drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Stwierdzono nieważność uchwały w części, VII SA/Wa 2621/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2621/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2023-04-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-12-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabela Ostrowska
Michał Podsiadło
Tomasz Janeczko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Janeczko (spr.), Sędzia WSA Izabela Ostrowska, Asesor WSA Michał Podsiadło, Protokolant specjalista Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2023 r. sprawy ze skargi M. D. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. Nr LXXVII/2422/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. D. I. stwierdza nieważność § 42 pkt 3 lit. a zaskarżonej uchwały w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr [...] z obrębu [...] w W.; II. zasądza od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz M. D. kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.Powered by SoftProdukt