drukuj    zapisz    Powrót do listy

626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne, Samorząd terytorialny,  ,  , SA/Lu 392/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1992-05-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Lu 392/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie

Data orzeczenia
1992-05-05 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA oz. w Lublinie
Symbol z opisem
626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne
Hasła tematyczne
Samorząd terytorialny
Powołane przepisy
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 96 art. 109 ust. 1
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.
Info. o glosach
Zawadzka Barbara Samorząd Terytorialny 1993 nr 5 str. 72
Tezy

1. Akt zrzeczenia się mandatu ma charakter jednostronnego oświadczenia woli.

2. Skuteczne zrzeczenie się mandatu przez radnego może mieć miejsce wówczas, jeżeli radny w sposób wyraźny i wolny od wad uzewnętrzni swojej radzie wolę zrzeczenia się mandatu. Woli tej nie można domniemywać.

3. Kreowanie przez organy samorządu terytorialnego barier formalnych przy realizacji prawa radnego do zrzeczenia się mandatu radnego jest niedopuszczalne.

4. Nie można w drodze aktów rangi podustawowej, jakimi są uchwały rad gmin, określać formy zrzeczenia się mandatu poprzez ustanowienie obowiązku składania przed radą indywidualnych oświadczeń w sytuacji, kiedy kilku radnych jednocześnie w formie pisemnej zrzeka się mandatu.

Sentencja

uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.Powered by SoftProdukt