drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Budowlane prawo, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono zażalenie, II OZ 1309/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 1309/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-12-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-12-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jan Paweł Tarno /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II SA/Po 9/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-17
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 49 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. S. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt II SA/Po 9/08 pozostawiające pismo E. S. z dnia 6 sierpnia 2008 r. bez rozpoznania w sprawie ze skargi E. S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 2007 r., w sprawie II SA/Po 635/08 postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 13 października 2008 r., sygn. akt II SA/Po 9/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu pozostawił pismo E. S. z dnia 6 sierpnia 2008 r. bez rozpoznania w sprawie z Jej skargi w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 września 2007 r., w sprawie II SA/Po 635/08. W uzasadnieniu podano, że wezwaniem z dnia 29 sierpnia 2008 r. Sąd zobowiązał E. S. do sprecyzowania, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, żądania pisma z dnia 6 sierpnia 2008 r. poprzez podanie, czy pismo to stanowi: zażalenie na postanowienie Sądu, a jeżeli tak, to które z postanowień zostało powyższym pismem zaskarżone; nowy wniosek o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Po 635/06, czy też jest to kontynuacja dotychczasowego żądania wznowienia z pisma z dnia 7 listopada 2007 r. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 3 września 2008 r. Wskazano, że termin do wykonania wskazanej czynności upływał z dniem 10 września 2008 r., w którym to terminie E. S. wezwania nie wykonała.

E. S. złożyła zażalenie na powyższe zarządzenie. Wskazała w nim, że skarga z zażaleniem z wnioskiem o przywrócenie stanu poprzedniego" została wniesiona dlatego, że w orzeczeniu z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt II SA/Po 635/06 doszło do naruszenia art. 438 kk. Stwierdziła ponadto wystąpienie w sprawie licznych naruszeń prawa materialnego i wniosła o zwrot kosztów postępowania od 1995 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie art. 49 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Skarżąca mimo wezwania i prawidłowego pouczenia o skutkach niewykonania wezwania Sądu, nie sprecyzowała zawartego w piśmie z dnia 6 sierpnia 2008 r. żądania, co innymi słowy oznacza, iż wskazanego pisma nie poprawiła. Fakt ten, zgodnie z powyższym przepisem obligował Sąd do pozostawienia pisma strony bez rozpoznania.

Należy wskazać, iż w niniejszym postępowaniu zażaleniowym przedmiotem kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawidłowość wydania postanowienia pozostawiającego pismo E. S. z dnia 6 sierpnia 2008 r. bez rozpoznania. W tym stanie rzeczy pozostałe zarzuty podniesione w zażaleniu, w tym dotyczące naruszenia prawa materialnego w innych wydanych w niniejszej sprawie orzeczeniach nie podlegają ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w niniejszym postępowaniu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny uznał zażalenie za bezzasadne i na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt