drukuj    zapisz    Powrót do listy

6209 Inne o symbolu podstawowym 620, , Inspektor Sanitarny, Uchylono zaskarżone postanowienie, IV SA/Po 232/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 232/10 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2010-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Bożena Popowska
Ewa Kręcichwost-Durchowska /przewodniczący/
Karol Pawlicki /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska Sędziowie WSA Bożena Popowska WSA Karol Pawlicki (spr.) Protokolant Sekr. sąd. Joanna Andrzejak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 września 2010 r. sprawy ze skargi M. Z. na postanowienie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie 2. zasądza od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz M. Z. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w P. zawiesił postępowanie administracyjne dotyczące ekshumacji zwłok W. C., wznowione postanowieniem tego samego organu z [...] grudnia 2009 r., do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny, oraz wezwał stronę – M. Z. do wystąpienia do sądu powszechnego w celu ustalenia komu przysługuje prawo pochowania (ekshumacji) zwłok W. C.

Zażaleniem z dnia [...] stycznia 2010 r. (nadanym w urzędzie pocztowym tego samego dnia) M. Z. zaskarżył w/w postanowienie wskazując, że zadaniem organu w postępowaniu wznowionym na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kpa jest wyłącznie zbadanie, czy skarżący brał udział w zakończonym postępowaniu, czy przysługuje mu status strony i czy bez winy nie brał udziału w tym postępowaniu.

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2010 r. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 134 w związku z art. 144 i art. 57 kpa, stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia wniesionego przez M. Z. W uzasadnieniu organ stwierdził, że postanowienie z [...] grudnia 2009 r. zostało doręczone pełnomocnikowi strony w dniu [...] grudnia 2009 r., a zażalenie nadano w urzędzie pocztowym w dniu [...] stycznia 2010 r. W niniejszej sprawie 7-dniowy termin do wniesienia zażalenia upłynął [...] grudnia 2009 r., tak więc środek odwoławczy wniesiono z uchybieniem terminu.

W skardze z dnia [...] lutego 2010 r. strona wniosła o uchylenie postanowienia z [...] lutego 2010 r. W uzasadnieniu podano, że przedmiotowe postanowienie doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu [...] grudnia 2009 r. po dwukrotnym awizowaniu przesyłki. Na powyższe pełnomocnik załączył do skargi kserokopię koperty, w której znajdowało się postanowienie z [...] grudnia 2009 r.

Odpowiadając na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Na rozprawie w dniu [...] września 2010 r. pełnomocnik skarżącego dołączył do akt sądowych oryginał koperty, w której przesłano postanowienie z [...] grudnia 2009 r. Na kopercie widnieją daty awizowania przesyłki: [...] i [...] grudnia 2009 r.

Z kolei pełnomocnik organu odwoławczego wyjaśnił, że pracownicy organu mieli wątpliwości co do daty doręczenia uwidocznionej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 7 kpa organy administracji publicznej podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Powyższa zasada ogólna postępowania administracyjnego znajduje konkretyzację w treści art. 77 § 1 kpa, który nakazuje organowi w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Jako dowód zaś – zgodnie z art. 75 § 1 kpa – należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W zaskarżonym postanowieniu stwierdzono, że postanowienie z dnia [...] grudnia 2009 r. doręczono w dniu [...] grudnia 2009 r. (k. 33 akt administracyjnych). Z kolei w odpowiedzi na skargę podano, że data odbioru przesyłki była nieczytelna (k. 8 akt sądowych). Natomiast na rozprawie przed Sądem pełnomocnik organu stwierdził, że pięciu pracowników próbowało odczytać datę umieszczoną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (k. 31 akt adm.). W tych okolicznościach, wobec przyznania przez organ, że istniały wątpliwości, co do daty odbioru postanowienia z dnia [...] grudnia 2009 r., organ ten winien w świetle przytoczonych wyżej przepisów podjąć działania w celu usunięcia wątpliwości związanych ze sporną datą.

W dalszym postępowaniu organ odwoławczy powinien zwrócić się do właściwego urzędu pocztowego w celu uzyskania informacji o dacie doręczenia przesyłki zawierającej postanowienie z [...] grudnia 2009 r., a także uwzględnić dowód przedłużony w niniejszym postępowaniu przez stronę skarżącą – kopertę z datami awizowania przesyłki.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.). O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 w/w ustawy.

MZPowered by SoftProdukt