drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Sz 1528/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1528/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2016-02-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-12-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Stefan Kłosowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 267/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-31
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 53 par. 1, art. 83 par. 2, art. 46, art. 58 par. 1 pkt 3 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Stefan Kłosowski po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Sieci Obywatelskiej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Sieć Obywatelska wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Powołaną skargę w dniu 7 grudnia 2015 r., strona skarżąca nadała do organu,

za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

i opatrzyła podpisem elektronicznym. Skarga ta została odebrana (wydrukowana)

i opatrzona pieczęcią przez organ w dniu 8 grudnia 2015 r.

W odpowiedzi na skargę, Kolegium wniosło o jej odrzucenie, gdyż została sporządzona i wniesiona po upływie terminu, względnie wniosło o oddalenie skargi.

Na wezwanie sądowe, strona skarżąca nadesłała odpis podpisanej skargi zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu oraz aktualny odpis z KRS potwierdzający umocowanie osób, które skargę podpisały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwana dalej: "P.p.s.a."), skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżoną decyzję z dnia [...] r. wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi, strona skarżąca odebrała w dniu 5 listopada 2015 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu 5 grudnia 2015 r., który przypadał na sobotę, tak więc stosownie do art. 83 § 2 p.p.s.a., ostatnim dniem do wniesienia skargi był 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek), w którym strona wysłała skargę drogą elektroniczną.

Skardze tej nadany został wymiar materialny w dniu 8 grudnia 2015 r., w którym została wydrukowana przez pracownika organu i w tej dacie skarga została skutecznie wniesiona do Sądu, za pośrednictwem organu. W aktualnym stanie prawnym, w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwagi na treść art. 46 P.p.s.a., nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma, jak uczyniła to strona skarżąca, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko to wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt I OPS 10/13 (opubl. w ONSAiWSA 2014/5/70, LEX nr 1459207). Możliwość wniesienia skargi drogą elektroniczną została przewidziana w art. 54 § 1a P.p.s.a., ale przepis ten wchodzi w życie od dnia 11 lutego 2017 r., na mocy zmian dokonanych art. 4 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie najwcześniejszą datą, w której pismo nadane drogą elektroniczną może być uznane za wniesione do sądu, jest data jego wydrukowania (por. postanowienia NSA: z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt I OZ 884/14 opubl. w Lex nr 1529147; z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt I OSK 1035/15, opubl. w Lex 1813409). Wówczas dopiero pismo takie uzyskuje wymiar materialny, a więc przyjmuje cechy pisma tradycyjnego. Wykonany wydruk należy, jako pismo wpływające do sądu, oznakować pieczęcią (tzw. prezentatą) oraz podpisem pracownika przyjmującego pismo, ze wskazaniem sądu, daty i godziny wpływu oraz liczby załączników. Przeto miarodajny jest rzeczywisty czas wydrukowania, wtedy bowiem zapis elektroniczny uzyskuje swą zmaterializowaną tradycyjną, papierową formę (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r. sygn., III CZP 9/12).

Skoro wniesienie niniejszej skargi do sądu, za pośrednictwem organu, nastąpiło w dacie wydrukowania i znakowania jej przez pracownika organu, co miało miejsce w dniu 8 grudnia 2015 r., a ostatni dzień na jej wniesienie przypadał na dzień 7 grudnia 2015 r., to skarga została złożona z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 1 P.p.s.a., dlatego podlega odrzuceniu.

Z tych względów, Sąd działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt