drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Administracyjne postępowanie, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w..., II OZ 636/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 636/06 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2006-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-05-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
II SA/Ol 552/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-12-14
II SA/Ol 551/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-12-14
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w...
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 185 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. i L. O. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 marca 2006 r. sygn. akt II SA/Ol 551-552/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej i uchylenia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 marca 2006 r. sygn. akt II [...] w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej M. i L. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt [...] w sprawie ze skargi M. i L. O. na decyzję Warmińsko – Mazurskiego inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie z dnia 23 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie likwidacji otworów okiennych w elewacji budynku usługowo-mieszkalnego postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił przywrócenia M. i L.O. terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tegoż Sądu z dnia 14 grudnia 2005 r. i uchylił postanowienie z dnia 9 marca 2006 r. odrzucające wspomnianą skargę kasacyjną.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd I instancji uznał, że wydając postanowienie z dnia 9 marca 2006 r. nie rozpoznano załączonego do skargi kasacyjnej wniosku o przywrócenie terminu a zatem zasadne było uchylenie wspomnianego postanowienia na podstawie art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Ponadto stwierdzono, że wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej nie wypełnia wymogu dostatecznego uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu przez skarżących, co w świetle art. 86 § 1 p.p.s.a. stanowiło podstawę do odmownego załatwienia ich prośby o jego przywrócenie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyli skarżący reprezentowani przez pełnomocnika – radcę prawnego E. C.. W odwołaniu od postanowienia z dnia 30 marca 2006 r. strona skarżąca zarzuciła przedmiotowemu rozstrzygnięciu naruszenie art. 86 § 1 p.p.s.a. poprzez błędne przyjęcie, że przekroczenie terminu do wniesienia środka odwoławczego nastąpiło z winy strony skarżącej oraz art. 106 § 5 p.p.s.a. w związku z art. 740 k.p.c. przez nieuwzględnienie rodzaju choroby strony i jej wpływu na przekroczenie terminu.

W uzasadnieniu pełnomocnik skarżących wywiódł, że Sąd nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności w sprawie. Skarga kasacyjna została sporządzona natychmiast po wyrażeniu takiej woli przez stronę skarżącą tj. M. i L. – małżeństwa O.. W sytuacji natomiast gdy jednemu dwojga małżonków wskutek choroby zagrażała śmierć drugi małżonek, skupiony na opiece nie był władny podejmować decyzji o wniesieniu środka odwoławczego w sprawie z ich skargi. Warto także podkreślić, że z uwagi na stopień złożoności takiego środka zaskarżenia jakim jest skarga kasacyjna sporządzanie jego wymaga dużej ilości czasu. Wywodząc powyższe skarżący wnieśli o uchylenie skarżonego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Postanowienie o przywróceniu terminu Sąd może wydać wówczas kiedy strona bez swojej winy nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności przed sądem. Stanowi o tym art. 86 § 1 p.p.s.a. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała zostać dokonana w terminie siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia z jednoczesnym dokonaniem niedokonanej terminowo czynności (art. 87 § 1 i 4 p.p.s.a.).

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności zaistniałych w niniejszej sprawie, uznać należało, że Sąd I instancji nie rozważył należycie podanych przez stronę powodów spóźnienia z wniesieniem skargi kasacyjnej. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał z dniem 8 lutego 2006 r. skarga w imieniu strony skarżącej wniesiona została dnia następnego, przy czym jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny skarżący opuścił szpital dnia 4 lutego i okoliczność ta przesądzała o tym aby stwierdzić, że przyczyna uniemożliwiająca podjęcie czynności przed sądem nie wykroczyła poza ustawowy termin do jej podjęcia stąd opóźnienie nie było uzasadnione i powstało z winy samych skarżących. Z takim rozumowaniem przedstawionym w orzeczeniu Sądu I instancji nie sposób się zgodzić.

Zauważyć należy, że rozpoznana u L. O. choroba (pęknięty tętniak mózgu) stanowiła poważne zagrożenie dla życia. Nie budzi więc wątpliwości, że – opiekująca się swoim mężem – druga ze skarżących nie miała w takiej sytuacji możliwości samodzielnego decydowania o podejmowaniu kolejnych kroków w toczącym się przed sądem postępowaniu. Ponadto ze względu na charakter schorzenia o jakim mowa w załączonych do skargi kasacyjnej dokumentach należy uznać, że fakt wypisania ze szpitala nie oznaczał, iż poważne skutki choroby skarżącego ustały właśnie z tym dniem. Słuszność powyższych wywodów potwierdzają zasady doświadczenia życiowego. Nakazują one wnioskować, że w powyższym stanie faktycznym strona nie mogła podjąć decyzji o wniesieniu skargi kasacyjnej conajmniej do dnia 4 lutego 2006 r. a i w kilku następnych dniach jej sytuacja utrudniała tę decyzję. W ten sposób 30-dniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej uległ faktycznie redukcji do dni czterech. Te okoliczności potwierdzały zasadność przywrócenia terminu na wniosek złożony w imieniu skarżących, lecz Sąd I instancji ich nie rozważył.

Z tych względów orzeczono na podstawie art. 185 § 1 w zw z art. 197 § 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt