drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie skargi, Burmistrz Miasta i Gminy, Odrzucono skargę, II SAB/Ol 69/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Ol 69/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2013-07-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-06-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
Marzenna Glabas /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 220 § 1 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lipca 2013 r. sprawy ze skargi A. P. na bezczynność Starosty w udzieleniu informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W dniu 12 czerwca 2013r. A. P. wniósł za pośrednictwem Starosty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę na bezczynność tego organu w udostępnieniu informacji publicznej dotyczącej faktur wystawionych przez spółkę A dla Starostwa Powiatowego za lata 2011, 2012 i rok bieżący, o co wystąpił drogą mailową w dniu 26 maja 2013r.

W odpowiedzi na skargę Starosta wyjaśnił, że wniosek o udostępnienie żądanej informacji wpłynął na skrzynkę elektroniczną sekretariatu Starostwa Powiatowego, jednakże nie był podpisany i organ nie wiedział komu ma udzielić informacji, pomimo wskazania adresu mailowego nadawcy. Dopiero z chwilą wpływu skargi na bezczynność organ posiadał wiedzę kto jest autorem wniosku. Wskazał, że informacja w żądanej formie została przekazana wnioskodawcy w dniu 25 czerwca 2013r. W związku z tym organ wniósł o oddalenie skargi i nie obciążanie organu kosztami postępowania sądowego. Ponadto Starosta podniósł, że skarżący nie wyczerpał trybu przewidzianego w art. 87 i 88 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym dla wniesienia skargi, poprzez wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa. Dlatego, w ocenie organu skarga jako przedwczesna winna zostać odrzucona, gdyż złożona została bez zachowania obowiązującego trybu zaskarżenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu wobec nieuiszczenia przez skarżącego wymaganego wpisu od skargi. Zważyć należy bowiem, że merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. W myśl art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie, ponadto w sprawie nie występują, zgodnie z odrębnymi przepisami, przesłanki negatywne, takie jak np. stan rzeczy osądzonej, niewyczerpanie toku zaskarżenia w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Stwierdzenie braku którejś z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia albo zaistnienie którejś z negatywnych przesłanek zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., podlega odrzuceniu przez sąd skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. W myśl art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy. Stosownie zaś do art. 220 § 1 cytowanej ustawy sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W przypadku skargi, Przewodniczący wzywa wnoszącego, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił wpis w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

W rozpoznawanej sprawie na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 26 czerwca 2013r., w dniu1 lipca 2013 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 złotych, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wskazany termin upłyną bezskutecznie w dniu 8 lipca 2013r. Pomimo upływu terminu skarżący nie uiścił należnego wpisu.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 Prawa

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie jedynie należy wskazać, odnosząc się do zarzutu organu o zaniechaniu przez skarżącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, że skarga na bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze administracyjnej. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej w skrócie: "u.d.i.p.") regulujące tryb postępowania w tym przedmiocie nie przewidują bowiem (z wyjątkiem art. 16 ust. 1 i 2 u.d.i.p. w zw. z art. 14 ust. 2 tej ustawy, kiedy wydawana jest decyzja administracyjna) żadnych środków zaskarżania dla czynności podejmowanych w ramach tej ustawy, także bezczynności organu w udostępnieniu informacji publicznej. Wbrew stanowisku organu w sprawie nie miały w ogóle zastosowania przepisy art. 87 i art. 88 ustawy o samorządzie powiatowym. Skoro u.d.i.p. poza odwołaniem od decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania, nie przewiduje żadnych dodatkowych środków prawnych przeciwko czynnościom podejmowanym przez organy w ramach udzielania informacji publicznej, to należy uznać, że skarga na bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej jest dopuszczalna bez wzywania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 52 § 3 p.p.s.a. (por. wyrok NSA z dnia 14 września 2012 r. sygn. akt I OSK 1013/12 dostępny w bazie orzeczeń NSA). Niezależnie od tego, wniesienie do sądu administracyjnego skargi na bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej, bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa, uzasadnia cel, jaki realizuje ustawa

o dostępie do informacji publicznej, poprzez jak najszybsze rozpatrzenie wniosku.

W myśl tej ustawy zasadą jest udostępnienie informacji, a wyjątkiem jej odmowa.

Z treści art. 21 u.d.i.p. wynika, iż wolą prawodawcy jest odformalizowanie tego postępowania. Z tego też powodu ustawodawca zakreślił krótkie terminy przekazania

i rozpatrzenia skargi, nie stawiając ponadto dodatkowych warunków do jej wniesienia (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 31 marca 2008r., sygn. akt I OSK 262/08 publ. w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Z powyższych względów Sąd nie podziela stanowiska organu,

iż przedmiotowa skarga wniesiona została przedwcześnie, co uzasadniałoby jej odrzucenie.Powered by SoftProdukt