drukuj    zapisz    Powrót do listy

6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono zażalenie, II OZ 655/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 655/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-06-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Zofia Flasińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II SA/Łd 38/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-02
II OSK 4/09 - Wyrok NSA z 2009-12-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 33
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA - Zofia Flasińska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2008 r. sygn. akt II SA/Łd 38/08 o odmowie dopuszczenia W. P. do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi A. D. i P. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia: - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2008 r. W. P. wniósł o dopuszczenie go do udziału w toczącym się postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie ze skargi A. i P. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie renty planistycznej. Wnioskodawca wyjaśnił, iż jako rzeczoznawca majątkowy wykonał na zlecenie skarżących operat szacunkowy, którego celem była określenie wzrostu wartości nieruchomości położonej w B., gmina N., działka nr [...], w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2008 r. odmówił dopuszczenia W. P. do udziału w charakterze uczestnika postępowania w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, iż w myśl art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej P.p.s.a.) udział w charakterze uczestnika postępowania w sprawie sądowoadministracyjnej może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Zdaniem Sądu, wnioskodawca nie legitymuje się interesem prawnym w niniejszej sprawie. Podstawy dopuszczenia go do udziału w postępowaniu upatruje w takich wartościach jak: "ochrona dobrego imienia", "ochrona dobrego imienia firmy oraz wykonywanego zawodu", nie wykazując przy tym związku konieczności ochrony tychże wartości z regulacjami prawa materialnego znajdującego zastosowanie w niniejszej sprawie oraz zaskarżoną decyzją.

Na powyższe postanowienie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł W. P. wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadniając wniosek wskazano, iż z racji wykonywanego zawodu, rzeczoznawca majątkowy ponosi odpowiedzialność cywilną. W związku z tym ustawodawca nałożył na niego obowiązek ubezpieczenia się z tego tytułu (art. 175 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Ubezpieczenie takie nie chroni jednak dostatecznie samego rzeczoznawcy, co łączy się zdaniem wnioskodawcy z jego interesem prawnym. Związek wnioskodawcy z ubezpieczycielem warunkuje, w opinii W. P., interes prawny w niniejszym postępowaniu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do treści art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: P.p.s.a.) osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. W myśl § 2 powołanego przepisu udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego.

O interesie prawnym mówimy wtedy, gdy ma on oparcie w przepisach prawa. O tym więc, czy konkretny podmiot ma w danej sprawie chroniony interes prawny, decyduje przepis prawa. Najczęściej będą to przepisy prawa materialnego, jednakże mogą to być także przepisy procesowe i ustrojowe. Od wykazania więc związku między chronionym przez przepisy prawa interesem prawnym a aktem lub czynnością organu administracji publicznej uzależnione jest uprawnienie do występowania w postępowaniu sądowym w charakterze strony. Biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego postępowania (decyzja ustalająca opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości) wskazać należy, iż stroną postępowania może być m. in. osoba będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, bądź legitymująca się ograniczonym prawem rzeczowym do nieruchomości.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wynik niniejszego postępowania sądowego nie dotyczy interesu prawnego wnioskodawcy.

Sam wnioskodawca nie neguje, iż nie posiada żadnego prawa do nieruchomości będącej przedmiotem postępowania. Swój interes wywodzi, z faktu sporządzenia operatu szacunkowego. Sporządzona przez rzeczoznawcę wycena, która stanowiła podstawę określenia przez organ wartości przedmiotowej nieruchomości, jest dowodem w sprawie, który ocenia się w toku postępowania administracyjnego, jak każdy innym dowód. Dopiero po dokonaniu niezbędnych ustaleń organ przystępuje do orzekania w sprawie. Trudno przyjąć za uzasadnione twierdzenie wnioskodawcy, iż osoba sporządzająca operat szacunkowy, będący dowodem w sprawie, ma interes prawny w toczącym się postępowaniu czy to administracyjnym czy sądowym.

Okoliczności, które podnosi wnioskodawca wskazują na istnienie jego faktycznego interesu, który jednak nie może stanowić przesłanki dopuszczenia W. P. do udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił dopuszczenia wnioskodawcy będącego rzeczoznawcą majątkowym sporządzającym operat szacunkowy, do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi A. i P. D. na decyzję ustalającą opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt