dostosowania terminów przerw w pracy oddziału przedszkolnego do zapisów obowiązujących w przedszkolu – prowadzi swoją działalność z naruszeniem ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Okoliczność tę potwierdziło podtrzymanie przez dyrektora stanowiska co do realizacji zaleceń wyrażone w piśmie z dnia [...] grudnia 2013 r., które ujawniło dalsze uchybienia związane z naruszeniem przepisu ustawy polegającego na uchylaniu się od ich wykonania. W ocenie Kuratora, ujawnione w toku przeprowadzonej kontroli uchybienia nie mają charakteru incydentalnego, lecz trwałego bezprawnego działania. Należy je uznać za świadome i uporczywe.

Uwzględniając powyższe, tj. potwierdzony fakt prowadzenia przez placówkę oświatową - Publiczną Szkołę Podstawową w B. - swojej działalności z naruszeniem przepisów, [...] Kurator Oświaty - w trybie art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - postanowił polecić, w drodze decyzji, usunięcie dostrzeżonych uchybień poprzez zorganizowanie dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego - 5h zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej i zajęć dodatkowych realizowanych poza tymi godzinami oraz zapewnienie funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw w pracy oddziału przedszkolnego do przepisów prawa stanowionych dla przedszkoli. Mając na względzie konieczność podjęcia przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w B. niezbędnych kroków w uzgodnieniu z wieloma podmiotami, w tym z Radą Gminy w D., a także poinformowania rodziców dzieci oddziału przedszkolnego o zaistniałej sytuacji, za odpowiedni uznał wyznaczony termin 30 dni usunięcia stwierdzonych uchybień.

Następnie [...] Kurator Oświaty decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 104 § 1 k.p.a. oraz § 1 i 10 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.), polecił dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w B. zorganizować dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego, przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin oraz zapewnić funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny, z uwzględnieniem przerw w pracy oddziału przedszkolnego, do przepisów prawa stanowionych dla przedszkoli w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w B. wniosła do Ministra Edukacji Narodowej odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając jej naruszenie przepisu art. 6 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, § 5 ust. 6 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r., w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz § 10 ust. 1 zał. nr 1 do ww. rozporządzenia. Odwołująca wniosła o uchylenie decyzji, w zakresie polecenia zapewnienia funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny, z uwzględnieniem przerw w pracy ustalonych na podstawie przepisów prawa, dotyczących przedszkoli. Ponadto odwołująca się zarzuciła, że w zaskarżonej decyzji błędnie wskazano, iż w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w Publicznej Szkole Podstawowej w B., realizowany jest minimalny tygodniowy wymiar 25 godzin, w ramach których dzieci mają również zajęcia wychowania fizycznego, które nie mieszczą się w podstawie programowej.

Po dokonaniu analizy akt sprawy Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 77 § 1 w związku z art. 136 k.p.a. wystąpił do organu I instancji z prośbą o ustalenie - na podstawie dokumentacji szkolnej - czy zajęcia z języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające oraz gry i zabawy prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego w oddziale przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w B. były prowadzone w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o systemie oświaty), czy stanowiły one ofertę zajęć dodatkowych.

W odpowiedzi uzyskano dokumenty jednoznacznie potwierdzające, że ww. zajęcia nie stanowiły oferty zajęć dodatkowych, a więc ich realizacja w czasie 5-godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie narusza przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

Minister Edukacji Narodowej w toku postępowania w odniesieniu do części przedmiotowej decyzji, dotyczącej zapewnienia funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw w pracy ustalonych przez organ prowadzący, stanął na stanowisku, że oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny stanowi specyficzna jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Minister zauważył, że zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W organizacji pracy przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. Te samą zasadę należy, w opinii Ministra, stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Decyzją z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 kpa, Minister Edukacji Narodowej uchylił decyzję [...] Kuratora Oświaty nr [...] z dnia [...] stycznia 2014 r., w części dotyczącej zorganizowania dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin i umorzył w tym zakresie postępowanie pierwszej instancji oraz utrzymał w mocy ww. decyzję w części dotyczącej zapewnienia funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw w pracy ustalonych przez organ prowadzący.

Na powyższą decyzją Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie domagając się jej uchylenia i uchylenia decyzji ją poprzedzającej.

Wydanemu rozstrzygnięciu skarżący zarzucił:

- skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną, co było konsekwencją naruszenia przepisu postępowania, tj. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- wydanie decyzji bez podstawy prawnej, co było konsekwencją naruszenia przepisu postępowania, tj. art 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz

§ 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkoła oraz publicznych szkół poprzez uznanie, że ww. przepisy dotyczące funkcjonowania przedszkola dotyczą również funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole.

W uzasadnieniu skargi Dyrektor zaznaczył, że zaskarżona decyzja obarczona jest kwalifikowanymi wadami, które powinny skutkować stwierdzeniem jej nieważności. W pierwszej kolejności organ wskazał, że w myśl art 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Zatem przepis ten wyraźnie wskazuje, że decyzja może zostać skierowana wyłącznie do szkoły, placówki albo organu prowadzącego. Natomiast zaskarżona decyzja została skierowana do dyrektora szkoły, a zatem podmiotu, który nie jest stroną postępowania w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a., ale organem szkoły czyli organem podmiotu, który powinien być stroną postępowania. W ocenie skarżącego faktu tego nie zmienia treść kolejnych ustępów art. 34 ustawy o systemie oświaty. Skarżący podkreślił, że w art. 34 ust. 2a ustawy wskazano, że dyrektor może być odwołany, jeżeli nie usunie uchybień, które były przedmiotem decyzji, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy. Oznacza to wyłącznie możliwość odwołania dyrektora jako organu szkoły, który nie wykonuje zaleceń nałożonych na szkołę jako podmiot podlegający nadzorowi. Nie można z tego wyprowadzać wniosku, że również decyzja, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy powinna być kierowana do dyrektora, skoro przepis wyraźnie wskazuje, że decyzja dotyczy szkoły, placówki albo organu prowadzącego.

Skarżący podniósł również to, że zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., gdyż art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty upoważnia organ sprawujący nadzór pedagogiczny do wydania decyzji tylko w sytuacji, gdy szkoła, placówka czy organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów ustawy. Oznacza to, że interwencja organu sprawującego nadzór w tym trybie może nastąpić tylko w przypadku, gdy dochodzi do naruszenia przepisów rangi ustawowej natomiast nie jest możliwa, gdy organ zarzuca naruszenie aktu rangi niższej niż ustawa, np. rozporządzenia. Skarżący uważa, że mimo braku jakiejkolwiek wzmianki, uważać trzeba w myśl art. 34 ust. 1 jedynie ustawę o systemie oświaty. Naruszenie jakiejkolwiek innej ustawy (np. ustawa Karta Nauczyciela), niepozostające w jakimkolwiek relewantnym związku ze stosowaniem przepisów ww. ustawy, nie może być podstawą do polecenia usunięcia uchybień, wykraczałoby to bowiem poza zakres kompetencji kuratora oświaty jako organu administracji publicznej.

Skarżący zarzucił też naruszenie § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. Skarżący stwierdził, że nie budzi wątpliwości, iż akt ten ma rangę niższą niż ustawa, więc nawet ewentualne naruszenie tego przepisu nie upoważnia organu sprawującego nadzór pedagogiczny do zobowiązania szkoły w drodze decyzji do usunięcia uchybień. W ocenie skarżącego oznacza to, że zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., co powinno skutkować stwierdzeniem jej nieważności. Nie istnieje bowiem przepis prawny upoważniający do wydania przez organ sprawujący nadzór do zobowiązania i szkoły do usunięcia uchybień mających swoje źródło w naruszeniu przepisów aktów charakterze wykonawczym.

W ocenie skarżącej doszło również do naruszenia § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. poprzez uznanie, że ww. przepisy dotyczące funkcjonowania przedszkola dotyczą również funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole.

Skarżący zauważył, że ww. rozporządzenie dotyczy określenia między innymi ramowego statutu przedszkola i ramowego statutu szkoły publicznej. W § 1 ust. 1 rozporządzenia wyraźnie wskazano w punkcie pierwszym, że załącznik numer 1 dotyczy wyłącznie publicznego przedszkola natomiast w punkcie drugim, iż załącznik numer 2 dotyczy wyłącznie publicznej szkoły podstawowej. Dlatego też analiza poszczególnych załączników powinna się opierać o rozróżnienie tych dwóch rodzajów placówek. Organ powołał się na § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia uznając, że dotyczy on oddziału przedszkolnego, tj. jednostki funkcjonującej w ramach placówki szkolnej. Skoro tak, to oddziału przedszkolnego w szkole nie może dotyczyć ten załącznik. Wykluczone jest zatem zastosowanie ww. przepisu do oddziału przedszkolnego funkcjonującego w ramach szkoły. Co więcej, załącznik nr 2 tego rozporządzenia dotyczący ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej w § 5 ust. 6 przewiduje odział przedszkolny jako jednostkę organizacyjną szkoły. Skarżący wskazał w tym przepisie wyraźnie na istnienie oddziału "w szkołach" a nie "przy szkołach", co również jest wskazówką interpretacyjną przemawiającą za brakiem możliwości uznania oddziału przedszkolnego za odrębną jednostkę istniejącą poza strukturą szkoły lub też jako przedszkole.

Skarżący wskazał, że ustawodawca w treści art. 14 ust 1 zd. 2 ustawy o systemie oświaty przewidział, że wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Przepis ten potwierdza istnienie rozróżnienia wskazanego w ww. rozporządzeniu. Wobec braku przepisów szczególnych przyjąć należy, że co do zasady do oddziału przedszkolnego utworzonego w ramach szkoły zastosowanie mają przepisy organizacyjne dotyczące szkoły, natomiast nie można stosować przepisów organizacyjnych przedszkola, gdyż dotyczą one odrębnej jednostki organizacyjnej jaką jest przedszkole. Jedynie w art 14 ust. 7 ustawy o systemie oświaty ustawodawca zastosował odesłanie do treści art. 14 ust. 2, 5 i 6, tj. przepisów dotyczących przedszkoli, natomiast w pozostałym zakresie zgodnie z ogólną zasadą zastosowanie będą miały przepisy dotyczące szkoły. Oznacza to, że oddział przedszkolny nie jest przedszkolem, a jedynie w enumeratywnie określonych przypadkach stosuje się do niego przepisy dotyczące przedszkola i to w "odpowiedni" sposób a nie "wprost".

Skarżący uznał, że bezzasadne jest stanowisko organu wskazujące, że oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola, a szkoła w której utworzono oddział przedszkolny stanowi specyficzną jednostkę "noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu". Jest to stanowisko sprzeczne z art. 14 ust. 1 zd. 2 ustawy o systemie oświaty, a ponadto ustawodawca nie stworzył takiego pojęcia jak jednostka nosząca w pewnym stopniu cechy Zespołu. W świetle ustawy o systemie oświaty istnieją jedynie samodzielne przedszkola, szkoły lub ich zespoły. Organ administracyjny nie jest władny decyzją administracyjną stworzyć nowego podmiotu w sytuacji, gdy ustawa w sposób enumeratywny i wyczerpujący wskazuje jakie podmioty mogą być tworzone w systemie oświaty. Skoro zatem oddział przedszkolny jest integralną częścią szkoły podstawowej to organ błędnie wywiódł obowiązek całorocznego funkcjonowania oddziału przedszkolnego w placówce szkolnej skoro szkoła funkcjonuje w systemie feryjnym. W zaistniałym stanie faktycznym tylko ustawodawca mógłby wprowadzić wyraźny wyjątek co do funkcjonowania szkoły w okresie ferii, jednakże takiego wyraźnego zapisu dotyczącego oddziału przedszkolnego w placówce szkolnej nie wprowadzono.

Skarżący podniósł, że skoro pracodawcą nauczyciela oddziału przedszkolnego jest szkoła to znaczy, że obowiązuje go organizacja pracy w szkole, a zatem również system feryjny placówki szkolnej. To również potwierdza interpretację podzielaną przez skarżącą o organizacji czasu pracy oddziału przedszkolnego w szkole w oparciu o organizację pracy placówki szkolnej.

Reasumując, skarżąca wniosła o stwierdzenie w zaskarżonym zakresie nieważności zaskarżonej decyzji w razie uznania przez Sąd, że jest ona obarczona kwalifikowanymi wadami prawnymi.

W odpowiedzi na skargę Minister Edukacji Narodowej wniósł o jej oddalenie. Wskazując na niezasadność zarzutów organ zauważył, że w świetle art. 34 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie można uznać za trafne stanowiska skarżącej, że decyzja, o której mowa w art. 34 ust. 1, powinna być adresowana nie do dyrektora szkoły, tylko ogólnie do całej szkoły. Z przepisu ust. 2a wynika jednoznacznie, że podmiotem zobowiązanym do realizacji polecenia usunięcia uchybień, zawartego w decyzji, o której mowa w ust. 1, jest dyrektor szkoły. Ponadto w treści art. 34 ust. 1 nie wskazano literalnie, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje polecenie usunięcia uchybień szkole. Nie przesądza o tym brzmienie początkowej części tego przepisu, które wskazuje jedynie, w jakim przypadku aktualizuje się uprawnienie organu nadzorczego do wydania aktu korygującego działalność jednostki podległej temu nadzorowi. Ustawodawca, odnosząc się do podmiotu obowiązanego w świetle przepisów art. 34 ustawy o systemie oświaty do usunięcia uchybień, operuje, zamiennie pojęciem "szkoły" (ust. 1 i 4) i "dyrektora szkoły" (ust. 2). Wskazanie zatem w decyzji Kuratora z dnia [...] stycznia 2014 r. jako podmiotu zobowiązanego do usunięcia uchybień Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w B. nie może być uznane nie tylko za rażące naruszenie prawa, ale w ogóle za naruszenie prawa.

Organ nie podzielił zarzutu skarżącej, iż zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej. Za nietrafny uznał pogląd, iż organ nadzoru jako wzorzec kontroli zgodności z prawem działań szkoły (dyrektora), dokonywanej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, może przyjąć jedynie przepisy tej ustawy, a nie przepisy aktów wykonawczych do niej, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. Rozporządzenie to stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w jego granicach. W języku prawnym pod pojęciem "ustawy" bez bliższego określenia, rozumie się nie tylko akt normatywny uchwalony w formie ustawy, ale również akty wykonawcze, do wydania których ustawodawca upoważnił uprawniony organ, wydane w granicach upoważnienia. Zatem [...] Kurator Oświaty zasadnie odwołał się także do przepisów cytowanego rozporządzenia odnoszących się do funkcjonowania przedszkola, jako dotyczących również funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego kwestii zapewnienia funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny, z uwzględnieniem przerw w pracy ustalonych przez organ prowadzący, Minister uważa, iż oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, a mianowicie na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

Minister podkreślił, że zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r., przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W organizacji pracy przedszkola nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. W ocenie Ministra tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W przeciwnym razie należałoby zakładać, że warunki nauczania, wychowania i opieki w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej istotnie różnią się (na niekorzyść) w stosunku do warunków zapewnianych dzieciom w przedszkolach publicznych. Minister uważa, że intencją ustawodawcy nie było różnicowanie warunków (w tym czasu pracy) placówek, w których prowadzone jest wychowanie przedszkolne. Faktem jest, co podnosi skarżąca, że podmiotem zatrudniającym nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest szkoła. Inne rozwiązanie nie mogłoby jednak być przyjęte. Stan ten jednak nie wpływa na sposób zatrudnienia nauczyciela, tj. na jego pensum, na zakres realizowanych zadań, na organizację planu pracy w oddziale przedszkolnym (istotnie inną od systemu lekcyjnego stosowanego w szkole). Nie ma więc uzasadnienia dla twierdzenia, że w oddziale w przedszkolnym w szkole podstawowej obowiązuje organizacja pracy taka sama, jak w oddziałach szkolnych i w związku z tym oddział przedszkolny automatycznie zaprzestaje działalności w okresie wszystkich przerw w pracy szkoły (ferie i wakacje).

Minister przyznał, że niejednokrotnie dyrektorzy szkół podstawowych i organy prowadzące szkoły rozbieżnie interpretują powyższe przepisy. Zdarza się, że czas pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest podporządkowany organizacji pracy szkoły. Niekiedy oddział przedszkolny w szkole podstawowej traktowany jest podobnie jak oddział szkolny, co oznacza brak jego funkcjonowania w okresie ferii, wakacji i w innych dniach, w których zajęcia szkolne nie są prowadzone. Powoduje to wiele skarg rodziców podnoszących, że traktowanie oddziałów przedszkolnych, jako jednostek organizacyjnych szkoły podstawowej, pozbawia ich możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie, gdy szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Tymczasem jednostki świadczące wychowanie przedszkolne (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego) są placówkami nieferyjnymi i powinny działać w okresie całego roku szkolnego, z wyjątkiem okresów przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem skarżonej decyzji administracyjnej. Jest więc to kontrola legalności rozstrzygnięcia, zapadłego w postępowaniu administracyjnym, z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i procesowym.

Oceniając przedmiotową decyzję według powyższych kryteriów, uznać należy, iż nie narusza ona prawa.

Podstawą materialnoprawną decyzji [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] stycznia 2014 jest art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

Minister Edukacji Narodowej, rozpoznając odwołanie od tej decyzji, decyzją z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a., uchylił decyzję organu I instancji, w części dotyczącej zorganizowania dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego, przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin i umorzył w tym zakresie postępowanie pierwszej instancji oraz utrzymał w mocy ww. decyzję w części dotyczącej zapewnienia funkcjonowania oddziału przedszkolnego przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw w pracy ustalonych przez organ prowadzący.

A zatem przystępując do rozpoznania niniejszej sprawy zbadać należy, czy decyzja wydana w tym zakresie przez organ nadzoru – kuratora oświaty, utrzymana następnie w mocy przez Ministra Edukacji Narodowej, jest decyzją prawidłową.

Stwierdzić należy, że Sąd rozpozanjący niniejszą skargę, podziela pogląd organu, iż oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 pow. ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I – VI, nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Usytuowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie oznacza zatem, że oddział ten staje się integralną jednostką szkoły. Potwierdzają to również regulacje dotyczące kwestii merytorycznych, w szczególności realizowanego programu, organizacji pracy i tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pracującymi z dziećmi, w tym np. z grupami dzieci 6 letnich. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje zatem odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, a mianowicie na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Niezależnie od tego, czy oddział przedszkolny zorganizowany został w przedszkolu, czy w szkole podstawowej, obowiązany jest realizować program wychowania przedszkolnego – zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zm.). Stosowną regulację w tym zakresie zawiera § 5 ust. 6 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.), w myśl którego oddziały przedszkolne tworzone w szkołach podstawowych realizują program wychowania przedszkolnego. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej określają zatem te same regulacje, co organizację przedszkola, tj. przepisy ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiące załącznik nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

W myśl z § 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 pow. ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r., przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Oznacza to, że w organizacji pracy przedszkola nie są przewidziane zimowe i letnie ferie szkolne i zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych.

Zgodzić się należy, że tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W przeciwnym razie należałoby zakładać, że warunki nauczania, wychowania i opieki w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych, zorganizowanych w szkole podstawowej istotnie różnią się (na niekorzyść) w stosunku do warunków zapewnianych dzieciom w przedszkolach publicznych.

Niewątpliwie intencją ustawodawcy nie było różnicowanie warunków (w tym czasu pracy) placówek, w których prowadzone jest wychowanie przedszkolne. Faktem jest, że podmiotem zatrudniającym nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest szkoła. Inne rozwiązanie nie mogłoby jednak być przyjęte. Stan ten jednak nie wpływa na sposób zatrudnienia nauczyciela, tj. na jego pensum, na zakres realizowanych zadań, na organizację planu pracy w oddziale przedszkolnym (istotnie inną od systemu lekcyjnego stosowanego w szkole). Nie ma więc uzasadnienia dla twierdzenia, że w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej obowiązuje organizacja pracy taka sama, jak w oddziałach szkolnych i w związku z tym oddział przedszkolny automatycznie zaprzestaje działalności w okresie wszystkich przerw w pracy szkoły (ferie i wakacje).

Wskazać ponadto należy, że dla oddziału przedszkolnego wynikają odrębne regulacje odnośnie zadań i organizacji pracy, aniżeli dla szkoły podstawowej, na przykład bowiem w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) ustawodawca odrębnie określił status nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6 letnich. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 3 tej ustawy tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6 letnich wynosi 22 godziny. Tak więc niezależnie od tego czy oddział przedszkolny ustytuowany jest w przedszkolu, czy też w szkole podstawowej, tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli jest taki sam. Jest on wyższy aniżeli tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydatktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole podstawowej, który wynosi 18 godzin.

Zgodzić się należy również z organem, że zdarza się czasami, że czas pracy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest podporządkowany organizacji pracy szkoły. Niekiedy oddział przedszkolny w szkole podstawowej traktowany jest podobnie jak oddział szkolny, co oznacza brak jego funkcjonowania w okresie ferii, wakacji i w innych dniach, w których zajęcia szkolne nie są prowadzone. Powoduje to wiele skarg rodziców podnoszących, że traktowanie oddziałów przedszkolnych, jako jednostek organizacyjnych szkoły podstawowej, pozbawia ich możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie, gdy szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Tymczasem jednostki świadczące wychowanie przedszkolne (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego) są placówkami nieferyjnymi i powinny działać w okresie całego roku szkolnego, z wyjątkiem okresów przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Ponadto wskazać należy, że praca oddziału przedszkolnego również z punktu widzenia nauczycieli nie tylko dzieci powinna być zorganizowana w taki sam sposób jak praca przedszkola, a więc bez ferii szkolnych. Do nauczycieli takiego oddziału należy zatem stosować przepisy ustawy Karta Nauczyciela, odnoszące się do nauczycieli przedszkoli. W przeciwnym wypadku nastąpiłoby nieuzasadnione zróżnicowanie uprawnień pracowniczych nauczycieli o takich samych wymaganiach kwalifikacyjnych i wykonujących taką samą pracę, przy czym kryterium różnicującym byłoby usytuowanie oddziału w szkole lub przedszkolu.

Reasumując Sąd stoi na stanowisku, że niezależnie czy oddział przedszkolny został zorganizowany w szkole czy w przedszkolu, przedszkole funkcjonuje przez cały rok , z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola.

Odnosząc się zaś do zarzutów strony skarżącej, to wskazać należy, że Sąd rozpoznający niniejszą sprawę ich nie podziela. Co do zarzutu skierowania decyzji do organu niewłaściwego to stwierdzić należy, że w świetle art. 34 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie można uznać za trafne stanowiska skarżącej, że decyzja, o której mowa w art. 34 ust. 1, powinna być adresowana nie do dyrektora szkoły, tylko ogólnie do całej szkoły. Z przepisu ust. 2a wynika jednoznacznie, że podmiotem zobowiązanym do realizacji polecenia usunięcia uchybień, zawartego w decyzji, o której mowa w ust. 1, jest dyrektor szkoły. Ponadto w treści art. 34 ust. 1 nie wskazano literalnie, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje polecenie usunięcia uchybień szkole. Nie przesądza o tym brzmienie początkowej części tego przepisu, które wskazuje jedynie, w jakim przypadku aktualizuje się uprawnienie organu nadzorczego do wydania aktu korygującego działalność jednostki podległej temu nadzorowi. Ustawodawca, odnosząc się do podmiotu obowiązanego w świetle przepisów art. 34 ustawy o systemie oświaty do usunięcia uchybień, operuje, zamiennie pojęciem "szkoły" (ust. 1 i 4) i "dyrektora szkoły" (ust. 2). Wskazanie zatem w decyzji Kuratora z dnia [...] stycznia 2014 r. jako podmiotu zobowiązanego do usunięcia uchybień, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w B. nie może być uznane nie tylko za rażące naruszenie prawa, ale w ogóle za naruszenie prawa.

Sąd nie podzielił również zarzutu skarżącej, iż zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej. Za nietrafny uznał pogląd, iż organ nadzoru jako wzorzec kontroli zgodności z prawem działań szkoły (dyrektora), dokonywanej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, może przyjąć jedynie przepisy tej ustawy, a nie przepisy aktów wykonawczych do niej, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. Rozporządzenie to stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w jego granicach. W języku prawnym pod pojęciem "ustawy" bez bliższego określenia, rozumie się nie tylko akt normatywny uchwalony w formie ustawy, ale również akty wykonawcze, do wydania których ustawodawca upoważnił uprawniony organ, wydane w granicach upoważnienia. Zatem [...] Kurator Oświaty zasadnie odwołał się także do przepisów cytowanego rozporządzenia odnoszących się do funkcjonowania przedszkola, jako dotyczących również funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Mając wszystko powyższe na względzie, działając na podstawie art. 151 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), Sąd skargę oddalił.Powered by SoftProdukt