drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Koszty sądowe, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Uchylono zaskarżone zarządzenie i nakazano zwrot uiszczonego wpisu sądowego, I FZ 128/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FZ 128/21 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2021-08-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-06-14
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Sylwester Marciniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
III SA/Wa 338/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10
Skarżony organ
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone zarządzenie i nakazano zwrot uiszczonego wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 535 par. 2 ust. 3 pkt 12, par. 2 ust. 6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Sylwester Marciniak, po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia L. [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 r. sygn. akt III SA/Wa 338/21 o wezwaniu do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi L. [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w W. na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 listopada 2020 r., nr [...], w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług postanawia 1) uchylić zaskarżone zarządzenie w całości, 2) zwrócić od Skarbu Państwa (z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) na rzecz L. [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w W. kwotę 300 (słownie: trzysta) złotych uiszczoną tytułem nadpłaconego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

I FZ 128/21

UZASADNIENIE

Wnosząc skargę na wydaną wobec L. [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej: skarżąca lub spółka) decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 listopada 2020 r. dotyczącą wiążącej informacji stawkowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług, spółka ta uiściła wpis od skargi w kwocie 200 zł. W zarządzeniu z dnia 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 338/21, Przewodniczący Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: p.p.s.a.) oraz § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2021 r., poz. 535, dalej: rozporządzenie), wezwał spółkę do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł.

W zażaleniu na wskazane zarządzenie pełnomocnik skarżącej wniósł o uchylenie tego zarządzenia w całości, zarzucając mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, tj.:

1) § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia, przez jego zastosowanie w sytuacji, gdy skarga nie dotyczy zobowiązania podatkowego,

2) § 2 ust. 6 rozporządzenia, przez jego niezastosowanie w sprawie, mimo że skarga nie dotyczy spraw wymienionych w § 2 ust. 1-5 rozporządzenia.

W uzasadnieniu zażalenia jego autor podniósł, że niniejsza sprawa nie jest sprawą z zakresu zobowiązań podatkowych, od której wpis sądowy wynosiłby – zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia – 500 zł, gdyż jej przedmiot nie dotyczy bezpośrednio określenia wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty zobowiązania podatkowego. Pełnomocnik spółki zwrócił też uwagę na to, że wiążąca informacja stawkowa jest decyzją, która od dnia 1 listopada 2019 r. zastąpiła wydawane w tych sprawach interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jednak tryb procedowania jest podobny, a organ wydający i opłata za rozpoznanie wniosku identyczne. Zdaniem spółki wpis od skargi w sprawie ze skargi na wiążącą informację stawkową powinien być taki sam jak w sprawach ze skarg na interpretacje indywidualne, tj. 200 zł, zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia.

Z uwagi na wykonanie wezwania do uzupełnienia wpisu spółka wniosła – w razie uwzględnienia zażalenia – o zwrot niesłusznie zażądanej kwoty wpisu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim należy wskazać, że nie ulega wątpliwości że przedmiotem zaskarżenia w sprawie nie jest należność pieniężna, a zatem skarga podlega wpisowi stałemu. Zgodnie z powołanym w zaskarżonym zarządzeniu § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zobowiązań podatkowych pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł. W ocenie skarżącej jednak decyzja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej nie jest decyzją wydaną "w sprawie z zakresu zobowiązań podatkowych", a wysokość wpisu należy ustalić zgodnie z treścią § 2 ust. 6 rozporządzenia, tj. na kwotę 200 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela w spornej kwestii stanowisko skarżącej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy na podstawie regulacji zawartej w ustawach podatkowych i aktach wykonawczych do nich dokonuje się konkretyzacja powinności danego podatnika do zapłacenia podatku na rzecz szeroko rozumianego państwa (por. "Ordynacja podatkowa. Komentarz" S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004 r.). Skargi "z zakresu zobowiązań podatkowych" to zatem te skargi, których przedmiot bezpośrednio dotyczy określenia wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty zobowiązania podatkowego. Takich cech nie ma skarga dotycząca wydania wiążącej informacji stawkowej, polegająca na interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez organy podatkowe. Zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685) wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera: 1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS; 2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do: a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi, b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4; 3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej ma zatem na celu umożliwienie uzyskania od właściwego organu podatkowego wiążącej organy podatkowe informacji np. w zakresie właściwej dla danego towaru/usługi stawki VAT. Spełnia ona funkcje informacyjne i wyjaśniające, nie jest natomiast żądaniem określonego zachowania skierowanym do podatnika, płatnika, inkasenta, nie kreuje bowiem wysokości, terminu czy sposobu spełnienia zobowiązania podatkowego. Jak trafnie zauważył też autor zażalenia, wiążąca informacja stawkowa zastępuje - w zakresie określenia stawek podatku - interpretacje indywidualne, powinna więc być traktowana analogicznie jak interpretacja indywidualna na potrzeby określania wysokości należnego wpisu sądowego od skargi do sądu administracyjnego.

Mając na względzie charakter decyzji wydawanej w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej, w tym zwłaszcza jej elementy i wynikający z nich brak bezpośredniego związku z konkretnym zobowiązaniem podatkowym, należy uznać, że brak jest podstaw do uznania, by wiążąca informacja stawkowa mieściła się w zakresie określonym w § 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia. Ponieważ nie jest ona również wyszczególniona w katalogu spraw wskazanych w § 2 ust 1-5 rozporządzenia, w niniejszej sprawie należało określić wpis na kwotę 200 zł, zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone zarządzenie. O zwrocie nadpłaconego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 225 p.p.s.a.

-----------------------

2Powered by SoftProdukt