drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Oddalono skargę, IV SAB/Gl 72/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Gl 72/11 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2012-02-21 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2011-12-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Beata Kalaga-Gajewska /sprawozdawca/
Tadeusz Michalik /przewodniczący/
Teresa Kurcyusz-Furmanik
Wiesław Morys
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1375/12 - Wyrok NSA z 2012-09-21
Skarżony organ
Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art.1 ust. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga – Gajewska (spr.) Sędzia NSA Wiesław Morys Protokolant Paulina Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2012 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia A w W. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie

J.P. reprezentująca stowarzyszenie zwykłe pod nazwą A z siedzibą w W., wnioskiem z dnia 24 października 2011 r. zgłoszonym za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwróciła się do Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w K. o udzielenie informacji, jak prowadzona przez niego jednostka - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. jest przygotowana do załatwiania spraw w formie dokumentu elektronicznego, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. W szczególności odpowiedzi na pytania:

1. Czy jednostka posiada elektroniczną skrzynkę podawczą? Jeśli tak:

a/ o podanie jej bezpośredniego adresu URL;

b/ czy obsługuje ona korespondencję podpisaną profilem zaufanym ePUAP,

c/ o przesłanie kopii zarządzenia lub polecenia służbowego dyrektora w sprawie założenia elektronicznej skrzynki podawczej;

d/ kto personalnie w jednostce wyznaczony został do obsługi korespondencji doręczanej przez elektroniczną skrzynkę podawczą, prosimy o podanie imienia, nazwiska i funkcji tej osoby;

e/ prosimy o przesłanie dokumentu związanego z powierzeniem tej osobie obsługi korespondencji doręczanej przez elektroniczną skrzynkę podawczą;

f/ w jaki sposób i kiedy ww. osoba została przeszkolona do obsługi korespondencji doręczanej przez elektroniczną skrzynkę podawczą;

g/ jaki dokument reguluje w jednostce kwestie proceduralne związane z wewnętrznym obiegiem korespondencji doręczanej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (instrukcja kancelaryjna/inny dokument), prosimy o przesłanie kopii tego dokumentu;

h/ czy adres URL elektronicznej skrzynki podawczej jest podany do wiadomości publicznej na stronie podmiotowej BIP, prosimy o podanie linku do odpowiedniej podstrony BIP jednostki;

i/ czy kierownik jednostki posiada bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwiający mu wydawanie decyzji administracyjnych w formie dokumentu elektronicznego, prosimy o podanie nazwy firmy, gdzie usługa podpisu została zakupiona i rocznych kosztów z tym związanych;

2. Jeśli jednostka nie posiada elektronicznej skrzynki podawczej: jakie kroki i kiedy zamierza podjąć kierownik jednostki w celu, jak najszybszego jej udostępnienia obywatelom?

3. Czy jednostka posiada podane do publicznej wiadomości adresy e-mailowe? Jeśli tak:

a/ o podanie linków prowadzących do odpowiedniej podstrony BIP, gdzie zostały te adresy opublikowane;

b/ kto personalnie w jednostce wyznaczony został do obsługi korespondencji doręczanej drogą e- mailową, prosimy o podanie imion, nazwisk i funkcji tych osób;

c/ o przesłanie dokumentów związanych z powierzeniem tym osobom obsługi korespondencji doręczanej drogą e-mailową;

d/ jaki dokument reguluje w jednostce kwestie proceduralne związane z wewnętrznym obiegiem korespondencji doręczanej drogą e-mailową (instrukcja kancelaryjna/inny dokument), prosimy o przesłanie kopii tego dokumentu;

4. O podanie bezpośredniego linku do strony podmiotowej BIP Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. oraz daty zgłoszenia strony podmiotowej BIP do wykazu prowadzonego przez MSWiA (rozdział 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej).

We wniosku podkreślono, że wszystkie żądane informacje powinny zostać udostępnione drogą e-mailową.

Odpowiedzi na powyższy wniosek udzielił Dyrektor Biura [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. Przekazał następujące informacje:

1. [...] Urząd Wojewódzki w K. posiada elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP):

a) ESP [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. jest opublikowana pod adresem:http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_QpisUslu!Ji/kartaId=28231&opisId=3091;

b) elektroniczna skrzynka podawcza jest usługą opublikowaną na platformie ePUAP, a zatem umożliwia podpisywanie dokumentów profilem zaufanym ePUAP;

c) ESP [...] Urzędu Wojewódzkiego została utworzona na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200, poz. 1651);

d) obsługą korespondencji doręczanej na ESP zajmują się pracownicy Oddziału Kancelarii;

e) kwestie związane z prowadzeniem obsługi kancelaryjnej Urzędu reguluje Zarządzenie Nr [...] Dyrektora Generalnego [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Dyrektora Generalnego w [...] Urzędzie Wojewódzkim w K. (kopia zarządzenia w załączeniu);

f) pracownicy obsługujący ESP zostali przeszkoleni w 2010 r. przez wewnętrzną komórkę organizacyjną Urzędu - Oddział Informatyzacji w Biurze Dyrektora Generalnego. Instruktaż miał charakter warsztatowy;

g) kwestie obiegu korespondencji reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.);

h) adres ESP Urzędu jest podany do wiadomości publicznej m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej [...] Urzędu Wojewódzkiego - http://bip.slask.eu/strona.php?trs=esp;

i) kierownik jednostki posiada bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny. Usługa podpisu została zakupiona w Powszechnym Centrum Certyfikacji CERTUM. Roczny koszt wynosi około 184 zł brutto.

2. Odpowiedź na pkt 2 wniosku nie dotyczy [...] Urzędu Wojewódzkiego w K.

3. [...] Urząd Wojewódzki w K. udostępnia adresy mailowe pracowników na stronie internetowej Urzędu:

a) adresy są opublikowane w zakładce "Kontakt", w "Książce adresowej" - http://www.katowice.uw.gov.pl/kontakt/ksiazka adresowa.html;

b) do obsługi korespondencji przychodzącej na pracownicze adresy mailowe są zobowiązani wszyscy posiadacze tych kont. Ze względu na dużą ilość pracowników posiadających adresy mailowe (ponad tysiąc) w celu ustalenia ich imion, nazwisk oraz funkcji - odesłano do zapoznania się ze stroną internetową Urzędu;

c) mając na uwadze, że są to pracownicze skrzynki mailowe obowiązek ich obsługi wynika z wykonywania podstawowych obowiązków służbowych;

d) kwestie proceduralne związane z obsługą korespondencji doręczanej drogą mailową, reguluje wspomniane już wcześniej rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje w strukturze [...] Urzędu Wojewódzkiego przy Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, który zapewnia obsługę administracyjną Zespołu. Podano następnie link do strony internetowej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą A z siedzibą w W., reprezentowane przez J.P., złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, gdyż organ nie udostępnił żądanej informacji w ustawowym terminie oraz domagało się stwierdzenia obowiązku do udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej, jak też zasądzenia kosztów postępowania.

Wskazano w uzasadnieniu skargi, iż Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ani nie udostępniła informacji ani nie wydała odmownej decyzji administracyjnej. Wprawdzie w dniu 4 listopada 2011 r. skarżące stowarzyszenie otrzymało maila z Urzędu Wojewódzkiego w K., podpisanego przez Dyrektora Generalnego Urzędu Wojewódzkiego i odnoszącego się do zadanych pytań, niemniej odpowiedź dotyczy Urzędu Wojewódzkiego w K., nie zaś Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. Nadto, odpowiedź została podpisana przez inny organ, tak więc Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. nadal pozostaje w bezczynności.

Skarżące stowarzyszenie stoi na stanowisku, że Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. jest odrębnym od Wojewody [...] podmiotem wykonującym zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast organem uprawnionym do jego reprezentowania jest Przewodniczący Zespołu, a nie Wojewoda [...], czy Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. Jednocześnie Wojewódzki Zespół winien posiadać odrębną stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej. Podkreślono, że skarżące stowarzyszenie nie otrzymało adresu URL elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. oraz pozostałych informacji na temat tejże skrzynki (pk 1 lit a-h wniosku), ale wyłącznie informację na temat elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Wojewódzkiego w K. Brak jest zatem informacji na temat bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jako organu (pkt 1 lit. i), który powinien taki podpis posiadać. Wobec powyższego skarżące stowarzyszenie nie otrzymało informacji, o które wnioskowało w pkt 3 lit. a-d, bowiem odpowiedź nie dotyczy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w K. i nie jest sygnowana przez ten organ. Nie udzielono również informacji określonej w pkt 4 wniosku, ponieważ organ powinien posiadać odrębną stronę podmiotową w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie odsyłać na podstrony [...] Urzędu Wojewódzkiego.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. wniósł o jej oddalenie.

W uzasadnieniu wyjaśnił, że Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] został powołany przez Wojewode [...] na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. Z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), jako druga instancja w zakresie orzekania o niepełnosprawności. Organem uprawnionym do powołania wojewódzkiego zespołu jest wojewoda, jednakże przywołana ustawa nie określa jego struktury ani formy organizacyjnej. W związku z powyższym Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] został powołany Zarządzeniem Wojewody [...] nr [...] z dnia 1 czerwca 2011 r. i znajduje się w strukturze [...] Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo, powołano Z.U. na Przewodniczącego Zespołu i ustalono, że obsługę Zespołu zapewnia Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Potwierdza to Regulamin Organizacyjny [...] Urzędu Wojewódzkiego, przyjęty Zarządzeniem Wojewody [...] nr [...], z dnia 1 lipca 2009 r., który w § 75 pkt 11 ustala zakres działania Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Jednocześnie § 84 pkt 15 wymienionego regulaminu stanowi, że koordynacja działań w Urzędzie, w zakresie realizacji zadań Wojewody wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, należy do Biura Wojewody. Ponadto, sposób działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). Zgodnie z § 19 ust. 5 tego rozporządzenia, przewodniczący powiatowego zespołu oraz wojewódzkiego zespołu reprezentują zespół na zewnątrz i organizują jego obsługę administracyjno-biurową, ale w zakresie posiadanych kompetencji, tj. rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności. Zaznaczono, że Przewodnicząca Zespołu nie jest organem, jest nim wojewódzki zespół (organ kolegialny), który działa przez składy orzekające w strukturze [...] Urzędu Wojewódzkiego. Zakres kompetencji Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] wynika z wymienionego wyżej rozporządzenia, gdzie w § 19 ust. 3 enumeratywnie wymienia się rodzaje orzeczeń, postanowień i zawiadomień wydawanych w składzie: przewodniczący zespołu oraz sekretarz lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu członek zespołu. W tej sytuacji, to zarządzenie Wojewody [...] o powołaniu zespołu oraz imienne upoważnienie Wojewody [...] dla Z.U. (Przewodniczącej Zespołu) do załatwiania spraw w imieniu wojewody potwierdza, iż Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] sama nie posiada kompetencji do udzielenia informacji publicznej, a tym bardziej do wydawania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że wojewódzki zespół powołany został do załatwiania indywidualnych spraw osób fizycznych z zakresu orzekania o niepełnosprawności. Postępowanie wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a w toku postępowania gromadzone są i przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie. Odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych jak i wszystkie pisma procesowe obu stron postępowania, muszą spełniać wymogi pisma procesowego i zgodnie z art. 126 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego zawierać własnoręczny podpis osoby uprawnionej do jego wniesienia, który zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nie może zostać zastąpiony żadnym podpisem mechanicznym np. faksymilą, bądź kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu. Zakres informacji, który może być udostępniony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest niewielki i dotyczy np. zasad orzekania o niepełnosprawności, przepisów normujących to postępowanie, wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w województwie [...] czy trybu postępowania przed wojewódzkim zespołem i te wszystkie informacje umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej [...] Urzędu Wojewódzkiego. Znajdują się tam również adresy e-mail pracowników Zespołu, adres skrzynki podawczej [...] Urzędu Wojewódzkiego, z którego wpływająca korespondencja przekazywana jest do wszystkich komórek działających w strukturze tego Urzędu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Kontrola ta obejmuje jednak tylko orzekanie w sprawie skarg na akty administracyjne lub czynności z zakresu administracji publicznej, enumeratywnie wymienione w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie jako p.p.s.a., jak również na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a przywołanego artykułu.

Wymaga podkreślenia, że z bezczynnością organu możemy mieć do czynienia tylko wówczas, gdy w terminie ustalonym przez prawo zobowiązany podmiot nie podjął żadnych czynności w sprawie lub nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub też innego aktu bądź nie podjął czynności z zakresu administracji publicznej, do której był zobowiązany.

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 tego przepisu, obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej będącej w ich posiadaniu. Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznych są zatem władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (art. 4 ust. 1 ustawy), zwłaszcza podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej w przypadku skierowania pisemnego wniosku o udzielenie informacji publicznej podmiot, do którego wniosek taki został skierowany może: udzielić informacji publicznej, gdy jest jej dysponentem oraz gdy nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość jej udzielenia - organ dokonuje tego w formie czynności materialno - technicznej; poinformować wnioskodawcę, że jego wniosek nie znajduje podstawy w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż żądanie nie dotyczy informacji mających charakter informacji publicznej, lub też wskazać, że organ nie jest dysponentem informacji, o których udzielenie wnioskodawca się zwrócił (art. 4 ust. 3 ustawy), lub też poinformować stronę, że w sprawie obowiązuje inny tryb udzielenia informacji niż ten w którym strona się zwróciła (art. 1 ust. 2 ustawy), odmówić udostępnienia informacji lub umorzyć postępowanie w sytuacji wskazanej w art. 14 ust. 2 stosownie do treści art. 16 ustawy, czego dokonuje w formie decyzji administracyjnej, może również odmówić udostępnienia informacji publicznej przetworzonej w związku z niespełnieniem przez stronę warunku wskazanego w jej art. 3. Przy czym organ administracji powyższych działań powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkami wynikającymi z treści art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dopiero brak podjęcia któregokolwiek z wyżej wskazanych działań, zgodnych oczywiście z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i podjętych w jej granicach, uzasadnia zarzut bezczynności. Wyjaśnienie powyższe jest konieczne z uwagi na treść zarzutów skargi.

Zakres realizacji i sposób dostępu do informacji publicznych wynika z postanowień art. 8 i art. 9 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej ma charakter generalny i nie wymaga wniosku żadnego podmiotu (por. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 55). Następuje ono ex lege, w wyniku realizacji obowiązku określonego w art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej i obejmuje całodobowy i nieprzerwany dostęp do informacji publicznych, spełniających warunki określone w art. 8 ustawy oraz do dodatkowych informacji odpowiadających wymogom sformułowanym w art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z postanowieniem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest bezpośrednio związana regulacja ust. 1 pkt 2 tego samego przepisu oraz jej rozszerzenie zawarte w art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnienie informacji na wniosek każdego zainteresowanego podmiotu jest sposobem uzupełniającym, ale nie fakultatywnym w stosunku do sposobu określonego w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Należy bowiem przyjąć, iż zgodnie z brzmieniem art. 10 tej samej ustawy bez znaczenia jest, czy informacja udostępniona za pomocą Biuletynu należy do kategorii obowiązkowo udostępnianych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, czy też została tak udostępniona z woli podmiotu zobowiązanego.

W tej sytuacji, wówczas kiedy skarżące stowarzyszenie nie znalazłoby żądanych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej mogłoby domagać się ich udostępnienia w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli na wniosek. Dopiero wtedy dopuszczalne byłoby złożenie skargi do sądu na odmowę ich udostępnienia, czy też bezczynność organu.

Jednocześnie wymaga zaakcentowania, że w świetle ugruntowanego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej, związanych z nim bądź w jakikolwiek sposób jego dotyczących. Są nią treści dokumentów bezpośrednio przez organ wytworzonych, jak i te, których używa się przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części go dotyczą). Dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, co nie pozwala zainteresowanemu zapoznać się z jej treścią inaczej niż wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie informacji.

W rozpatrywanej sprawie nie ulega wątpliwości, że zakres informacji żądanych opisanym na wstępie wnioskiem skarżącego stowarzyszenia z dnia 24 października 2011 r. mieści się w ramach informacji publicznej w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów, bowiem dotyczy trybu załatwiania i obsługi spraw za pośrednictwem systemu informatycznego. Zatem podlega udostępnieniu w oparciu o powołane już wcześniej przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i to w określonym w tej ustawie trybie.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] jako organ władzy publicznej wykonujący zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest zobowiązany do udostępniania posiadanych informacji, mających charakter informacji publicznych. Wbrew stanowisku skarżącego stowarzyszenia za organ nie można jednak uznać Przewodniczącego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który wyłącznie reprezentuje zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno - biurową. Powyższe wynika z treści § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.), wydanego na podstawie delegacji ustawowej zwartej w art. 6c ust. 9 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W tym stanie rzeczy, Przewodnicząca Zespołu pełni tylko funkcję reprezentacyjną i organizacyjną, ale to Zespół jako organ podejmuje decyzje zastrzeżone do jego kompetencji, w tym dysponuje informacjami publicznymi. Co więcej Przewodnicząca Zespołu jest pracownikiem [...] Urzędu Wojewódzkiego i w imieniu Wojewody [...] zajmuje się sprawami wymienionymi w pisemnym upoważnieniu z dnia [...] r. (znajdującym się w zgromadzonych w sprawie aktach administracyjnych).

Zdaniem składu orzekającego, nie można zgodzić się z argumentacją skarżącego stowarzyszenia, że odpowiedzi udzielił nieuprawniony podmiot - Dyrektor Biura [...] Urzędu Wojewódzkiego (pismo z dnia 4 listopada 2011 r.), jak też z zarzutem, że nie stanowiło ono pełnej odpowiedzi wniosek z dnia 24 października 2011 r.

Przyjdzie zauważyć, że powołanie i odwołanie Zespołu powierzono Wojewodzie (art. 6a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), co może dodatkowo świadczyć o jego powiązaniu funkcjonalnym z Wojewodą. Wynika to z faktu, że w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zespołowi nie przyznano osobowości prawnej (czyli Zespół dla przykładu nie może samodzielnie zatrudniać pracowników ani dysponować środkami publicznymi) i nie uregulowano szczegółowych zasad organizacji jego pracy (zapewnienia obsługi biurowej, lokalu). Wprawdzie zostało wydane przywołane wcześniej rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jednakże uregulowano w nim, w tym zakresie, wyłącznie kwestię warunków organizacyjnych i technicznych pomieszczeń dla zespołów orzekających, nie wskazując, kto ma te pomieszczenia zapewnić.

Wojewódzki Zespół to organ kolegialny składający się z lekarzy, którzy mają wyłącznie uprawnienia orzecznicze w zakresie objętym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, trudno jednak nakładać na nich inne obowiązki z tym niezwiązane. Skoro zatem ustawodawca nie doprecyzował kwestii związanych z formą organizacyjną i obsługą Zespołu, to należy założyć, że winien zapewnić ją organ, który zespół powołuje, czyli Wojewoda, w ramach jego własnej struktury administracyjnej. Tym samym umieszczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w strukturze Urzędu Wojewódzkiego w K. należało uznać za prawidłowe. Nastąpiło to zarządzeniem Wojewody [...] nr [...] z dnia 1 czerwca 2011r., w którym ustalono, że obsługę Zespołu zapewnia Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej (§ 5 tego zarządzenia).

W związku z powyższym należy przyjąć, że odpowiednia komórka organizacyjna Urzędu Wojewódzkiego była uprawniona do przyjmowania korespondencji skierowanej do Zespołu oraz jej rozpatrywania, za wyjątkiem spraw wymagających wydania indywidualnych decyzji administracyjnych zastrzeżonych do kompetencji Zespołu (§ 19 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności). Zatem miała umocowanie do rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczącej Zespołu.

Zdaniem Sądu, pismo Dyrektora Biura [...] Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 4 listopada 2011 r., jakie otrzymało skarżące stowarzyszenie, stanowi odpowiedź na wniosek, na co również wskazuje pierwsze zdanie tego dokumentu. Brak sygnowania pisma bezpośrednio przez Przewodniczącą Zespołu nie pozbawia go charakteru odpowiedzi na wniosek, bowiem jaki już wcześniej zaznaczono to Urząd Wojewódzki prowadzi obsługę organu w zakresie udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Reasumując, skoro cel złożonego wniosku, a więc przekazanie informacji publicznej został osiągnięty poprzez udzielenie odpowiedzi przez Wojewodę [...], działającego przez Dyrektora Biura [...] Urzędu Wojewódzkiego w K., to nie można uznać, iż organ - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] działający w strukturze Urzędu Wojewódzkiego w K., pozostaje w bezczynności.

Dokonana analiza odpowiedzi na wniosek z dnia 4 listopada 2011 r. pozwala na konkluzję, że udzielono informacji w zakresie pkt 1, 2 i 3 wniosku, jak również pkt 4 informując, iż Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności działa w strukturze [...] Urzędu Wojewódzkiego przy Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, który zapewnia obsługę administracyjną Zespołu. Podano również link do strony internetowej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W konsekwencji organ udzielił informacji w zakresie pkt 4 wniosku, gdyż nawet podanie, że organ nie ma odrębnej strony w Biuletynu Informacji Publicznej jest bez wątpienia udzieleniem informacji.

W tym miejscu zaznaczyć przyjdzie, iż do właściwości tut. Sądu w niniejszej sprawie nie należy stwierdzenie obowiązku prowadzenia przez organ stron w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyłącznie rozpoznanie skargi na bezczynność. Potwierdzeniem tego stanowiska jest między innymi uzasadnienie powołanego w skardze wyroku NSA z dnia 25 stycznia 2011 r. o sygn. akt I OSK 1893/10 (dostępny w internetowej Bazie Orzeczeń NSA). Natomiast nie zrozumienie umiejscowienia Zespołu w strukturze organizacyjnej [...] Urzędu Wojewódzkiego oraz wzajemnego powiązania ustalonych tam zasad załatwiania spraw administracyjnych w drodze elektronicznej nie dają podstaw do uznania, iż informacja publiczna nie została udzielona. System elektronicznego załatwiania spraw w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej jest bowiem jednakowy dla organów pozostających w jednej strukturze organizacyjnej [...] Urzędu Wojewódzkiego.

W tym stanie rzeczy, Sąd, biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione okoliczności, na podstawie art. 151 p.p.s.a., oddalił skargę.Powered by SoftProdukt