drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie skargi, Burmistrz Miasta, Odrzucono skargę, II SAB/Lu 19/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Lu 19/14 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2014-03-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-01-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 7 stycznia 2014 r. do Urzędu Miejskiego w R. wpłynęła skierowana do Sądu skarga K. B. na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 23 stycznia 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł oraz do podpisania skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu oraz do podpisania skargi zostały doręczone skarżącemu w dniu 5 lutego 2014 r. (k. 17 akt sąd.). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie wpłacił żądanej kwoty ani nie usunął pozostałych braków skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej "P.p.s.a.") skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu. Ponadto, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Brakiem formalnym skargi jest w szczególności brak podpisu ( art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 pkt 4 P.p.s.a.).

Skarżący – pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do uiszczenia wpisu oraz podpisania skargi – w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 12 lutego 2014 r., nie uiścił wpisu ani nie usunął pozostałych braków skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt