drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Dyrektor Szkoły, Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia, VIII SAB/Wa 30/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SAB/Wa 30/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-09-14 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2011-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Leszek Kobylski /sprawozdawca/
Sławomir Fularski
Włodzimierz Kowalczyk /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 2291/11 - Wyrok NSA z 2012-02-22
Skarżony organ
Dyrektor Szkoły
Treść wyniku
Zobowiązano organ do rozpoznania wniosku/odwołania w terminie ...od otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk, Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Fularski, Sędzia WSA Leszek Kobylski /sprawozdawca/, Protokolant Referent Justyna Kapusta, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 września 2011 r. sprawy ze skargi D.P. na bezczynność Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr [...] w R. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1) zobowiązuje Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr [...] w R. do rozpatrzenia wniosku D.P. z dnia [...] czerwca 2011 r. w zakresie udostępnienia do wglądu i doręczenia odpisów z protokołów posiedzeń rad pedagogicznych Publicznego Gimnazjum Nr [...] w R., które odbyły się w okresie dnia [...] czerwca 2010 r., [...] czerwca 2010 r., [...] czerwca 2010 r., [...] lipca 2010 r., [...] sierpnia 2010 r. oraz dokumentów urzędowych dotyczących postępowań nadzorczych i kontrolnych podejmowanych przez uprawnione podmioty wobec Publicznego Gimnazjum Nr [...] w R. w czasookresie od dnia [...] września 2001 r. do daty złożenia wniosku, to jest do dnia [...] czerwca 2011 r. w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz ze stwierdzeniem prawomocności wyroku; 2) umarza postępowanie w odniesieniu do wniosku dotyczącego udostępnienia protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych Publicznego Gimnazjum Nr [...] w R. za okres od [...] września 2010 r. do dnia [...] lutego 2011 r.; 3) zasądza od Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr [...] w R. na rzecz skarżącego D. P. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

VIII SAB/ Wa 30/11

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. D. P. powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112 poz. 1198), wystąpił do Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr [...] w R. o udostępnienie mu następujących dokumentów:

1) protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej PG nr [...], które odbyły się w okresie od [...].06.2010 r. do dn. [...].02.2011 r.,

2) dokumentów sporządzonych przez uprawnione organy i podmioty z postępowań nadzorczych i kontrolnych podejmowanych wobec PG nr [...] w okresie od [...].09.2001 r. do dnia złożenia wniosku.

W treści wniosku w/w stwierdził, że żądane dokumenty są mu potrzebne na użytek postępowań sądowych, które zamierza wytoczyć.

Dyrektor PG nr [...] w odpowiedzi na powyższy wniosek pismem z dnia [...] lipca 2011 r. poinformowała wnioskodawcę, że w przedmiotowej sprawie zwróciła się

o opinię prawną do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a po jej otrzymaniu udzieli zainteresowanemu odpowiedzi odrębnym pismem.

W dniu [...] lipca 2011 r. D. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Dyrektora PG nr [...] w R.

z powodu nieudzielania mu informacji publicznych o które wnosił. W treści skargi podniósł, że uzyskiwanie opinii prawnej z Ministerstwa dla potwierdzenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej jest zbędne, a jeżeli Dyrektor Szkoły miała w tym zakresie wątpliwości mogła uzyskać taką opinię od prawników kuratorium lub urzędu miejskiego. Kwestia opinii prawnej nie powinna stanowić przeszkody w terminowym udostępnieniu żądanych informacji publicznych.

Udzielając odpowiedzi na skargę Dyrektor PG nr [...] w R. wniosła

o oddalenie skargi jako nieuzasadnionej. Dalej Dyrektor stwierdziła, że w dacie wystąpienia z wnioskiem skarżący D. P. nie był już pracownikiem szkoły i w związku z tym Dyrektor Szkoły miała podejrzenie, czy skarżący nie wykorzysta otrzymanych dokumentów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Na rozprawie w dniu 14 września 2011 r. skarżący popierając skargę złożył oświadczenie w formie pisemnego załącznika do protokołu rozprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej jako p.p.s.a.) sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej orzekając w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w punktach 1-4. Dotyczy to spraw, które mogą być zakończone decyzją lub postanowieniem, albo odnoszą się do innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zgodnie z art. 149 p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Z bezczynnością mamy do czynienia wtedy, gdy w terminie ustalonym przez prawo zobowiązany podmiot nie podjął żadnych czynności w sprawie lub nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też innego aktu, bądź nie podjął czynności w sprawie do których był zobowiązany. Z bezczynnością organu

w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ milczy wobec wniosku strony lub odmawia udzielenia informacji w nieprzewidzianej do tej czynności formie prawnej.

W sprawie, która jest przedmiotem skargi D. P., zachodzi bezczynność organu – Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr [...] w R. w związku z jego wnioskiem z dnia [...] czerwca 2011 roku, w którym wnosił o udzielnie mu informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na wstępie należy rozstrzygnąć, czy żądane informacje należy zakwalifikować jako informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz czy Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr [...] w R. jest podmiotem do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Na obydwa te zagadnienia należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr [...] w R. należy uznać za podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy. Natomiast pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1

i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności w sprawach wymienionych

w art. 6 ustawy.

W ocenie Sądu będące w posiadaniu organu protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz dokumenty z przeprowadzonych postępowań i czynności kontrolnych i nadzorczych wobec szkoły publicznej, niewątpliwie są danymi publicznymi, które podlegają udostępnieniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy

o dostępie do informacji publicznej. Jako takie winny więc zostać udostępnione na żądanie, chyba że zachodzą podstawy z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ograniczenia ze względu na przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych).

Prawo do informacji publicznej obejmuje również między innymi prawo wglądu do dokumentów urzędowych i uzyskania informacji publicznej zawierającej wiedzę

o sprawach publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Pomimo powyższego organ, co należy uznać za bezsporne w niniejszej sprawie, nie udzielił skarżącemu informacji publicznej w wymaganym przez art. 13 ust. 1 ww. ustawy terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W ustawowym terminie organ poinformował skarżącego, że zwrócił się o opinie prawną w przedmiocie dopuszczalności udostępnienia żądanych informacji.

Tego rodzaju działania, w ocenie Sądu nie można uznać za właściwe załatwienie sprawy, gdyż nie spełnia warunków określonych w art. 13 ust. 2 ustawy, stosownie do którego, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy organ obowiązany do udostępnienia informacji publicznej tj. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr [...]

w R. jednie w ustawowo przewidzianym terminie powiadomił pisemnie skarżącego o niemożności, z powodów przez siebie wskazanych, do udostępnienia informacji, ale nie dotrzymał nieprzekraczalnego ustawowo terminu jej udostępnienia bądź odmowy w sposób prawnie przewidziany. I to stanowi właśnie bezczynność, która skutkuje uznaniem skargi za zasadną. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie dopuszczają tego rodzaju zachowania organu obowiązanego do udostępnienia informacji publicznej.

Jeżeli organ nie potrafi należycie ocenić wniosku, powinien zapewnić sobie fachową pomoc i załatwić sprawię w sposób i w terminach przewidzianych w ustawie.

Tym samym należy uznać, że organ do dnia rozpoznania sprawy nie załatwił sprawy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarga w tym zakresie jest więc zasadna.

Mając powyższe na względzie Sąd biorąc za podstawę art. 149 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 wyroku. Ponieważ skarżący w piśmie z dnia [...] sierpnia 2011 r. cofnął żądanie w zakresie udostępnienia mu protokołów z posiedzeń Rad Pedagogicznych za okres od [...].09.2010 r. - [...].02.2011 r. i stanowisko to podtrzymał na rozprawie

w dniu 14 września 2011 r. – to w tej sytuacji postępowanie przed Sądem w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe. W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w tej części umorzył postępowanie o czym stanowi pkt 2 niniejszego wyroku. O kosztach postępowania Sąd orzekł biorąc za podstawę art. 200 i art. 205 § 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt