drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Oddalono skargę kasacyjną, I OSK 902/12 - Wyrok NSA z 2012-08-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 902/12 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2012-08-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-04-16
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Irena Kamińska /przewodniczący/
Izabella Kulig - Maciszewska /sprawozdawca/
Jerzy Solarski
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
II SAB/Wa 292/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 4 ust. 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Irena Kamińska sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska (spr.) sędzia del. NSA Jerzy Solarski Protokolant Karolina Kubik po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej J. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt II SAB/Wa 292/11 w sprawie ze skargi J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 292/11 Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, że pismem z dnia 5 lipca 2011 r. J. S. zwrócił się do Wójta Gminy K. – w trybie dostępu do informacji publicznej – o wydanie odpisu protokołu przekazania kart KRUS do placówki KRUS-u, o którym Wójt mówił na sesji Rady Gminy K. w dniu 30 czerwca 2011 r., wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz o wydanie odpisów wszystkich kart ewidencyjnych wymiaru i poboru składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników od roku 1964, w którym wnioskodawca przejął gospodarstwo rolne w Woli R., do dnia sporządzenia i przekazania karty KRUS do właściwej placówki KRUS-u. Wskazał, że do wglądu do tychże kart upoważnia swojego syna Wiesława S. mocą udzielonego pełnomocnictwa, które zostało złożone do akt w Urzędzie Gminy K.

W odpowiedzi na wniosek, w załączeniu do pisma z dnia 15 lipca 2011 r. Wójt Gminy K. przesłał wnioskodawcy odpis dokumentu pn. "Spis kart ewidencyjnych przekazanych do Oddziału KRUS" z dnia 8 marca 1993 r. w części dotyczącej J. S.. Organ wyjaśnił przy tym, że kartę ewidencyjną wymiaru i poboru składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników otrzymał syn – W. S., na sesji Rady Gminy K. w dniu 30 czerwca 2011 r., kwitując odbiór tego dokumentu. Przekazując także kserokopie kart pn. "Karta ewidencyjna wymiaru i poboru składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego", Wójt Gminy K. zaznaczył, że poza udostępnionymi odpisami i kserokopiami dokumentów, o które wnioskodawca się zwrócił, nie posiada żadnych innych dokumentów.

W dniu 25 lipca 2011 r. J. S. wniósł skargę na bezczynność Wójta Gminy K. w zakresie rozpatrzenia jego wniosku z dnia 5 lipca 2011 r. w części dotyczącej wydania odpisu protokołu przekazania kart KRUS do placówki KRUS-u, o którym mówił Wójt na sesji Rady Gminy K. w dniu 30 czerwca 2011 r., wraz ze wszystkimi załącznikami. Zaznaczył, że organ nie rozpoznał jego żądania zgodnie z wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa, gdyż udzielił informacji wymijającej, nie udostępniając mu wnioskowanego protokołu.

W odpowiedzi na skargę, Wójt Gminy K. wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dokonując analizy udostępnionego skarżącemu dokumentu pn. "Spis kart ewidencyjnych przekazanych do Oddziału KRUS" z dnia 8 marca 1993 r., stwierdził, że jakkolwiek dokumentu tego nie nazwano "protokołem", to jednak jego treść niewątpliwie pozwala przyjąć, że ów spis ma właśnie taki charakter. Nazwa dokumentu nie ma prawnego znaczenia, gdyż istotna jest jego treść, zwłaszcza w aspekcie celu, jaki dokument ten miał spełniać, a celem tym, co jest ważne z punktu widzenia wniosku zainteresowanego z dnia 5 lipca 2011 r., było udokumentowanie faktu przekazania kart ewidencyjnych do Oddziału KRUS. Udostępniony wnioskodawcy "Spis kart ewidencyjnych przekazanych do Oddziału KRUS" z dnia 8 marca 1993 r. spełnia zatem cechy protokołu, toteż organ, realizując powyższy wniosek, uczynił mu zadość. Sąd podkreślił, że organ – według złożonych w sprawie oświadczeń – nie posiada żadnych innych dokumentów, które odpowiadałyby zakresowi żądania skarżącego. Oświadczenia organu, zawarte w pismach kierowanych do strony czy Sądu, mają walor dokumentów urzędowych. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Wobec braku jakichkolwiek dowodów przeciwnych, które wskazywałyby na istnienie dokumentu o nazwie "protokoł", którego skarżący żąda, Sąd nie ma powodów, by kwestionować prawdziwość oświadczeń Wójta Gminy K..

Sąd I instancji podkreślił, nie jest uprawniony do wydania wyroku – na podstawie art. 149 § 1 p.p.s.a. – zobowiązującego organ, jeżeli z oświadczeń Wójta Gminy K. wynika, że nie posiada on protokołu, jako takiego, natomiast dokument spełniający kryteria protokołu pn. "Spis kart ewidencyjnych przekazanych do Oddziału KRUS" z dnia 8 marca 1993 r. został skarżącemu udostępniony. Sąd wskazał, że skoro Wójt Gminy K. nie posiada dokumentu o nazwie "protokoł", natomiast dokument spełniający kryteria protokołu pn. "Spis kart ewidencyjnych przekazanych do Oddziału KRUS" z dnia 8 marca 1993 r. został skarżącemu udostępniony, to w takiej sytuacji w sprawie doszło do dokonania czynności materialno-technicznej, a wobec tego zarzut bezczynności organu jest nieuzasadniony.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł J. S. reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu.

Wyrok zaskarżono w całości, zarzucając naruszenie przepisów postępowania, tj.:

a) art. 131 § 1, art. 134 § 1 p.p.s.a. oraz art. 141 § 4 zdanie pierwsze p.p.s.a., a także art. 106 § 4 p.p.s.a. przez błędną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i uznanie, że przekazane skarżącemu dokumenty odpowiadały jego żądaniu, a organ nie dysponuje żadnymi innymi dokumentami w sprawie z wniosku skarżącego;

b) art. 3 § 2 pkt 8, art. 149 § 1 oraz art. 151 p.p.s.a. przez błędne uznanie, że organ w tej sprawie nie pozostawał w bezczynności, a w konsekwencji brak zobowiązania Wójta Gminy K. do udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem skarżącego i oddalenie skargi;

c) art. 149 § 1 oraz art. 151 p.p.s.a. w zw. z art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez błędne uznanie, że organ – wypełniając dyspozycję tych przepisów – udzielił skarżącemu informacji publicznej w odpowiednim terminie a także w sposób i w formie zgodnej z jego wnioskiem, w sytuacji gdy żądana informacja nie została w rzeczywistości do dnia dzisiejszego udzielona.

W oparciu o powyższe zarzuty kasacyjne wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżący stwierdził, iż wydany mu dokument o nazwie "Spis kart ewidencyjnych przekazanych do Oddziału KRUS" z dnia 8 marca 1993 r. nie spełnia wymogów informacji publicznej, o której udostępnienie skarżący zwrócił się do Wójta Gminy K.. Skarżący zauważył, że już sama nazwa wydanego skarżącemu dokumentu wskazuje, iż dokument ten został sporządzony jedynie na potrzeby organu (użycie czasu przeszłego – spis kart "przekazanych" a nie "przekazywanych", co świadczy o sporządzeniu ex post ww. ewidencji kart, które zostały uprzednio przekazane przez organ do KRUS). Co więcej, powyższy dokument został podpisany wyłącznie przez pracownice urzędu gminy i nie dowodzi w żaden sposób, że stanowi jakąkolwiek formę "pisma przewodniego" załączonego do przekazywanych kart KRUS. Dokument ten nie został także podpisany przez osobę reprezentującą KRUS, której dokumenty miały zostać fizycznie przekazane ani nie udostępniono wraz z nim odpisu jakiegokolwiek dokumentu świadczącego o odebraniu przedmiotowych kart drogą pocztową lub bezpośrednio przez KRUS. Dokument ten nie został również opatrzony podpisami osób reprezentujących KRUS. Nie można zatem uznać, aby przekazany skarżącemu dokument w rzeczywistości posiadał charakter protokołu przekazania, niezależnie od tego, że nie został tak wprost nazwany.

Zdaniem skarżącego organ pozostaje w bezczynności, bowiem nie udzielił skarżącemu informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem.

W tym stanie sprawy Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionej podstawy i w związku z tym podlegała oddaleniu.

Sąd I instancji prawidłowo bowiem uznał, iż organ udostępnił informację publiczną wnioskowaną przez skarżącego.

Przede wszystkim stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwanej dalej: "ustawa") organ zobligowany jest udostępnić informację publiczną, która jest w jego posiadaniu. W takim przypadku zobowiązany jest ją udostępnić w określonym terminie i formie, a gdy tego nie uczyni można rozważać czy nie dopuścił się bezczynności. W niniejszej sprawie organ w sposób jednoznaczny wskazuje, iż nie posiada dokumentu urzędowego nazwanego "protokołem przekazania kart KRUS". Natomiast posiada dokument o nazwie "Spis kart ewidencyjnych przekazanych do Oddziału KRUS". Dokument ten zawiera informacje, o które wnioskował skarżący w swoim wniosku. Dokument ten wraz z załącznikiem został skarżącemu udostępniony. W tej sytuacji Sąd I instancji zasadnie uznał, że organ udostępnił informację publiczną i nie jest bezczynny. Jeżeli organ nie posiada innego dokumentu dot. przedmiotowego wniosku to oczywiste jest, że nie może go udostępnić i to niezależnie od faktu, czy na sesji Rady Gminy Wójt użył sformułowania, iż dysponuje "protokołem" a nie "spisem kart".

Celem przedmiotowej ustawy jest dostęp do informacji publicznej dot. określonego we wniosku zagadnienia. Skarżącemu taka informacja została udzielona w ustawowym terminie, a żądanie aby była ona udostępniona w formie "protokółu" a nie "spisu", w sytuacji gdy organ nie posiada "protokołu" nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy.

Z tych też względów uznać należy, że Sąd I instancji nie naruszył wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów postępowania i zasadnie oddali skargę uznając, że organ nie pozostawał bezczynny.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 184 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu orzeka, zgodnie z kompetencjami, Wojewódzki Sąd Administracyjny.Powered by SoftProdukt