drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Gminy, odrzucono skargę, II SA/Kr 11/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 11/13 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2013-07-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Andrzej Irla /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 46 par. 3, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Irla po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 lipca 2013 r. sprawy ze skargi W. S. na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.06.2012 r.; Nr XX/154/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W związku ze sformułowaniami złożonej przez W. S. skargi z dnia 14.11.2012 r., wywołującymi wątpliwość, co do osób skarżących uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.06.2012 r.; Nr XX/154/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów -Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 4.01.2013 r. wezwał W. S. aby w terminie 7 dni wyraźnie określiła te osoby, a także wskazała źródło ich interesu prawnego w zaskarżeniu powołanej wyżej uchwały Rady Gminy Zabierzów. Wskazane zarządzenie zawierało nadto wezwanie do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego uprawniającego W. S. do działania przed sądami administracyjnymi w imieniu F. P.. Jednocześnie pouczono W. S. o treści art. 35 § l Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wskazano, że nieusunięcie wymienionych w zarządzeniu braków skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje jej odrzucenie.

Opisane wezwanie zostało doręczone W. S. w dniu 6.02.2013r. Zakreślony w zarządzeniu termin upłynął bezskutecznie w dniu 13.02.2013 r.

Nadto, zarządzeniem z dnia 29.05.2013 r. wezwano W. S. do podania, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, adresu zamieszkania F. P.. Skarżąca, nie udzieliła odpowiedzi także na to zarządzenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 46 § l pkt l w zw. z art. 57 § l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 270 ze zm.; dalej ustawa powoływana jako p.p.s.a.) skarga powinna m.in. zawierać oznaczenie imienia i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Zatem niejasne sformułowanie skargi, niepozwalające sądowi na jednoznaczne określenie osób skargę tę składających, jest brakiem formalnym skargi. Brak formalny skargi stanowi także niewskazanie adresu zamieszkania strony skarżącej. Wynika to z art. 46 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 57 § l p.p.s.a. Wystąpienie wskazanych wyżej braków formalnych skargi powoduje, że skarga taka nie może otrzymać prawidłowego biegu. Nadto, stosownie do art. 46 § 3 w związku z art. 57 § l p.p.s.a. do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo (skargę) wnosi pełnomocnik, który nie złożył wcześniej pełnomocnictwa.

Uzupełnienie skargi zawierającej braki formalne, może nastąpić, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 49 § l p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie, W. S. podpisała skargę z dnia r. zaskarżającą uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 15.06.2012 r.; Nr XX/154/12 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie usunęła ona jednak, mimo skutecznego odebrania zarządzeń z dnia 4.01.2013 r. oraz z dnia r. - wskazanych wyżej braków formalnych tej skargi. Z treści skargi nie wynika bowiem czy skarga ta została złożona przez W. S. w imieniu własnym czy także w imieniu F. P., czy wyłącznie tylko w imieniu F. P.. Jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii jest niezbędne do prawidłowego nadania biegu sprawie. Mimo wezwań skarżąca powyższego braku nie usunęła. W związku z powyższym, sąd stosownie do pouczenia zawartego w pismach kierowanych do skarżącej, skargę z dnia 14.11.2012 r. - odrzucił. Zgodnie bowiem z art. 58 § l pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.Powered by SoftProdukt