drukuj    zapisz    Powrót do listy

6269 Inne o symbolu podstawowym 626 6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze, Oświata, Wojewoda, Oddalono skargę, III SA/Gd 354/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 354/07 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-12-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak
Anna Orłowska
Marek Gorski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne
Oświata
Sygn. powiązane
I OSK 466/08 - Wyrok NSA z 2008-07-30
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 189 poz 1855 par. 8 pkt 3
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Gorski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia NSA Anna Orłowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Beata Kaczmar, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 listopada 2007 r. sprawy ze skargi Burmistrza Miasta [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia 27 czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego oddala skargę.

Uzasadnienie

Wojewoda [...] rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 27 czerwca 2007 r.

nr [...], w oparciu o art. 91 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta [...] nr [...]

z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego.

W uzasadnieniu Wojewoda [...] wskazał, iż powyższym zarządzeniem Burmistrz Miasta [...] unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum

Nr [...] w K., z powodu przeprowadzenia postępowania konkursowego

z naruszeniem regulaminu Rady Rodziców.

J. S. pismem z dnia 2 czerwca 2007 r. wniósł skargę do Wojewody [...] podnosząc, iż Burmistrz Miasta [...] zarządzeniem

z dnia 19 kwietnia 2007 r. zatwierdził skład komisji konkursowej i powinien znać

lub sprawdzić procedury powoływania członków tej komisji. W sprawie zarządzenia

z dnia 24 maja 2007 r., do Wojewody wystąpił również Kurator Oświaty oraz

była dyrektor Gimnazjum Nr [...] – E. M.

W uzasadnieniu zarządzenia z dnia 24 maja 2007 r. Burmistrz Miasta [...] wskazał na niezgodny z regulaminem Rady Rodziców wybór przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr [...] tj. brak kworum na posiedzeniu. Ponadto jego zastrzeżenia budziła merytoryczna ocena kandydatów dokonana przez komisję konkursową.

Wojewoda [...] ustalił, że przedmiotowy regulamin Rady Rodziców został uchwalony na wspólnym posiedzeniu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej

w dniu 10 grudnia 1991 r. jako regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr [...] w K. Następnie został zmieniony aneksem (bez podania daty), w którym stanowi się, że w związku z wygaśnięciem Szkoły Podstawowej Nr [...] w K.

z dniem 1 września 2002 r. w regulaminie Rady Rodziców nazwę Szkoła Podstawowa Nr [...] w K. zastępuje się nazwą Gimnazjum Nr [...] w K. Organ nadzoru zauważył przy tym, że gimnazja powstały w ramach reformy systemu oświaty z dniem 1 września 1999 r., na mocy art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, póz. 96 ze zm.). Zatem po utworzeniu gimnazjum jako nowej jednostki organizacyjnej winna być podjęta decyzja o ewentualnym utworzeniu rady rodziców i uchwalony jej regulamin.

Z protokołu posiedzenia Rady Rodziców Gimnazjum Nr [...] w K.

w dniu 21 września 2006 r. wynika, że do Rady Rodziców wybrano 14 osób w składzie opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wojewoda powołując się na treść art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stwierdził, że żaden przepis prawa nie określa wprost w jaki sposób są wybierani przedstawiciele rodziców. Dokonanie wyboru przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej na dyrektora szkoły nie znajduje się również w katalogu zadań Rady Rodziców zawartym w w/w regulaminie z 1991 r. Organ podkreślił, że w cytowanym art. 36a ust. 5 jest mowa o przedstawicielach rodziców nie zaś rady rodziców, której istnienie nie było w dniu rozstrzygnięcia konkursu obligatoryjne.

Z ustaleń organu wynika, że przedstawiciele rodziców do komisji konkursowej

na dyrektora szkoły wybierani są zwyczajowo przez przedstawicieli tzw. trójek klasowych i zgodnie z tą zasadą wybrani zostali przedstawiciele w rozpatrywanej sprawie. Wybór został dokonany na zebraniu Rady Rodziców w dniu 3 kwietnia 2007 r., a następnie Burmistrz Miasta [...] zatwierdził skład komisji konkursowej.

Podstawą prawną unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora, wskazana przez organ, był § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), który pozwala organowi prowadzącemu szkołę unieważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1. nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2. przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków,

3. innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć

na wynik konkursu.

Tylko takie nieprawidłowości postępowania konkursowego, które mają realny wpływ na wynik konkursu, mogą być przyczyną jego unieważnienia. Wojewoda uznał, że pomijając nawet spór dotyczący wyłonienia przedstawicieli do komisji konkursowej, Burmistrz Miasta [...] nie uprawdopodobnił, jaki wpływ na sposób wyboru przedstawicieli rodziców do komisji mógł mieć na wynik konkursu.

Na zakończenie Wojewoda [...] stwierdził, że wobec braku podstaw prawnych do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum

Nr [...] w K. konieczne stało się wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na wyżej opisane rozstrzygnięcie skargę do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w Gdańsku złożył Burmistrz Miasta [...] wnosząc o jego uchylenie w całości oraz o zasądzenie od Wojewody kosztów postępowania według norm przepisanych.

Burmistrz zarzucił rozstrzygnięciu naruszenie:

- art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,

- § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

W uzasadnieniu skargi Burmistrz, w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, podniósł, że organ nadzoru musi w sposób nie budzący wątpliwości wykazać sprzeczność badanej uchwały z prawem, wyjaśniając sens przepisów, które jego zdaniem zostały naruszone. W skarżonym rozstrzygnięciu zaś

Wojewoda [...] nie wskazał de facto z jakim przepisem prawa jest sprzeczne unieważnione zarządzenie. Wojewoda wskazał natomiast dwa przepisy nie precyzując, który z nich narusza i na czym to naruszenie miałoby polegać.

Co do § 8 w/w rozporządzenia to argumenty Wojewody [...]

są całkowicie chybione, ponieważ skarżący organ w uzasadnieniu swojego zarządzenia wskazał motywy rozstrzygnięcia oraz wpływ stwierdzonych uchybień na postępowanie konkursowe. W ocenie Burmistrza Rada Rodziców w składzie 14 osób uczestnicząca w spotkaniu dnia 3 kwietnia 2007 r., miała zbyt ograniczony skład, aby stanowić faktyczną reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Gimnazjum

Nr [...] w K.. Przepis art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty wyraźnie mówi,

iż przedstawicieli do komisji konkursowej wybierają rodzice. Skarżący powołał się

na przedmiotowy regulamin Rady Rodziców, który przewiduje, że Rada Rodziców składa się z Klasowych Rad Rodziców, czyli w roku szkolnym 2006/2007 z 54 osób. Paragraf 25 tego regulaminu wymaga, żeby w pracach Rady Rodziców udział brała,

co najmniej połowa jej składu.

Skarżący organ stanął na stanowisku, że regulamin Rady Rodziców jest aktem obowiązującym w Gimnazjum Nr [...], mimo że został uchwalony w 1991 r. Potwierdza to aneks do Regulaminu oraz stosowanie go w praktyce.

W zaskarżonym rozstrzygnięciu organ nadzorczy nie podał żadnego przepisu uprawniającego do twierdzenia, że po przekształceniu wskazanej szkoły winna być wybrana nowa Rada Rodziców i uchwalony nowy regulamin. Co więcej argument Wojewody o braku podstawy prawnej dla działania Rady Rodziców w tej szkole, stanowi inną nieprawidłowość w postępowaniu konkursowym, które mogło wpłynąć na wynik konkursu.

Skarżący organ w swoim zarządzeniu wskazał, iż z dużym prawdopodobieństwem naruszenie kworum przy wyborze przedstawicieli

Rady Rodziców do komisji konkursowej, miało wpływ na wynik konkursu. Nie można bowiem wykluczyć, iż w przypadku wyboru przedstawicieli Rady Rodziców

w wymaganym prawem składzie, zostałyby powołane inne osoby i inaczej przebiegłoby głosowanie.

W ocenie skarżącego Wojewoda [...], wbrew jednoznacznym wymogom art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, nie odniósł się w ogóle do zawartego

w uzasadnieniu zarządzenia wywodu o zasadności zastosowania

§ 8 pkt 3 w/w rozporządzenia.

Następnie Burmistrz podniósł, że uzasadnione były zastrzeżenia

co do merytorycznej oceny J. S. jako kandydata na dyrektora szkoły. Skarżący wskazał w trzech punkach nieprawidłowości zauważone w programie przygotowanym przez wymienionego kandydata.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko wyrażone w zaskarżonym rozstrzygnięciu. Odnosząc się do zarzutów skarżącego Wojewoda stwierdził, że jego rozstrzygnięcie nadzorcze spełnia przesłanki z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto organ zaznaczył, że gimnazja nie zostały przekształcone lecz utworzone z dniem

1 września 1999 r. O kontynuacji można mówić jedynie w odniesieniu do szkół podstawowych. Ocena merytoryczna kandydatów dokonana przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy do unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Na wstępie zauważyć należy iż przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego było zarządzenie Burmistrza Miasta [...] z 24 maja 2007 r.

Zarządzenie to oparte zostało o treść § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189 poz. 1855). Przepis ten stanowi, iż organ prowadzący szkołę, może unieważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1/ niezasadnego odrzucenia oferty

2/ przeprowadzenie przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków

3/ innych nieprawidłowości, które mogły wpływać na wynik konkursu.

Z uzasadnienia zarządzenia Burmistrza Miasta [...] z dnia 24 maja 2007 r. wynika, że w skład komisji konkursowej zgodnie z art. 36 a ust 5 pkt 2 lit b ustawy

o systemie oświaty weszło dwóch przedstawicieli Rady Rodziców przy Gimnazjum

Nr [...] w K. w wyborach na zebraniu w dniu 3 kwietnia 2007 r. w którym uczestniczyło zaledwie 14 osób podczas gdy cała Rada Rodziców w roku szkolnym 2006/2007 liczyła 54 osoby.

§ 25 Rady przewidywał, iż Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków. Oznacza to, iż przedstawiciele Rady Rodziców do komisji konkursowej nie mieli właściwego umocowania

W tym miejscu zauważyć należy, iż zgodnie z treścią art. 36a ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w skład której wchodzić ma m.in. dwóch przedstawicieli rodziców a nie jak tego chce Burmistrz

Rady Rodziców. Zgodzić należy się z Wojewodą [...], iż gimnazja pozostały

w ramach reformy systemu oświaty na mocy art. 2 ust 2 ustawy z 8 stycznia 1999 r.

z dniem 1 września 1999 r.

Są to nowe placówki szkolne i budzi zastrzeżenia legalność regulaminu

Rady Rodziców z 1991 r. Wątpliwości tych nie może rozwiać aneks do tego regulaminu. Z treści tego aneksu nie wynika kiedy i w jaki sposób a także przez kogo został przyjęty.

W tej sytuacji do komisji wybrani przedstawiciele rodziców wyczerpują wymogi

§ 36 ust 5 cytowanej wyżej ustawy o systemie oświaty.

Skład komisji konkursowej znany był burmistrzowi [...] przed konkursem

i nie był kwestionowany.

Wydawać się może że przyczyną unieważnienia konkursu są "inne nieprawidłowości", które w uzasadnieniu zarządzenia zawarte są w zdaniu "zastrzeżenia organu prowadzącego szkołę budzi także merytoryczna ocena kandydata dokonana przez komisję".

Takie ogólne sformułowanie bez wskazania błędów merytorycznej oceny kandydata nie daje podstaw do unieważnienia konkursu.

Mając powyższe rozważania na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku podzielił stanowisko Wojewody [...] zawarte w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego i na mocy art. 151 p.p.s.a. oddalił skargę.

ALPowered by SoftProdukt