drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę kasacyjną, II OSK 293/05 - Wyrok NSA z 2006-03-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 293/05 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2006-03-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-03-07
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Jurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Barbara Adamiak
Zofia Flasińska
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
IV SA 1541/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-22
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 184
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz /spr./, Sędziowie NSA Barbara Adamiak, Zofia Flasińska, Protokolant Marcin Sikorski, po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2006 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej M. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 października 2004 r.. sygn. akt 7/IV SA 1541/03 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 22 października 2004 r. sygn. akt 7 /IV SA1541/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpatrzeniu skargi A. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2003 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji , uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą .

Wyrok ten wydano w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy :

Decyzją z dnia [...] sierpnia 1993 r. nr [...] na wniosek A. P. Wójt Gminy D. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku garażowego w granicy przy ul. [...] w C. Inwestorka przystąpiła do robót budowlanych w oparciu o nieostateczną decyzję administracyjną i zakończyła budowę przed wyczerpaniem toku instancyjnego . Tymczasem odwołanie od tej decyzji wniósł sąsiad M. Z. , który początkowo wyraził zgodę na zabudowę , później jednak wniósł odwołanie , gdyż zabudowa nie odpowiadała prawu .

Opisana decyzja została uchylona , A. P. podjęła zaś liczne działania mające na celu dokonanie legalizacji zabudowy . Taki stan rzeczy spowodował cały ciąg licznych spraw administracyjnych i sądowych .

Decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w O. z dnia [...] października 1995 r. nr [...] wydaną w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) nakazano A. P. rozebrać samowolnie wybudowany garaż w terminie do dnia 30 stycznia 1996 r. Na skutek odwołania , decyzją z dnia [...] stycznia 1996 r. nr [...] Wojewoda Opolski uchylił zaskarżoną decyzję z dnia [...] października 1995 r. w części dotyczącej terminu rozbiórki i wyznaczył nowy jej termin na 30 czerwca 1996 r.

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 9 września 1996 r. sygn. akt II SA/Wr 232/96 umorzył postępowanie wobec cofnięcia przez A. P. skargi na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia [...] stycznia 1996 r. nr [...].

Po zakończeniu tej sprawy A. P. podejmowała dalsze próby zmian lub obalenia niekorzystnych dla niej rozstrzygnięć wydawanych na kolejnych etapach postępowania , w tym postępowania egzekucyjnego. W sprawach tych zajmował również stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny.

Następnie zapoczątkowano postępowanie nadzorcze wnioskiem A. P. z dniu 23 kwietnia 2001 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Opolskiego z dnia [...] stycznia 1996 r. nr [...]. oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w O. nr [...] z dnia [...] października 1995 r. Decyzjom tym zarzucono nakazanie rozbiórki w postępowaniu wszczętym w innej sprawie z wniosku A. P. o zmianę sposobu użytkowania garażu na letni budynek mieszkalny . Wszczęcie zaś postępowania o rozbiórkę powinno nastąpić z urzędu , a nie stanowić rozstrzygnięcia w innej sprawie wszczętej na wniosek inwestora . Podniesiono też przesłankę nieważności w aspekcie określenia przez obie decyzje terminu rozbiórki oraz obrazę art. 138 k.p.a.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2002 r. znak [...] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Opolskiego z dnia [...] stycznia 1996 r., w sentencji swojej decyzji wpisując znak [...] jako cechę decyzji Wojewody (w istocie był to znak decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego) . W uzasadnieniu stwierdzono , że zlokalizowanie w granicy przedmiotowego garażu powodowało niedopuszczalne pogorszenie warunków użytkowych na działce sąsiada naruszając § 156 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17 poz. 62 ze zm.), a zatem bez znaczenia są inne okoliczności podnoszone przez wnioskodawcę .

We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy pełnomocnik wnioskodawczyni nie zgodziła się ze stanowiskiem organu , przytoczyła orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego , wskazujące na konieczność ustalenia przesłanek zastosowania art. 37 Prawa budowlanego z 1974 r., a także dokonanie stosownych analiz i ocen stanu faktycznego w konkretnej sprawie pod kątem zastosowania konsekwencji tego przepisu lub też podjęcia działań legalizacyjnych .

Po rozpoznaniu tego wniosku , błąd dotyczący oznaczenia decyzji , został powtórzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w decyzji znak [...] z dnia [...] marca 2003 r. utrzymującej w mocy jego decyzję I instancyjną , podtrzymując także dotychczasowe motywy .

W skardze na powyższą decyzję do Sądu administracyjnego A. P. powtórzyła wcześniejszą argumentacje domagając się jej uchylenia .

W odpowiedzi na skargę organ wnosząc o jej oddalenie powtórzył zasadniczo argumentację wcześniej wskazywaną .

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględniając skargę na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ) i art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) uchylił zarówno decyzję organu II instancji jak i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, gdyż orzekające w nich organy w ocenie Sądu naruszyły przepisy postępowania nie przeprowadzając niezbędnych dowodów , co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy .

W swoich rozważaniach Sąd I instancji wskazał , że przyznać należy rację organom nadzoru , że budynek mieszczący garaż wybudowany został przez A. P. z naruszeniem przepisów dotyczących odległości. W podstawie prawnej decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Opolu nr [...] z dnia [...] października 1995 r. powołano zasadnie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.). Przepis ten stanowi, że podlega przymusowej rozbiórce każdy obiekt budowlany wybudowany niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie jego budowy. Jednakże przepis ten wymaga , aby oprócz stwierdzenia niezgodności z prawem w konkretnej sprawie wykazano równocześnie powstanie jako skutku budowy niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia .

Nie wystarczy zatem wskazanie niezgodności z prawem , organ stosujący art. 37 ust. 1 pkt 2 w konkretnej sytuacji naruszenia prawa ma ocenić na ile naruszenie prawa wywołuje pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia, a także wykazać niedopuszczalność tego pogorszenia , przy czym jest oczywiste, iż samo niedotrzymanie wymaganych prawem minimalnych odległości nie przesądza jeszcze o skali niedopuszczalności. Inaczej bowiem dla zastosowania art. 37 wystarczyłoby wykazanie niedopuszczalnej prawem odległości, a tymczasem prawo żąda wykazania pogorszenia warunków co można osiągnąć jedynie przez analizę i ocenę skutków naruszenia tych przepisów . W rozpatrywanej zaś sprawie w postępowaniu nadzorczym przyjęto , że do zastosowania art. 37 ust. l pkt 2 Prawa budowlanego wystarcza samo naruszenia prawa tj. wspominanego § 156 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki .

Uznano więc , że rację ma pełnomocnik wnioskodawców skarżąca obie decyzje nadzorcze . Wyjaśniono , iż zadania organu nadzorczego w postępowaniu o unieważnienie decyzji są zupełnie odmienne od zadań organu odwoławczego . W szczególności organ nadzorczy w przypadku wszczęcia postępowania nieważnościowego w stosunku do decyzji o nakazie rozbiórki ma obowiązek wyjaśnienia czy kontrolowana decyzja jest dotknięta którąś z wad określonych w art. 156 § 1 k.p.a., nie może zaś dokonywać ocen czy decyzja ta była czy nie była zasadna i słuszna. W dodatku zakres badania, w przypadku postępowania wszczynanego na wniosek strony, nie ogranicza się tylko do zgłoszonych zarzutów , ale zgodnie z zasadą oficjalności obowiązkiem organu nadzorczego jest dokonanie własnych analiz wszelkich możliwych naruszeń prawa mieszczących się w katalogu wymienionym w art. 156 k.p.a. Inaczej bowiem , gdy organ w ostatecznym rozstrzygnięciu odmówiłby stwierdzenia nieważności decyzji z powodu braku podstaw do jej unieważnienia , mogłoby dojść do sytuacji , iż decyzja taka pozostałaby w obrocie prawnym pomimo istnienia w niej wad opisanych w art. 156 k.p.a. Stan taki nie daje się pogodzić z zasadą praworządności .

Tymczasem w rozpoznawanej sprawie zdaniem Sądu , nie tylko , że organ nadzorczy nie zauważył wykazanych wyżej oczywistych wadliwości decyzji Wojewody Opolskiego z dnia [...] stycznia 1996 r. nr [...] oraz decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w O. nr [...] z dnia [...] października 1995 r., a nadto pomylił w sentencji numerację decyzji , to w istocie w ogóle nie rozważył zarzutów wobec tych decyzji zgłoszonych przez pełnomocnika wnioskodawczyni .

Przytaczając treść art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a. wyjaśniono , iż w szczególności z tego ostatniego przepisu prawa wynika między innymi , że organ administracji jest zobowiązany z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu faktycznego sprawy .

Dodano również , iż żadna ze spraw , która podlegała kontroli sądowej, nie dotyczyła bezpośrednio decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w O. nr [...] z dnia [...] października 1995 r. i zmieniającej ją decyzji Wojewody Opolskiego. Stanowisko odnośnie próby zmiany tej decyzji zajmował wprawdzie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, który wyrokiem z dnia 11 października 2000 r. sygn. akt IV SA 1533/98 oddalił skargę A. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lecz dokonywał badania w przedmiocie zmiany w trybie art. 155 k.p.a. decyzji nakazującej rozbiórkę . Z tego powodu Sąd przyjął , iż w zakresie objętym rozstrzygnięciem niniejszym nie występuje związanie którymkolwiek z wcześniejszych wyroków, szczególnie , iż Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 9 września 1996 r. sygn. akt II SA/Wr 232/96 umorzył postępowanie wobec cofnięcia przez A. P. skargi na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia [...] stycznia 1996 r. nr [...] . Decyzja ta nie była zatem badana merytorycznie przez Naczelny Sąd Administracyjny . Uchybienia przepisom postępowania a także wadliwe oceny prawa materialnego dokonane w decyzjach nadzorczych oraz zaniechania w przeprowadzeniu postępowania na wniosek strony , nie ustosunkowanie się w uzasadnieniu decyzji do istotnych zarzutów zawartych we wniosku strony przesądzają o konieczności uchylenia obu zaskarżonych decyzji . Nie wyjaśnienie przez organy wszystkich okoliczności sprawy zdaniem Sądu I instancji stanowi naruszenie przepisów art. 7 i 77 k.p.a. co miało zasadniczy wpływ na treść rozstrzygnięcia . Uzasadnia to w konsekwencji uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji pierwszej instancji , jako że wskazane uchybienia dotyczą postępowania organów obu instancji .

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł M. Z. zaskarżając go w całości . Jako podstawę skargi kasacyjnej powołano zarzut :

1. naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na treść orzeczenia, a to art. 156 § 1 kpa przez wprowadzenie przez Sąd nieistniejącej przesłanki prawnej odnoszącej się do zakresu badania w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji, wszystkich zarzutów wnoszonych przez pełnomocnika wnioskodawczyni i tym samym pogwałcenie przez Sąd jednej z podstawowych zasad wyrażonej w art. 16 § 1 kpa - trwałości decyzji administracyjnej

2. naruszenie zasad wyrażonych w art. 64 ust. 2 i ust. 3 i w art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , przez nie uszanowanie uprawnień skarżącego co do przysługującej mu ochrony własności jego nieruchomości , która wynikają z art. 144 kc.

Wskazując na powyższe podstawy wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie względnie uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpatrzenie skargi we własnym zakresie .

W motywach skargi kasacyjnej w szczególności zauważono , iż z analizy zaskarżonego wyroku wynika , iż Sąd jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności decyzji przyjął art. 156 § 1 pkt 2 kpa , czyli że decyzje administracyjne wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa , co jest zupełnie bezpodstawne . Wyjaśniono , iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z przepisem przez proste ich zestawienie ze sobą .

Podstawę prawną do stwierdzenia nieważności decyzji nie mogą stanowić argumenty podane w zaskarżonym wyroku , gdyż w postępowaniu o unieważnienie decyzji o nakazie rozbiórki , jak i w postępowaniu sądowym nie stwierdzono , ażeby decyzje te dotknięte były którąś z wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa . W związku z tym wykazano , iż motywy przytoczone w zaskarżonym wyroku nie dawały podstawy prawnej do uchylenia decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2003 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] grudnia 2002 r. Stanowisko zajęte przez organ nadzorczy jest jak zaznaczono w skardze kasacyjnej prawidłowe zgodne z obowiązującym prawem . Prawidłowo organ nadzorczy rozpoznał wniosek pod kątem wady określonej w art. 156 § 1 pkt 2 kpa badając , czy w decyzji o nakazie rozbiórki Kierownik Urzędu Rejonowego w O. nie naruszył w sposób rażący przepisów prawa .

Natomiast powołane w uzasadnieniu wyroku wadliwości decyzji Wojewody Opolskiego z dnia [...] stycznia 1996 r. oraz decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w O. z dnia [...] października 1995 r., których nie zauważył w rozpoznawanej sprawie organ nadzorczy oraz fakt , że organ ten pomylił w sentencji numerację decyzji , nie mogą , zdaniem wnoszącego skargę kasacyjną , stanowić podstawy prawnej do stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wydanych zgodnie z obowiązującym prawem . Przesłanką taką nie może być też zarzut, iż organ nadzorczy nie rozważył zarzutów wobec tych decyzji zgłaszanych przez pełnomocnika wnioskodawczyni . Zarzuty te bowiem mogłyby być rozważane w postępowaniu odwoławczym , a nie w postępowaniu nadzorczym rozpoznawanym w ramach art. 156 § 1 kpa. Zatem nie podzielono stanowiska zajętego przez Sąd , że organy administracji rozstrzygając sprawę w trybie art. 156 § 1 kpa mają obowiązek stosowania zasady wynikającej z art. 7 i art. 77 § 1 kpa . Powyższy przepis tylko wtedy stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji , gdy naruszona została jedna z przesłanek w nim wymienionych . W przeciwnym razie stanowiłoby to pogwałcenie jednej z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, tj. zasady trwałości decyzji , o której stanowi art. 16 kpa . Celem zasady trwałości decyzji ostatecznych jest nie tylko ochrona praw nabytych stron , ale w ogóle ochrona porządku prawnego . Pewność obrotu prawnego wymaga , aby decyzje administracyjne stawały się w określonych warunkach trwałe . Trwałość decyzji ostatecznych zagwarantowana jest też przepisem art. 156 § 1 pkt 3 kpa , który przewiduje obowiązek stwierdzenia nieważności decyzji , dotyczącej sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną .

Ponadto zaznaczono , iż zarówno decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w O. nr [...] z dnia [...] października 1995 r. jak i zmieniająca ją decyzja Wojewody Opolskiego z dnia [...] stycznia 1996 r. odnośnie zmiany terminu dokonania rozbiórki , pośrednio podlegały kontroli sądowej , gdyż jak wynika z akt sprawy , próbą zmiany decyzji nakazującej rozbiórkę w ramach art. 155 kpa zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie , który po szczegółowej analizie powyższej sprawy wyrokiem z dnia 11 października 2000 r. sygn. akt IV SA 1533/98 oddalił skargę A. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 1996 r. w przedmiocie zmiany decyzji o nakazie rozbiórki garażu . Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku podnosi , iż decyzja o nakazie rozbiórki stała się decyzją ostateczną i prawomocną podlegającą wykonaniu i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem decyzja ta nie podlega weryfikacji w trybie art. 155 kpa , gdyż przepisy nakazujące rozbiórkę w przypadku samowoli budowlanej należy traktować jako przepisy szczególnie sprzeciwiające się zmianie lub uchyleniu decyzji na podstawie cytowanego przepisu /por. wyrok NSA z dnia 15 marca 1999 r. IV SA 888/97 - ONSA z 2000 r. nr 1 poz. 36/.

Wybudowanie garażu na granicy sąsiadujących ze sobą nieruchomości, powoduje nie tylko emisję spalin z silnika samochodowego na nieruchomość skarżącego , ale także powoduje również zacienienie tej nieruchomości dobudowanym murem do wysokości ok. 5 m , co uniemożliwia korzystanie przez skarżącego z nieruchomości stanowiącej jego własność zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem , przez co narusza art. 144 k c.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje :

Zgodnie z art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. ) skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach : 1) naruszenia prawa materialnego przez błędna wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie ; 2) naruszenie przepisów postępowania , jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy . Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej , bowiem według art. 183 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej , biorąc jedynie pod uwagę nieważność postępowania . Związanie Naczelnego Sądu Administracyjnego podstawami skargi kasacyjnej wymaga prawidłowego ich określenia w samej skardze . Oznacza to konieczność powołania konkretnych przepisów prawa , którym zdaniem skarżącego – uchybił Sąd , uzasadnienia ich naruszenia a w razie zgłoszenia zarzutu naruszenia prawa procesowego - wskazania dodatkowo , że wytknięte naruszenie mogło mieć wpływ na wynik sprawy . Kasacja nie odpowiadająca tym wymogom pozbawiona konstytuujących ją elementów treściowych uniemożliwia sądowi ocenę jej zasadności . Ze względu na to , że skarga kasacyjna jest bardzo sformalizowanym środkiem prawnym jest obwarowana przymusem adwokacko – radcowskim ( art. 175 § 1 –3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ) . Opiera się on na założeniu , że powierzenie tej czynności wykwalifikowanym prawnikom zapewni skardze odpowiedni poziom merytoryczny i formalny .

Skarga kasacyjna wniesiona w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika skarżącego M. Z. oparta została o zarzut wskazany w art. 174 pkt . 1 i 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tj. naruszenia prawa materialnego jak i naruszenia przepisów postępowania . Jak wynika z utrwalonych poglądów w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w myśl art. 174 pkt 1 cytowanej ustawy skargę kasacyjną można oprzeć na podstawie zarzutu naruszenia prawa materialnego zastosowanego przez Sąd ( porównaj wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2004 r. sygn. akt OSK 121/04 opublikowany ONSA i WSA Nr 1 z 2004 r poz. 11 ) . Natomiast zarzut oparty na podstawie art. 174 pkt. 2 cytowanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skierowany musi być przeciwko wyrokowi sądu a nie decyzji organy administracji a także , że nie stanowi wskazania prawidłowej podstawy kasacyjnej naruszenia prawa procesowego powołanie wyłącznie przepisów procedury administracyjnej ( porównaj wyrok z dnia 19 maja 2004 r. sygn. akt FSK 80/04 opublikowany ONSA i WSA Nr 1 z 2004 r. poz. 12 i wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2004 r. sygn. akt GSK1149/04 niepublikowany ) .

W sytuacji przytoczenia w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia prawa materialnego jak i naruszenia przepisów postępowania w pierwszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje ostatnio wymieniony zarzut . Dopiero bowiem po przesądzeniu , że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy albo , że nie został skutecznie podważony można przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego .

Z istoty skargi kasacyjnej jako środka odwoławczego od wyroku Sądu administracyjnego I instancji wynika , że podstawą skargi kasacyjnej naruszenia prawa procesowego jest naruszenie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podnosząc w tej sprawie zarzut naruszenia przepisów postępowania nie wskazano jednakże w petitum skargi kasacyjnej jak i jej uzasadnieniu żadnego konkretnego przepisu prawa procesowego ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 , poz. 1270 ze zm. ) naruszonego w tej sprawie przez Sąd I instancji . Natomiast pełnomocnik skarżącego wskazując na naruszenie prawa procesowego zarzucił wyłącznie naruszenie przepisów art.156 § 1 i art. 16 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowe rozwiązania prawne wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , regulują w pełni postępowanie przed sądami administracyjnymi , odchodząc zatem od rozwiązania przyjętego w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ( Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.). To właśnie w art. 59 tej ustawy znajdowało się odesłanie do enumeratywnie wyliczonych tam przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) w tym do zasad ogólnych postępowania administracyjnego . Wprowadzenie pełnej regulacji ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi powoduje , że Sąd administracyjny rozpoznając skargę nie stosuje przepisów kpa a zatem nie można czyniąc Sądowi I instancji zarzut kasacyjny naruszenia prawa procesowego wywodzić go z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego . A tak wadliwie uczyniono w tej sprawie albowiem w podstawie tejże skargi kasacyjnej powołano się tylko na wskazane wyżej przepisy kodeksu postępowania administracyjnego .

Skoro podstawą skargi kasacyjnej jest naruszenie przepisów postępowania sądowoadministracyjnego to jako uchybienie przepisom postępowania , które mogło mieć wpływ na wynik sprawy należało zarzucić ewentualnie naruszenie art. 145 § 1 lit. b lub c ustawy procesowej przez uwzględnienie skargi mimo braku naruszenia przepisów procesowych przez organ w toku postępowania administracyjnego bądź wskazanie na naruszenie innego przepisu tej ustawy procesowej . Zarzutu takiego co już wyżej zauważono nie wskazano , natomiast uczyniony zarzut naruszenia prawa procesowego - przepisów kpa jest w opisanych okolicznościach nieusprawiedliwiony .

Tym samym brak prawidłowego wskazania w skardze kasacyjnej przepisów procedury sądowoadministracyjnej nie pozwala na podważenie stanu faktycznego przyjętego przez Sąd I instancji.

Przystępując do oceny kolejnego zarzutu skargi kasacyjnej naruszenia prawa materialnego a to uregulowań ustawy zasadniczej powołano się w tym zakresie na obrazę art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art.. 64 tej ustawy stanowi , iż każdy ma prawo do własności , innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia ( ust.1 ). Własność , inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej ( ust. 2). Z treści wskazanej normy prawnej generalnie wynika , że na pierwsze miejsce w katalogu wolności i praw ekonomicznych , socjalnych i kulturalnych wysuwa się uprawnienie do tego aby móc korzystać z podmiotowego prawa własności . Natomiast z dyspozycji art. 83 ustawy zasadniczej wynika , że każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej .

Zauważyć w tym miejscu należy , iż samoistne stosowanie norm konstytucji oznacza , że jest ona wystarczającą i jedyną podstawą podjęcia aktu prawnego . Przy takim ujęciu bezpośredniego stosowania Konstytucji podkreślić należy , iż Sąd I instancji nie stosował w/w przepisów ustawy zasadniczej . Natomiast formą bezpośredniego stosowania konstytucji jest współstosowanie interpretacyjne ustawy zasadniczej a następuje ono gdy organ stosujący prawo ustala jego normę biorąc pod uwagę zarówno normę ustawową jak i odpowiednią normę konstytucji ( technika wykładni ustaw zgodzie z konstytucją ) . Przepisy ustawy zasadniczej dostarczają wskazówek pozwalających na właściwą wykładnię ustawy i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego , ich zakresu stosowania a także zakresu ich obowiązywania . W takim ujęciu stosowania przez Sądy administracyjne ustawy zasadniczej nie można w okolicznościach tej sprawy uznać , że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie naruszył w/w przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oceniając legalność decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu garażu .Tym bardziej , iż w skardze kasacyjnej nie zakwestionowano jakiegokolwiek przepisy prawa materialnego , który był przedmiotem rozważań Sądu I instancji. Wskazany natomiast przepis art. 144 kodeksu cywilnego , który nie był stosowany przez Sąd administracyjny .

Konkludując podkreślić należy, że skarga kasacyjna wniesiona w tej sprawie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw pozwalających na eliminację z obrotu prawnego zaskarżonego wyroku .

Skoro wniesiona w tej sprawie skarga nie zawiera usprawiedliwionych podstaw to Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o przepis art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U . Nr 153 poz. 1270 ze zm. ) orzekł jak w sentencji wyroku .Powered by SoftProdukt