drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Dokonano wykładni, II FSK 364/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FSK 364/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-13
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Stanisław Bogucki /przewodniczący sprawozdawca/
Aleksandra Wrzesińska - Nowacka
Włodzimierz Kubiak
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Sygn. powiązane
I SA/Łd 1433/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-12-12
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Dokonano wykładni
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 16 par. 2, art. 153, art. 158, art. 182 par. 3, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2005 nr 143 poz 1199 art. 1 pkt 10, art. 25 par. 1, art. 27
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 21b, art. 247 par. 1 pkt 3 i 4
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Tezy

Art. 158 P.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.) wymaga, aby rozstrzygnięcia dotyczącego wątpliwości co do treści wyroku dokonał sąd, który wydał wyrok. Należy przez to rozumieć, że wykładni dokonuje w miarę możliwości ten sam skład, który orzekał w sprawie. Przepis powyższy znajdzie odpowiednie zastosowanie także w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z odesłaniem zawartym w art. 193 P.p.s.a. Podkreślenia wymaga, że art. 158 P.p.s.a. jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 16 § 2 P.p.s.a. i powtórzonej w art. 182 § 3 P.p.s.a., że Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie jednego sędziego (chyba że chodzi o wykładnię wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stanisław Bogucki (sprawozdawca) Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak Sędzia del. NSA Aleksandra Wrzesińska - Nowacka po rozpoznaniu w dniu 18 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku R. G. o wykładnię wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt II FSK 364/07 wydanego w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2006 r., sygn. akt I SA/Łd 1433/06 w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 19 lipca 2006 r., nr [...] w przedmiocie określenia dochodu za 2003 r. postanawia: rozstrzygnąć wątpliwości co do punktu piątego uzasadnienia wyroku w sposób wskazany w uzasadnieniu niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 8 maja 2008 r. o sygn. II FSK 364/07 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 grudnia 2006 r. o sygn. I SA/Łd 1433/06 w sprawie ze skargi R. G. (dalej: podatnik) na decyzję Dyrektora IS w L. z dnia 19 lipca 2006 r. o nr [...] w przedmiocie określenia dochodu za 2003 r.

W dniu 3 lipca 2008 r. podatnik wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o dokonanie wykładni punktu piątego uzasadnienia wyroku z dnia 8 maja 2008 roku. Podatnik zwrócił uwagę, że w powołanym punkcie piątym uzasadnienia wyroku NSA wskazano, że wyrok WSA w Łodzi zawierał częściowo błędne uzasadnienie wyroku, jednakże nie podano z jakich powodów.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej: P.p.s.a.) sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Przepis powyższy znajdzie odpowiednie zastosowanie także w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w związku z odesłaniem zawartym w art. 193 P.p.s.a. Art. 158 P.p.s.a. wymaga, aby rozstrzygnięcia dotyczącego wątpliwości co do treści wyroku dokonał sąd, który wydał wyrok. Należy przez to rozumieć, że wykładni dokonuje w miarę możliwości ten sam skład, który orzekał w sprawie. Podkreślenia wymaga, że art. 158 P.p.s.a. jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 16 § 2 P.p.s.a. i powtórzonej w art. 182 § 3 P.p.s.a., że Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie jednego sędziego (chyba że chodzi o wykładnię wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym). Warto w związku z tym zauważyć, że Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując wykładni wyroków na posiedzeniach niejawnych orzekał w składzie trzyosobowym (por. postanowienia NSA: z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. I FSK 698/06; z dnia 1 lipca 2008 r., sygn. I OSK 232/07).

Artykuł 158 P.p.s.a. daje możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o dokonanie wykładni orzeczenia, która może obejmować zarówno wyjaśnienie wątpliwości co do jego sentencji jak i również co do uzasadnienia. W konkretnej sprawie WSA w Łodzi uzasadniając wyrok z dnia 12 grudnia 2006 r. wskazał, że art. 25 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 143, poz. 1199 ze zm. (dalej: ustawa zmieniająca) wprowadził nakaz stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm. (dalej: O.p.) w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą do spraw wszczętych i niezakończonych przez organy podatkowe pierwszej instancji oraz organy kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. co do zasady do postępowań wszczętych przed dniem 1 września 2005 r. - art. 27 ustawy zmieniającej. Dalej wskazano, że z uwagi na umorzenie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego L. decyzją z dnia 8 lutego 2006 r. postępowania podatkowego w sprawie określenia podatnikowi zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. - ze względu na wiążącą na mocy art. 153 P.p.s.a. ocenę prawną i wskazania co do dalszego postępowania zawarte w prawomocnym wyroku WSA w Łodzi z dnia 22 listopada 2005 r. o sygn. I SA/Łd 1026/05 oraz ponowne wszczęcie postępowania przez w.w. organ postanowieniem z dnia 22 lutego 2006 r. - nie było podstaw do uznania, że art. 25 § 1 ustawy zmieniającej, mógł znaleźć w sprawie zastosowanie. Dodano, że z uwagi na powyższe nie mógł być w niej zastosowany także art. 21b O.p. dotyczący określenia dochodu, który dodano do O.p. na mocy art. 1 pkt 10 ustawy zmieniającej. Zdaniem WSA, brak było podstawy prawnej do wydawania tego rodzaju rozstrzygnięć, gdyż postępowanie w przedmiocie określenia wysokości dochodu zostało wszczęte dopiero w dniu 22 lutego 2006 r., nie można więc przyjąć, że zachodziła sytuacja opisana w art. 25 § 1 ustawy zmieniającej, tj. zawisłość sprawy "wszczętej i niezakończonej" w dniu wejścia w życie wspomnianej ustawy. Nie występował tu element ciągłości postępowania, niezbędny dla zastosowania art. 21b O.p. w nowym brzmieniu. Z wyżej wymienionych względów Sąd I instancji stwierdził, że decyzje organów podatkowych obu instancji są dotknięte wadą nieważności w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 O.p., w myśl którego przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji jest jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa.

Tymczasem NSA uzasadniając wyrok z dnia 8 maja 2008 r. w punkcie piątym podzielił pogląd wyrażony w wyroku przez WSA w Łodzi z dnia 12 grudnia 2006 r., że w rozpatrywanej sprawie nie zachodziła sytuacja opisana w art. 25 § 1 ustawy zmieniającej, tj. zawisłość sprawy "wszczętej i niezakończonej" w dniu wejścia w życie wspomnianej ustawy. Nie występował tu bowiem element ciągłości postępowania, niezbędny dla zastosowania art. 21b O.p. w nowym brzmieniu, a organ I instancji nie miał podstaw do traktowania postępowania w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. jako niezakończonego w rozumieniu art. 25 § 1 ustawy zmieniającej, ponieważ zostało ono umorzone decyzją z dnia 8 lutego 2006 r.

Odmiennie natomiast niż to uczynił WSA w Łodzi, NSA wskazał, co należy w tym miejscu wyraźnie zaakcentować, że przepisy obowiązujące do dnia 31 sierpnia 2005 r. nie przewidywały możliwości wydania decyzji określającej wysokość osiągniętego dochodu. W dacie umorzenia postępowania (tj. 8 lutego 2006 r.) obowiązywał jednak już art. 21b O.p. w nowym brzmieniu (wszedł w życie 1 września 2005 r.). Będąc związany na podstawie art. 153 P.p.s.a. oceną, że dochód podatnika za 2003 r. nie daje podstaw prawnych do przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe, organ I instancji mógł zatem wydać decyzję (na podstawie art. 21b O.p.), w której nie określałby należnego podatku, lecz jedynie osiągnięty dochód. Jednakże, jak wskazał NSA, organ I instancji umorzył postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. i kolejną decyzją z dnia 19 kwietnia 2006 r. określił dochód podatnika za w.w. okres. A zatem organ podatkowy orzekł ponownie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. z naruszeniem art. 247 § 1 pkt 4 O.p., w myśl którego do przesłanek nieważności decyzji ostatecznej zaliczono sytuację, gdy decyzja ta dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

Kierując się wyżej wymienionymi względami Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 158 w związku z art. 193 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt