drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Własność przemysłowa, Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 1418/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1418/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak
Grażyna Śliwińska /sprawozdawca/
Magdalena Bosakirska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 762/08 - Wyrok NSA z 2009-03-12
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 7, art. 8, art. 11, art. 28, art. 77 par. 1, art. 107 par. 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117 art. 169, art. 171, art. 172
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2004 nr 173 poz 1807 art. 6 ust. 1
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Katarzyna Grzelak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi W. Spółki komandytowej z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego TWÓJ STYL nr R-69382 w części dotyczącej towarów w klasie 25 oddala skargę

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r. Nr [...] Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu wniosku B. S. i M. W. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą B. s.c. w P. przeciwko W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy Twój Styl R- 69382 w części towarów objętych klasą 25 - stwierdził w części wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382 w odniesieniu do towarów w klasie 25 z dniem 15 kwietnia 2005 r. oraz przyznał od uprawnionego W. na rzecz wnioskodawców kwotę 1300 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Jako podstawę prawną organ wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 kpc w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej – zwanej dalej p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

Wnioskodawcy B. S. i M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B. s.c. w P. w dniu 15 kwietnia 2005 r. złożyli do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia z powodu nieużywania prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego TWÓJ STYL R-69382 w części dotyczącej towarów w klasie 25, klasyfikacji nicejskiej, tj. ubrań i butów, udzielonego na rzecz W. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Jako podstawę prawną swego żądania wnioskodawcy wskazali art. 169, art. 171 i art. 172 p.w.p. podnosząc, że sporny znak towarowy nie był używany przez uprawnionego w sposób rzeczywisty dla towarów we wskazanej klasie 25, tj. ubrań i butów w ciągu nieprzerwanego okresu ponad pięciu lat.

Swój interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia w części prawa z rejestracji spornego znaku towarowego uzasadnili tym, że od 1 stycznia 1998 r. prowadzą na terenie K. sprzedaż odzieży w punktach handlowych pod nazwą TWÓJ STYL, a także dokonali w dniu 27 marca 2001 r. zgłoszenia w Urzędzie Patentowym znaku towarowego słowno - graficznego TWÓJ STYL za numerem Z-233574 w celu uzyskania ochrony prawnej.

Uprawniony ze spornej rejestracji wniósł o oddalenie wniosku. Podnosił brak interesu prawnego zarzucając, że powołane nań okoliczności świadczą o naruszeniu przysługującego mu prawa z rejestracji powszechnie znanego i renomowanego znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382, co nie zasługuje na prawną ochronę. Wskazywał, że używał i nadal używa przedmiotowego znaku towarowego w odniesieniu do takich towarów jak odzież i obuwie. Znak towarowy TWÓJ STYL stanowi tytuł czasopisma dla kobiet ukazującego się od kilkunastu lat na polskim rynku, które promuje ekskluzywną odzież i inne artykuły z tzw. "wyższej półki" przeznaczone dla kobiet, jak również, że jest używany do oznaczania artykułów kosmetycznych, odzieży i obuwia w ramach organizowanych przez niego konkursów pod nazwą DOSKONAŁOŚĆ ROKU TWÓJ STYL oraz DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL, bowiem ze zwycięzcami konkursów zawiera umowy licencyjne na posługiwanie się spornym znakiem towarowym. W ramach tych umów, licencjobiorcy umieszczają znak towarowy TWÓJ STYL w formie etykiety DOSKONAŁOŚĆ ROKU TWÓJ STYL lub DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL na metce oznaczającej model kolekcji i wprowadzają tak oznaczony towar do obrotu, a także na dokumentach handlowych (zamówieniach, cennikach, listach handlowych) oraz mogą się nim posługiwać w reklamie. Równolegle ze sprzedażą towarów ze znakiem TWÓJ STYL przez licencjobiorców na łamach czasopisma TWÓJ STYL ukazują się reklamy nagrodzonych kolekcji. Uprawniony podniósł także, że używa spornego znaku towarowego do oznaczania różnych dodatków, tj. toreb, kosmetyków do ukazującego się czasopisma bądź limitowanych serii koszulek, które wprowadza do obrotu oraz imprez i akcji promocyjnych takich jak np. organizowany corocznie "Rajd po bezpieczeństwo" promujący bezpieczną jazdę. Na dowód używania spornego znaku towarowego w tej klasie towarów przedłożył do akt sprawy dwie umowy licencyjne zawarte w dniu 30.07.2004 r. z firmami: T. Sp. z o.o. i R. Sp. z o.o., kserokopie przykładowych etykiet, kserokopie okładek i wybranych stron czasopisma TWÓJ STYL.

Na rozprawach przed Urzędem Patentowym wnioskodawcy podtrzymując wniosek dodatkowo rozszerzyli argumentację w zakresie interesu prawnego wskazując, że uprawniony wystąpił do nich z tzw. listem ostrzegawczym domagając się zaprzestania stosowania przez nich przedmiotowego znaku. Podnosili także, że sporny znak towarowy nie był stosowany w odniesieniu do obuwia, a w odniesieniu do ubrań był stosowany poprzez licencje w latach 1983-1996. Po tym okresie firma która była licencjobiorcą upadła, a uprawniony przez osiem miesięcy sprzedawał odzież upadłej firmy.

Uprawniony na dowód używania kwestionowanego znaku towarowego okazał dodatkowo koszulkę firmy A. z wszytą metką A. i logo TWÓJ STYL z datą produkcji 2003 r. Organ ustalił, że świadek pełniąca funkcję dyrektora strategicznego pism w W. B. M. zeznała, że kolekcje odzieży sygnowane metką TWÓJ STYL były tworzone w latach 1996-1997, okazując na tę okoliczność archiwalne numery czasopisma TWÓJ STYL i żakiet z metką TWÓJ STYL. Kolekcje te były sprzedawane w butiku mieszczącym się w W., prowadzonym do 1998 r. Od 1999 r. organizowane są natomiast konkursy pod nazwą "DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL". Nagrodzone w tych konkursach firmy, m.in. odzieżowe i obuwnicze, stosują znak DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL na ubraniach i wystawach, a także wieszają dyplomy na ścianach sklepów.

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2006 r. uprawniony podtrzymał swoje stanowisko co do używania spornego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w okresie poprzedzającym złożenie niniejszego wniosku w identycznej formie słowno - graficznej jak ta zarejestrowana. Kwalifikacji takiej nie zmieniają stosowane dodatki takie jak "DOSKONAŁOŚĆ MODY" czy "DOSKONAŁOŚĆ ROKU", bowiem nie powodują one zmiany charakteru odróżniającego znaku TWÓJ STYL. Dodatkowo na dowód używania kwestionowanego znaku towarowego uprawniony przedłożył do akt sprawy ulotkę reklamową firmy R. Sp. z o.o., a także dwa oświadczenia W. zawierające listę firm odzieżowych i obuwniczych nagrodzonych w konkursie Doskonałość Mody Twój Styl w latach 2004-2005.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego uwzględniając wniosek podkreśliło, iż celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego dla towarów i usług dla których znak został zarejestrowany. Z kolei nieużywanie znaku towarowego może skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. Instytucja ta została unormowana w art. 169 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Po pierwsze wskazało, że w świetle art. 169 ust. 2 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być uznane za wygasłe na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. W świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2005 r. podmiot ma interes prawny we wszczęciu postępowania, jeżeli pomiędzy jego sytuacją prawną, a przedmiotem postępowania istnieje powiązanie czyniące go "zainteresowanym" tym postępowaniem i w konsekwencji uprawnionym do udziału w nim w charakterze strony (sygn. akt II GSK 163/06).

Z okoliczności faktycznych rozpatrywanej sprawy wywiodło, że wnioskodawcy używają oznaczenia TWÓJ STYL w prowadzonej działalności gospodarczej prowadząc punkty handlowe pod nazwą TWÓJ STYL, a także dokonali w dniu 27 marca 2001 r. zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym znaku towarowego TWÓJ STYL za numerem Z-233574, który to znak nie został jednak zarejestrowany z uwagi na sporny znak towarowy. Ponadto, uprawniony wezwał wnioskodawców w piśmie z dnia 27 maja 2005 r. do zaprzestania naruszania jej prawa do znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382. W tych okolicznościach, w ocenie organu, interes prawny wnioskodawców w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, skoro pomiędzy ich sytuacją prawną, a rozstrzygnięciem mogącym zapaść w tej sprawie istnieje realny i bezpośredni związek, czyniący go prawnie zainteresowanym wydaniem rozstrzygnięcia.

Urząd Patentowy uznał, że materialnoprawną podstawę interesu prawnego wnioskodawców w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego stanowią przepisy art. 20 i 22 Konstytucji RP, a także art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), które to normy statuują zasadę wolności działalności gospodarczej. W jej ramach mieści się uprawnienie każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do swobodnego dostępu do oznaczeń, które nie są faktycznie używane w obrocie i ograniczają chronioną ww. przepisami swobodę działalności gospodarczej.

Uznał, że w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo własności przemysłowej, bowiem wniosek został złożony w dniu 15 kwietnia 2005 r. (p.w.p. weszło w życie 22 sierpnia 2001 r.). Przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z nieużywaniem znaku towarowego przez okres pięciu lat. Wobec tego, że przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie precyzują terminu, od którego powinien być liczony okres pięciu lat nieużywania znaku towarowego, w nauce prawa oraz ugruntowanej praktyce, tak Urzędu Patentowego jak i sądów administracyjnych uważa się, iż okres ten obejmuje kolejne pięć lat poprzedzające złożenie wniosku. Okres ten nie może upływać przed datą rejestracji znaku towarowego, gdyż data rejestracji znaku towarowego jest ostatecznym terminem, od którego uprawniony z rejestracji powinien rozpocząć używanie znaku towarowego. Przyjął zatem, że w rozpatrywanej sprawie jest to okres od 15 kwietnia 2000 r. do 15 kwietnia 2005 r.

Organ powołał się na zasadę wynikającą z art. 169 ust. 6 p.w.p., zgodnie z którą to uprawniony ze spornej rejestracji musi udowodnić, że faktycznie i rzeczywiście używał zarejestrowanego znaku towarowego na terytorium Polski dla towarów objętych ochroną lub wskazać ważne przyczyny nieużywania znaku towarowego.

Wskazywał, że w świetle orzecznictwa europejskiego, znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, polegającą na gwarantowaniu tego samego pochodzenia towarów i/lub usług, dla których został on zarejestrowany, w celu stworzenia lub utrzymania zbytu dla tych towarów i/lub usług, z wyłączeniem używania o charakterze symbolicznym jedynie dla utrzymania praw wynikających ze znaku towarowego (zob. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging).

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego oceniło, że przedłożone przez uprawnionego ze spornej rejestracji materiały dowodowe wskazują jedynie na rzeczywiste używanie znaku towarowego TWÓJ STYL R- 69382 w odniesieniu do usług wydawniczych, organizowania konkursów oraz reklamowania i promowania mody, nie zaś na rzeczywiste używanie ww. znaku towarowego zgodnie z jego funkcją w odniesieniu do towarów z klasy 25, tj. odzieży i obuwia zarówno przez samego uprawnionego, jak też przez osoby trzecie za zgodą uprawnionego, tj. przez licencjobiorców. Potwierdza to nawet stanowisko zawarte w uzupełnieniu odpowiedzi uprawnionego na wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia, jak również zeznania jego świadka B. M. pełniącej funkcję dyrektora strategicznego w W. oraz przedłożone materiały dowodowe na okoliczność używania spornego znaku towarowego.

Organ podkreślił, że uprawniony sam wskazuje, że w pierwszej kolejności jest wydawcą czasopisma dla kobiet TWÓJ STYL ukazującego się nieprzerwanie od lipca 1990 r., które promuje ekskluzywną odzież i inne artykuły z "wyższej półki", jak również, że jest organizatorem szeregu imprez i akcji promocyjnych, które promują modę i kosmetyki. W ich ramach wyróżnia krajowych producentów oraz nagradza kolekcje odzieży i obuwia w postaci udzielenia zezwolenia na posługiwanie się oznaczeniem TWÓJ STYL. Z kolei z zeznań B. M. wynika, że uprawniony ze spornej rejestracji wydaje renomowany magazyn kobiecy pod tytułem TWÓJ STYL, organizował w latach 2000 -2004 konkurs w ramach którego wygrywające firmy odzieżowe i obuwnicze nagradzane były w ten sposób, że mogły używać oznaczenia DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL.

Ocenił także przedłożone przez uprawnionego materiały dowodowe na okoliczność używania spornego znaku towarowego: kserokopie okładek i wybrane strony czasopisma TWÓJ STYL; dwie umowy licencyjne zawarte w dniu 30 lipca 2004 r. z firmami: T. Sp. z o.o., R. Sp. z o.o., kserokopie przykładowych etykiet, dwa oświadczenia uprawnionego zawierające listę firm odzieżowych i obuwniczych nagrodzonych w konkursie DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL w latach 2004 -2005, ulotki reklamowej firmy R. Sp. z o.o., a także okazane na rozprawie opakowania rajstop M. z oznaczeniem DOSKONAŁOŚĆ ROKU 2003 TWÓJ STYL, oraz dwie koszulki z umieszczonymi na nich logo TWÓJ STYL, z których jedna miała wszytą metkę A. i wskazaną datę produkcji 2003 r., wskazując, że potwierdzają jedynie faktyczne używanie spornego znaku towarowego w zakresie organizowania konkursów oraz reklamowania i promowania odzieży i obuwia, a nie w zakresie towarów z klasy 25 takich jak odzież i obuwie.

Z kolei kserokopie okładek i wybranych stron czasopisma TWÓJ STYL wykazują jedynie, że uprawniony reklamuje i/lub promuje odzież i obuwie na łamach swojego czasopisma różnych firm odzieżowych i obuwniczych, które zostały nagrodzone przez niego w konkursie DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL i nie tylko. Dwie umowy licencyjne zawarte 30 lipca 2004 r. z firmami T. Sp. z o.o. oraz R. Sp. z o.o. na używanie oznaczenia "Wyróżnienie DOSKONAŁOŚĆ MODY 2004 TWÓJ STYL" , w ocenie organu, potwierdziły jedynie fakt zawarcia tych umów i nie świadczą o rzeczywistym używaniu spornego znaku towarowego przez ww. firmy w odniesieniu do towarów z klasy 25. Na dowód wykonywania tych umów przez licencjobiorców, a właściwie tylko przez jednego z nich, firmę R. Sp. z o.o. uprawniony przedłożył jedynie jedną ulotkę reklamową na której umieszczone jest oznaczenie słowno - graficzne DOSKONAŁOŚĆ MODY 2005 TWÓJ STYL. W ocenie Kolegium Orzekającego ulotka potwierdza jedynie, że w 2005 r. wyroby firmy R. Sp. z o.o. zostały nagrodzone w organizowanym przez uprawnionego co roku konkursie tytułem DOSKONAŁOŚĆ MODY 2005 TWÓJ STYL, ale nie potwierdza, aby przed datą złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie firma ta wprowadzała do obrotu obuwie oznaczone znakiem towarowym TWÓJ STYL jako gwarantem tożsamości pochodzenia tak oznaczonego obuwia wobec konsumenta. Innymi słowy, potwierdza sprzedaż obuwia firmy R. pod swoim znakiem towarowym R. i używanie oznaczenia DOSKONAŁOŚĆ MODY 2005 TWÓJ STYL jedynie w celach reklamowych produkowanego i sprzedawanego przez siebie obuwia oznaczonego własnym znakiem towarowym R.

Podobnie organ ocenił przykładowe etykiety firmy M. z oznaczeniami słowno - graficznymi DOSKONAŁOŚĆ MODY 2001 TWÓJ STYL za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie, DOSKONAŁOŚĆ MODY 2002 TWÓJ STYL za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie, DOSKONAŁOŚĆ MODY 2003 TWÓJ STYL oraz DOSKONAŁOŚĆ MODY 2003 TWÓJ STYL za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie oraz okazane na rozprawie opakowanie rajstop M. z oznaczeniem słowno - graficznym DOSKONAŁOŚĆ MODY 2003 TWÓJ STYL Potwierdzają jedynie, że wyroby ww. firm zostały nagrodzone przez uprawnionego w kolejnych edycjach konkursu organizowanych w latach 2001, 2002 i 2003 tytułami DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL, m.in. w kategoriach za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie i jest używane przez te firmy jedynie w celach reklamowych i promocyjnych, nie zaś jako oznaczenie mające na celu identyfikację towarów. Jako oznaczeń mających na celu identyfikację pochodzenia towarów ww. firmy używają własnych znaków towarowych M. i M.

W ocenie Kolegium Orzekającego odbiorca towarów tych firm ma świadomość, że oznaczenie DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL ze wskazaniem roku jest jedynie oznaczeniem reklamującym i promującym tak oznaczony towar, który jest wprowadzany do obrotu pod własnymi znakami towarowymi tych firm i w żadnym razie towarów tych firm nie będzie kojarzył jako pochodzących od uprawnionego. Dlatego dwa oświadczenia uprawnionego zawierające listę firm odzieżowych i obuwniczych nagrodzonych w konkursie DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL w latach 2004 -2005 świadczą jedynie o zorganizowaniu przez uprawnionego w latach 2004 -2005 konkursu DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL, w którym nagrodzono szereg firm odzieżowych i obuwniczych, a nie o faktycznym używaniu spornego znaku towarowego zarówno przez samego uprawnionego, jak i przez osoby trzecie za zgodą uprawnionego w celu odróżniania takich towarów jak odzież i obuwie w obrocie gospodarczym. Także okazane na rozprawie dwie koszulki ze znakiem TWÓJ STYL bez dodatkowych materiałów potwierdzających ich sprzedaż osobom trzecim, nie świadczą o rzeczywistym używaniu spornego znaku przez uprawnionego w odniesieniu do odzieży.

Stąd organ uznał, że materiały dowodowe nie potwierdzają rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w odniesieniu do towarów z klasy 25, tj. odzieży i obuwia zgodnie z jego funkcją ani przez samego uprawnionego, ani też przez osoby trzecie za jego zgodą.

Wobec powyższego rozstrzygnięcia uznał także za zasadny wniosek o zwrot kosztów postępowania w sprawie.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie W. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w W. zaskarżyło w całości na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2007 r. zarzucając:

naruszenie art. 169 ust. 2 p.w.p. przez błędną jego wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie na skutek błędnej oceny sytuacji prawnej uczestników i uznanie, że posiadali interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382;

naruszenie art. 255 ust. 4 p.w.p. poprzez niezastosowanie tego przepisu polegające na oparciu decyzji w sprawie na podstawie prawnej, której nie wskazali, pomimo związania Urzędu podstawą prawną przez nich wskazaną.;

naruszenie art. 154 oraz art. 169 ust. 4 p.w.p. poprzez błędną ich wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie na skutek błędnej oceny sposobu używania znaku towarowego " TWÓJ STYL" (R-69382) przez skarżącego i w konsekwencji uznanie, że skarżący nie używał przedmiotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów w klasie 25;

naruszenie przepisów postępowania administracyjnego mające istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności:

a) art. 7 i art. 77 § 1, art. 8, art. 11 i art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego w całości oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania.

Popierając postawione zarzuty podnosił, iż Urząd Patentowy RP błędnie przyjął, iż uczestnicy posiadają interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego "Twój STYL" R-69382, bowiem nie wykazali istnienia poszczególnych cech interesu prawnego: że interes jest konkretny, indywidualny, bezpośredni, realny i znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych. W efekcie nie mogli zostać uznani za stronę postępowania jako nielegitymowani do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego.

Zakwestionował w skardze, iż w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] z dnia [...] grudnia 1997 r. nie ma informacji o tym, że uczestnicy od 1998.01.01 prowadzą sprzedaż odzieży w punktach handlowych pod nazwą "TWÓJ STYL", a ponadto pismo strony przeciwnej wzywające do zaprzestania używania spornego znaku towarowego nie potwierdza interesu prawny wnioskodawcy, bowiem zostało złożowe w toku sporu o wygaszenie znaku.

W świetle orzecznictwa sądowego stwierdzenie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. sprowadza się do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialnoprawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferze sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym strony [zob. np. wyroku NSA z dnia 14.04.2000 r., sygn. akt: III SA 1876/99].

Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego [zob. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2005 r., sygn. akt: GSK1310/04].

Jeżeli nie jest możliwe wykazanie interesu prawnego, nie jest też dopuszczalne wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego. Dążenie do unicestwienia tego prawa byłoby bowiem wówczas równoznaczne z działaniem w celu ochrony bliżej niezidentyfikowanego interesu - faktycznego lub prawnego [zob. np.: wyrok NSA z dnia 15 grudnia 1998 r., sygn. akt: II SA 1355/98, oraz postanowienie NSA z dnia 15 grudnia 1998 r., sygn. akt: TI SA 1551/98].

Składając wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego, uczestnicy zobowiązani byli wykazać interes prawny w stwierdzeniu wygaśnięcia tego prawa, w szczególności konkretną normę prawa materialnego stanowiącą podstawę tego interesu prawnego. [np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.01.2004 r., sygn. akt: 6 II 886/02].

Urząd Patentowy RP rozpatrując wniosek zobowiązany był z urzędu zbadać istnienie interesu prawnego, przy czym był związany podstawą materialnoprawną tego interesu prawnego wskazaną przez uczestników we wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego. Skarżący podniósł, że Urząd naruszył art. 255 ust. 4 ustawy p.w.p. poprzez przyjęcie podstawy materialnoprawnej interesu prawnego w art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy uczestnicy nie wskazali takiej podstawy prawnej.

Urząd Patentowy również bezpodstawnie przyjął, iż pomiędzy używaniem przez uczestników oznaczenia Twój STYL w prowadzonej działalności gospodarczej jako oznaczenia punktów handlowych, a stwierdzeniem wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego "Twój STYL" (R-69382) w odniesieniu do towarów takich jak ubrania i buty, istnieje realny i bezpośredni związek czyniący uczestników prawnie zainteresowanymi wydaniem rozstrzygnięcia w tym zakresie.

Po pierwsze, wygaśnięcie prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego nastąpiłoby dopiero ze skutkiem od daty złożenia wniosku przez uczestników. Jego wygaśnięcie nie miałoby więc wpływu na ocenę prawną działań uczestników przed tą datą, w szczególności możliwość wystąpienia ze stosownymi roszczeniami przez skarżącego.

Po drugie, częściowe wygaśnięcie prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego nie umożliwiłoby uczestnikom używania tego oznaczenia w prowadzonej działalności gospodarczej. Bezsporny jest bowiem fakt, że znak towarowy skarżącego jest znakiem renomowanym i powszechnie znanym. Zgodnie z art. 296 ust. 2 pkt 3) w zw. z ust. 1 oraz art. 301 ustawy Prawo własności przemysłowej, skarżący i tak mógłby zakazać uczestnikom używania przedmiotowego znaku towarowego jako oznaczenia punktów sprzedaży odzieży i obuwia. Niezależnie od roszczeń opartych na prawie z rejestracji znaku towarowego, skarżącemu przysługiwałyby nadal roszczenia na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 10 ust. 1 tej ustawy.

Urząd Patentowy także bezpodstawnie przyjął, iż pomiędzy wystosowaniem przez skarżącego do uczestników datowanego na dzień 27 maja 2005 r. wezwania do zaprzestania naruszania jego praw do znaku towarowego "Twój STYL" (R-69382), a stwierdzeniem wygaśnięcia tego prawa w odniesieniu do towarów takich jak ubrania i buty, istnieje realny i bezpośredni związek czyniący uczestników prawnie zainteresowanymi wydaniem rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wezwanie zostało wystosowane już po złożeniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku towarowego przez uczestników, a więc nie może stanowić dowodu na to, że oni mieli interes prawny w sprawie. Musieli posiadać interes prawny w sprawie już w dacie złożenia wniosku.

Ponadto, częściowe wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego skarżącego nastąpiłoby ze skutkiem od dnia 15 kwietnia 2005 r., a więc już po wydaniu przez Urząd Patentowy RP (w dniu [...] stycznia 2005 r.) decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy uczestników. Prawo skarżącego, niezależnie od wygaśnięcia, istniało bowiem w dacie zgłoszenia znaku uczestników i zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2) u.p.w.p. stanowiło skuteczną przeszkodę udzielenia ochrony na znak uczestników. Wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku skarżącego w żadnym wypadku nie wpływałoby na zdolność rejestrową znaku uczestników zgłoszonego za numerem Z-233574.

Na marginesie wskazał, że nawet jeżeli skarżący w dacie zgłoszenia znaku towarowego uczestników Z-233574 nie dysponowałby prawem z rejestracji znaku towarowego R-69382 w odniesieniu do towarów w klasie 25, to i tak rejestracja znaku towarowego uczestników byłaby niedopuszczalna w świetle m.in. art. 132 ust. 2 pkt 3) p.w.p., który przyznaje szerszą ochronę znakom renomowanym i powszechnie znanym, a taki status posiada jego znak towarowy.

Całkowicie chybione jest uzasadnienie interesu prawnego uczestników, zawarte w ich wniosku z dnia 11 kwietnia 2005 r., który wynika z naruszenia przez uprawnionych ich praw osobistych tj. prawa do nazwy ich placówek handlowych pn. Twój Styl, dokonujących obrotu odzieżą, podlegających ochronie w myśl art. 23 i 24 w zw. z art. 43 k.c. Skoro Firma B. s.c. B. S., M. W. od 1998.01.01 prowadzi sprzedaż odzieży w punktach handlowych pod nazwą "TWÓJ STYL" na terenie K. Skarżący nie mógł naruszyć ich "praw osobistych", , skoro prawo z rejestracji znaku towarowego skarżącego istniało już 8 lat wcześniej. Urząd Patentowy również uznał powyższe uzasadnienie interesu prawnego uczestników za chybione, ale w żaden sposób nie ustosunkował się do niego w uzasadnieniu decyzji przez co naruszył przepisy postępowania, a w szczególności art. 7, art. 8, art. 11 oraz art. 77 § 1, art. 107 § 1 i 3 K.p.a.

Skarżący zarzucił naruszenie art. 154 oraz art. 169 ust. 4 p.w.p. poprzez błędną ich wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie na skutek błędnej oceny sposobu używania znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382 przez skarżącego i w konsekwencji uznanie, że nie używał przedmiotowego znaku towarowego iv odniesieniu do towarów w klasie 25.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym i stanowiskiem przedstawicieli doktryny prawa znaków towarowych, każdy znak towarowy, bez względu na jego kategorię, z punktu widzenia swojego przeznaczenia pełni trzy podstawowe funkcje: funkcję oznaczenia pochodzenia (funkcję odróżniającą), funkcję reklamową i funkcję gwarancyjną.

Niczym nieuzasadnione jest więc stanowisko Urzędu, iż używanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty równoznaczne jest wyłącznie z używaniem tego znaku w funkcji oznaczania pochodzenia. W art. 154 pkt 3) p.w.p. jako jeden ze sposobów używania znaku towarowego wskazano wprost posługiwanie się nim w celu reklamy. Zgodnie z tym przepisem posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy odzieży i obuwia stanowi używanie tego znaku w odniesieniu do odzieży i obuwia, tj. towarów w klasie nicejskiej 25, a nie używaniem go do oznaczania usługi w zakresie "reklamowania i promowania mody". Dlatego umieszczenie przedmiotowego znaku towarowego na ulotce obuwia marki "R." stanowi używanie tego znaku towarowego dla oznaczania obuwia. Analogiczna sytuacja ma miejscu w przypadku użycia tego znaku towarowego na etykietach ubrań marki "M." i innych przedstawionych dowodach tego typu.

Dokonując błędnej oceny sposobu używania przedmiotowego znaku towarowego przez skarżącego, Urząd naruszył art. 154 oraz art. 169 ust. 4 pkt 3) p.w.p. oraz art. 7, art. 8, art. 11 oraz art. 77 § 1 K.p.a.

Z ostrożności procesowej wskazał, że oczywistym jest, że to, iż używa głównie znaku do oznaczania innego towaru lub innych usług nie stoi na przeszkodzie jego używania dla innych towarów i usług. Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3) u.p.w.p., przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku podmiotów, które uzyskały prawo do używania przedmiotowego znaku towarowego w związku z ich wyróżnieniem w konkursie zorganizowanym przez skarżącego.

Zarzut naruszenia przepisów postępowania administracyjnego mający istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności: art. 7, art. 77 § 1, art. 8, art. 11 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. skarżący upatruje w tym, że Urząd Patentowy nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący zebranego w sprawie materiału dowodowego i nie wyjaśnił wszystkich związanych z nim wątpliwości. Uzasadnienie zaskarżanej decyzji nie zawierało wymaganego prawem uzasadnienia faktycznego zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. Organ nie wskazał, w myśl art. 107 § 3 k.p.a. wszystkich faktów, które uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, dopuszczając się rażącego naruszenia przepisów proceduralnych, które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Naruszając art. 107 k.p.a., Urząd jednocześnie naruszył art. 8. k.p.a. na mocy którego organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Szczególnie jest to istotne w sprawie, w której uczestnicy postępowania reprezentują rozbieżne lub sprzeczne ze sobą interesy organ ma obowiązek przekonania strony, że jej stanowisko zostało poważnie wzięte pod uwagę, a jeżeli zapadło inne rozstrzygnięcie, to przyczyną tego są istotne powody [ np. wyrok SN z 16.2.1994 r., sygn. akt: III ARN 2/94]. Stanowisko Urzędu w uzasadnieniu zaskarżanej decyzji nie jest przekonujące, ponieważ Urząd do wielu faktów w ogóle się nie ustosunkował, a do części ustosunkował się w sposób lakoniczny.

Z tych samych przyczyn, Urząd naruszył również art. 11 k.p.a., który nakładał na niego obowiązek wyjaśnienia stronom zasadności przesłanek, którymi kierował się przy załatwianiu sprawy. Już samo uznanie przez Sąd, iż Urząd naruszył art. 169 ust. 2 lub art. 255 ust. 4 ustawy Prawo własności przemysłowej w sposób określony w skardze, powinno skutkować uchyleniem decyzji Urzędu bez konieczności analizy przez Sąd pozostałych zarzutów skargi.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie. Jego zdaniem całkowicie nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 255 ust 4 p.w.p., bowiem, jak wynika z sentencji i uzasadnienia zaskarżonej decyzji rozpoznał przedmiotową sprawę w granicach wniosku, tj. żądania wnioskodawcy, który domagał się stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382 w zakresie towarów z klasy 25 oraz w oparciu o podstawę prawną wskazaną przez wnioskodawcę, a konkretnie art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp. Podstawę prawną rozstrzygnięcia, o której mowa w art. 255 ust. 4 pwp stanowią odpowiednie przepisy prawa materialnego, w rozpatrywanej sprawie przepisy regulujące instytucję wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego, a konkretnie przepis art. 169 ust. 1 pkt. 1 p.w.p., nie zaś przepisy stanowiące podstawę materialoprawną interesu prawnego wnioskodawcy legitymującego go do wszczęcia i występowania w sprawie w charakterze strony. Urząd Patentowy zobowiązany jest z urzędu do badania czy wnioskodawca posiada interes prawny w danej sprawie. W ramach tego obowiązku, w przypadku nie wskazania przez wnioskodawcę konkretnej normy prawa materialnego lub wskazania niewłaściwej normy prawa materialnego stanowiącej podstawę interesu prawnego wnioskodawcy, Urząd zobligowany jest do zbadania czy w okolicznościach rozpatrywanej sprawy istnieje taka norma prawa materialnego, którą można wskazać jako podstawę interesu prawnego wnioskodawcy, co też Urząd uczynił w rozpatrywanej sprawie.

W ocenie Urzędu Patentowego nieuzasadniony jest także zarzut naruszenia art. 169 ust. 2 p.w.p.. W dotychczasowym orzecznictwie sądowym nie budziło wątpliwości, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w tym w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sytuacji, gdy cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z taka sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie. Także tzw. list ostrzegawczy, w którym skarżący, powołując się na przysługujące mu prawo z rejestracji znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382 wystąpił do wnioskodawców m.in. z żądaniem natychmiastowego zaprzestania posługiwania się oznaczeniem TWÓJ STYL oraz oznaczeniami podobnymi w prowadzonej działalności, a także złożenia w Urzędzie Patentowym oświadczenia o wycofaniu zgłoszenia znaku towarowego TWÓJ STYL Z-233574. Wobec powyższego Urząd Patentowy uznał, że wnioskodawcy posiadają, realny (aktualny) a nie hipotetyczny (przewidywany w przyszłości) interes prawny w domaganiu się stwierdzenia wygaśnięcia w części prawa ze spornej rejestracji. Interes ten istniał w dacie stosowania norm prawnych w rozpatrywanej sprawie. W ocenie Urzędu Patentowego skutki stwierdzenia wygaśnięcia w części prawa ze spornej rejestracji oraz możliwość używania przez wnioskodawców oznaczenia TWÓJ STYL w prowadzonej działalności gospodarczej to kwestie, które w stosunku do przedmiotu rozpatrywanej sprawy, tj. stwierdzenia wygaśnięcia w części prawa z rejestracji ww. znaku towarowego, pozostają bez wpływu na stwierdzony w sprawie interes prawny wnioskodawców dający im legitymację do wszczęcia i występowania w tej sprawie w charakterze strony.

Zdaniem Urzędu Patentowego nieuzasadniony jest także zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji przepisów art. 154 oraz 169 ust 4 pwp. Przyjęte przez Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji rozumienie pojęcia .rzeczywiste używanie znaku towarowego", o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt. 1, jest w pełni zgodne z rozumieniem tego pojęcia przyjętym w ugruntowanym orzecznictwie europejskim. Zarówno Europejski Trybunał Sprawiedliwości jak i Sąd Pierwszej Instancji w licznych orzeczeniach wyrażały pogląd, że znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, polegającą na gwarantowaniu tego samego pochodzenia towarów, dla których został on zarejestrowany, w celu stworzenia lub utrzymania zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem używania o charakterze symbolicznym jedynie dla utrzymania praw wynikających ze znaku towarowego ( m.in. wyroki ETS z dnia 11.03.2003 r. w sprawie C-40/01; z dnia 11.05.2006 r. w sprawie C-416/04; wyrok SPI z dnia 07.06.2005 r. w sprawie T-303/03).

W świetle powyższego Urząd Patentowy podtrzymał stanowisko, że skarżący nie wykazał w rozpatrywanej sprawie aby znak towarowy TWÓJ STYL R- 69382 był używany w sposób rzeczywisty do oznaczania towarów w klasie 25 zarówno przez samego skarżącego jak i osoby trzecie za jego zgodą.

Urząd Patentowy podkreślił, że ustalił stan faktyczny sprawy w oparciu o zasady procedury administracyjnej, w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazując okoliczności mające istotne znaczenie w sprawie, a także wszechstronnie rozpatrzył i ocenił materiał dowodowy zgromadzony w sprawie dając temu wyraz w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Kontrolując zaskarżoną decyzję pod kątem powyższych kryteriów skarga nie znajduje uzasadnionych podstaw.

Przedmiotem badania Sądu w niniejszej sprawie jest zgodność z prawem materialnym i procesowym decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2007 r. Nr [...] stwierdzającej wygaśnięcie z dniem 15 kwietnia 2005 r. prawa ochronnego przysługującemu W. Spółka z o.o. Spółka komandytowa w W. na znak towarowy Twój Styl R- 69382 w zakwestionowanej części tj. w odniesieniu do towarów w klasie 25 tzn. ubrania i buty.

Skarżący oparł skargę na zarzucie naruszenia zarówno prawa materialnego jak i procesowego. Problem prawny sprowadza się do dwóch zagadnień: po pierwsze, czy żądający wygaszenia znaku mają interes prawny i po drugie, czy uprawniony ze spornej rejestracji, czyli skarżący udowodnił, że faktycznie i rzeczywiście używał zarejestrowanego znaku towarowego na terytorium Polski dla towarów objętych ochroną lub wskazał ważne przyczyny jego nieużywania.

W pierwszej kolejności rozpoznania wymagały podniesione w skardze zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania, ponieważ zarzuty dotyczące niewłaściwego zastosowania prawa materialnego mogą być przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wówczas, gdy stan faktyczny stanowiący podstawę zaskarżonego wyroku został ustalony w sposób prawidłowy, a więc bez naruszenia przepisów postępowania, przynajmniej w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej p.p.s.a.).

Sąd, kontrolując zaskarżony akt nie może przyjmować bezkrytycznie ustaleń poczynionych w postępowaniu administracyjnym, jeżeli są one podważane przez skarżącego. Z treści uzasadnienia powinno bowiem wynikać, że organ przeanalizował wszystkie zarzuty, konfrontując je z ustaleniami organu i materiałami dowodowymi sprawy.

Bezpodstawny, w ocenie Sądu jest zarzut, że Urząd Patentowy nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący zebranego w sprawie materiału dowodowego, nie wyjaśnił wszystkich związanych z nim wątpliwości i zasadności przesłanek, którymi kierował się przy załatwianiu sprawy (art. 7, 77 § 1, 8, 11 k.p.a.), że uzasadnienie zaskarżanej decyzji nie zawiera wymaganego prawem uzasadnienia faktycznego (zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a.) czy też zarzut, że organ nie wskazał faktów, które uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (w myśl art. 107 § 3 k.p.a.). Przeciwnie, w ocenie Sądu, zaskarżona decyzja jest starannie i wyczerpująco uzasadniona z zachowaniem wymienionych wyżej zasad procesowania.

Odnosząc się do zarzutu, że w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr [...] z dnia [...] grudnia 1997 r. nie ma informacji o tym, że uczestnicy od 1998.01.01 prowadzą sprzedaż odzieży w punktach handlowych pod nazwą "TWÓJ STYL", wskazać należy, że nie został on zgłoszony przed organem. Podkreślić należy, że w toku postępowania administracyjnego skarżący nie kwestionował faktu, że uczestnicy prowadzą sprzedaż odzieży w punktach handlowych na terenie K. pod logo TWÓJ STYL. Na marginesie należy zwrócić uwagę, że urzędowe zaświadczenie z dnia [...] grudnia 1997 r. nie mogło poświadczać stanu faktycznego z przyszłości, czyli, że uczestnicy od 1998.01.01 prowadzą sprzedaż odzieży w punktach handlowych pod nazwą "TWÓJ STYL"

Wprawdzie słuszna jest uwaga skarżącego nieodniesienia się organu do zarzutu wnioskodawców naruszenia przez uprawnionych ich praw osobistych tj. prawa do nazwy ich placówek handlowych pn. Twój Styl, dokonujących obrotu odzieżą, podlegających ochronie w myśl art. 23 i 24 w zw. z art. 43 k.c. Należy wskazać, że skarżący jednocześnie ocenił, że brak takiego odniesienia oznacza, że Urząd Patentowy również uznał, w tej części, uzasadnienie interesu prawnego uczestników za chybione.

W ocenie Sądu, o ile możnaby z tego powodu przypisać organowi naruszenie norm postępowania, to wyłącznie art. 107 § 3 k.p.a., z tym, że naruszenie to pozostaje bez istotnego wpływu na wynik sprawy. Urząd Patentowy szczegółowo uzasadnił bowiem, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej uznał istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawców i argumenty te są przekonywujące. Ma rację skarżący, że wnioskodawcy nie wymienili we wniosku żadnego konkretnego przepisu prawa materialnego, ale nie oznacza to, że ich argumenty słowne nie znajdują oparcia w konkretnych przepisach. Powoływali się wyraźnie na fakt, że rejestracja nieużywanego znaku towarowego TWÓJ STYL utrudnia im prowadzenie sprzedaży ubrań i butów w K., w sklepach pod nazwą TWÓJ STYL. Nie oceniając zatem słuszności ich racji co do prawa używania tego znaku, czy zasadnością wniosku o jego rejestrację organ zajął się wyłącznie legitymacją wnioskodawców do wystąpienia z wnioskiem o wygaszenie znaku. Poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne co do tego, że wnioskodawcy używają oznaczenia TWÓJ STYL w prowadzonej działalności gospodarczej prowadząc punkty handlowe pod nazwą TWÓJ STYL, a także dokonali w dniu 27 marca 2001 r. zgłoszenia do ochrony w Urzędzie Patentowym znaku towarowego TWÓJ STYL za numerem Z-233574, który to znak nie został zarejestrowany z uwagi na sporny znak towarowy. Ustalił także, że w toku niniejszej sprawy (w piśmie z dnia 27 maja 2005 r.) uprawniony wezwał wnioskodawców do zaprzestania naruszania jej prawa do znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382.

Sąd podzielił pogląd organu, iż w ramach jego obowiązku badania z urzędu, czy wnioskodawca posiada interes prawny w danej sprawie, w przypadku nie wskazania przez wnioskodawcę konkretnej normy prawa materialnego ( jak w sprawie niniejszej) lub wskazania niewłaściwej normy prawa materialnego stanowiącej podstawę interesu prawnego wnioskodawcy, Urząd Patentowy zobligowany był do zbadania, czy w okolicznościach rozpatrywanej sprawy, podniesionych przez wnioskodawcę, istnieje taka norma prawa materialnego, którą można wskazać jako podstawę jego interesu prawnego i to Urząd uczynił w tej sprawie. W tych okolicznościach, w ocenie Sądu, organ prawidłowo wywiódł interes prawny wnioskodawców, skoro pomiędzy ich sytuacją prawną, a rozstrzygnięciem mogącym zapaść w tej sprawie istnieje realny i bezpośredni związek, czyniący ich prawnie zainteresowanym wydaniem rozstrzygnięcia.

Ma rację organ, iż źródłem interesu prawnego w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawa kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, także wywiedzione z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Normy te statuują zasadę wolności działalności gospodarczej w sytuacji, gdy cudzy znak towarowy przeszkadza wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej i chce dowieść jego nieużywania. Z taką sytuacją Urząd miał do czynienia w rozpatrywanej sprawie. Jej potwierdzeniem, a wręcz bezpośrednim skutkiem jest tzw. list ostrzegawczy, w którym skarżący, powołując się na przysługujące mu prawo z rejestracji znaku towarowego TWÓJ STYL R-69382 wystąpił do wnioskodawców m.in. z żądaniem natychmiastowego zaprzestania posługiwania się oznaczeniem TWÓJ STYL w prowadzonej działalności, a także złożenia w Urzędzie Patentowym oświadczenia o wycofaniu zgłoszenia znaku towarowego TWÓJ STYL Z-233574.

W ocenie Sądu, badając interes prawny wnioskodawców w sprawie o wygaszenie i na tym etapie postępowania, organ zajmował się wyłącznie zagadnieniem posiadania przez nich realnego interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a. nie dochodząc, czy mają oni rację i szanse na rejestrację identycznego znaku, czy też jego używanie. Dlatego dokonał prawidłowej oceny, że skutki stwierdzenia wygaśnięcia prawa ze spornej rejestracji oraz możliwość używania przez wnioskodawców oznaczenia TWÓJ STYL w prowadzonej działalności gospodarczej są zagadnieniami pozostającymi bez wpływu, w stosunku do przedmiotu tej sprawy, na stwierdzony w sprawie interes prawny wnioskodawców. Daje on im wyłącznie legitymację do wszczęcia i występowania w tej sprawie w charakterze strony. Podnieść należy, że wskazane przez skarżącego przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczą spraw o odmiennych stanach faktycznych.

Zgodnie z art. 169 ust. 2 p. w.p. Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Badając przesłankę interesu prawnego, uznaną przez Urząd Patentowy na podstawie faktycznie opisanej przez wnioskodawcę, ale znajdującą podstawę prawną w przepisach art. art. 20 i 22 Konstytucji RP, a także art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, należy stwierdzić, że organ dokonał prawidłowej oceny co do jego istnienia. Stąd za nietrafny należało uznać zarzut skarżącego naruszenia art. 255 ust. 4 p.w.p.

Działając we granicach wniosku, Urząd Patentowy związany był podstawą prawną żądania wnioskodawców, którzy wskazali przepisy art. 169, art. 171 i art. 172 p.w.p., podnosząc zarzut nie używania przez uprawnionego w sposób rzeczywisty znaku TWÓJ STYL w części dotyczącej oznaczania towarów w klasie 25, tj. ubrań i butów w ciągu nieprzerwanego okresu ponad pięciu lat.

Prawidłowo przyjął za podstawę prawną wygaszenia, art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Przepis ten stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Zgodnie z art. 169 ust. 4 p.w.p., przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku:

1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;

2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu;

3) przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;

4) przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.

Ma rację organ interpretując ustawową instytucję stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jako mającą na celu eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy TWÓJ STYL w klasie 25 – ubrania, buty, wiąże się z ustawowym obowiązkiem rzeczywistego używania znaku towarowego dla towarów i usług dla których znak został zarejestrowany. Znak towarowy ma pełnić przede wszystkim funkcję odróżniającą, bowiem opatrzony tym znakiem towar w klasie 25 - ubrania, buty ma gwarantować to samo pochodzenie towarów i usług dla których został zarejestrowany. Nie może być używany symbolicznie, tylko dla utrzymania praw z rejestracji.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy prawidłowo ustalił, że skarżący nie dowiódł, by znakiem towarowym TWÓJ STYL opatrywał odróżniające go na rynku od innych firm ubrania i buty, by był on rzeczywiście używany w badanym okresie, także przez osobę trzecią za jego zgodą (licencjobiorcę).

Co stanowi o rzeczywistym używaniu znaku wyjaśnia norma art. 154 p.w.p., zgodnie z którą używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Uprawniony w toku postępowania był obowiązany do udowodnienia rzeczywistego używania znaku w klasie 25, czyli opatrywania znakiem TWÓJ STYL ubrań i butów, wskazujące na pochodzenie tych towarów od niego jako przedsiębiorcy w badanym okresie od 15 kwietnia 2005 do 15 kwietnia 2000 r.

Dowodził tego przede wszystkim poprzez wskazanie na znak TWÓJ STYL w tytule czasopisma dla kobiet ukazującego się od kilkunastu lat na polskim rynku, podkreślając jego renomę i powszechną znajomość. Czasopismo TWÓJ STYL promuje ekskluzywną odzież i inne artykuły z tzw. "wyższej półki" przeznaczone dla kobiet i ta okoliczność pozostaje poza sporem. Poza sporem jest także okoliczność, że znak TWÓJ STYL ten jest używany do oznaczania artykułów kosmetycznych, odzieży i obuwia w ramach organizowanych przez niego konkursów pod nazwą DOSKONAŁOŚĆ ROKU TWÓJ STYL oraz DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL, zawieranie ze zwycięzcami konkursów umów licencyjnych na posługiwanie się znakiem towarowym TWÓJ STYL, umieszczania w ramach tych umów licencyjnych tego znaku w formie etykiety na metce oznaczającej model kolekcji i wprowadzanie tak oznaczonego towaru do obrotu, na dokumentach handlowych (zamówieniach, cennikach, listach handlowych), możliwości posługiwania się nim w reklamie. Organ nie kwestionował także, że równolegle ze sprzedażą towarów innych marek, zwycięzcy konkursów organizowanych przez czasopismo TWÓJ STYL (licencjobiorcy) opatrują je dodatkowo znakiem TWÓJ STYL stanowiącego element oznaczenia DOSKONAŁOŚĆ ROKU TWÓJ STYL oraz DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL, a na łamach czasopisma TWÓJ STYL ukazują się reklamy nagrodzonych kolekcji. Nie kwestionował także, że uprawniony używa spornego znaku towarowego do oznaczania różnych dodatków, tj. toreb, kosmetyków do ukazującego się czasopisma bądź limitowanych serii koszulek, które wprowadza do obrotu oraz imprez i akcji promocyjnych takich jak np. organizowany corocznie "Rajd po bezpieczeństwo" promujący bezpieczną jazdę.

Powyższy stan faktyczny ocenił jednak w kategorii używania i reklamowania znaku TWÓJ STYL w innych klasach: 16, 35, 42 dla których strona skarżąca posiada (obok rejestracji w klasie 25) rejestrację tego samego znaku (druki, dzienniki, czasopisma, książki, opakowania reklamę na rzecz osób trzecich, usługi hotelarskie i gastronomiczne). Okoliczność ta, w ocenie Sądu, uwypukla fakt nieużywania znanego znaku TWÓJ STYL w zakwestionowanej klasie 25 dla ubrań i butów.

Podkreślić należy, że już w 1996 r. skarżąca zmagała się z wnioskiem o wygaszenie i wówczas przyznała, co wynika z akt administracyjnych, nieużywanie znaku w klasie 25, zobowiązując się wówczas (pisemnie) do jego używania w zakresie ubrań. Na tę okoliczność zwrócili uwagę wnioskodawcy i została ona prawidłowo oceniona przez organ.

Na uwagę zasługuje trafnie wskazane przez organ stanowisko orzecznictwa europejskiego, iż znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, polegającą na gwarantowaniu tego samego pochodzenia towarów i/lub usług, dla których został on zarejestrowany, w celu stworzenia lub utrzymania zbytu dla tych towarów i/lub usług, z wyłączeniem używania o charakterze symbolicznym jedynie dla utrzymania praw wynikających ze znaku towarowego (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul BV przeciwko Ajax Brandbeveiliging).

Dokonana przez organ ocena materiału dowodowego: zarówno uzupełnienia odpowiedzi uprawnionego na wniosek o wygaśnięcie spornej rejestracji, jak i zeznania świadka B. M. pełniącej funkcję dyrektora strategicznego w W., przedłożone do akt materiały na okoliczność używania spornego znaku towarowego nie pozostawia wątpliwości. Wskazuje na rzeczywiste używanie znaku towarowego TWÓJ STYL R- 69382, ale wyłącznie w odniesieniu do usług wydawniczych, organizowania konkursów oraz reklamowania i promowania mody. Dowody te nie potwierdzają natomiast rzeczywistego używania znaku TWÓJ STYL zgodnie z jego funkcją oznaczenia pochodzenia w odniesieniu do towarów z klasy 25, tj. odzieży i obuwia -zarówno przez samego uprawnionego, jak też przez osoby trzecie za zgodą uprawnionego, tj. przez licencjobiorców.

Nie ulega wątpliwości, że każdy znak towarowy, bez względu na jego kategorię, z punktu widzenia swojego przeznaczenia pełni trzy podstawowe funkcje: funkcję oznaczenia pochodzenia (funkcję odróżniającą), funkcję reklamową i funkcję gwarancyjną. Nie oznacza to jednak, że jego rzeczywiste używanie może pomijać podstawową funkcję jaką jest funkcję oznaczenia pochodzenia. A takiej funkcji nie posiada znak TWÓJ STYL R- 69382 dla ubrań i butów. Z tego względu należy zaaprobować pogląd organu, że skarżący nie udowodnił, by licencjobiorca tytułu DOSKONAŁOŚĆ MODY 2005 TWÓJ STYL firma R. wprowadzała do obrotu obuwie oznaczone znakiem towarowym TWÓJ STYL jako gwarantem tożsamości pochodzenia tak oznaczonego obuwia wobec konsumenta. Przeciwnie, zostało wykazane (ulotka z 2005 r.), że firma R. sprzedaje obuwie pod swoim znakiem towarowym R. i używa oznaczenia DOSKONAŁOŚĆ MODY 2005 TWÓJ STYL jedynie w celach reklamowych produkowanego i sprzedawanego przez siebie obuwia oznaczonego własnym znakiem towarowym R.

Podobnie należało ocenić, co szczegółowo zostało uzasadnione, przykładowe etykiety firmy M. z oznaczeniami słowno - graficznymi DOSKONAŁOŚĆ MODY 2001 TWÓJ STYL za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie, DOSKONAŁOŚĆ MODY 2002 TWÓJ STYL za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie, DOSKONAŁOŚĆ MODY 2003 TWÓJ STYL oraz DOSKONAŁOŚĆ MODY 2003 TWÓJ STYL za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie oraz okazane na rozprawie opakowanie rajstop M. z oznaczeniem słowno - graficznym DOSKONAŁOŚĆ MODY 2003 TWÓJ STYL. Wskazane dowody potwierdzają, że towary tych firm zostały nagrodzone przez uprawnionego - wydawcę czasopisma TWÓJ STYL, promującego ekskluzywne towary - w kolejnych edycjach konkursów organizowanych w latach 2001, 2002 i 2003 tytułami DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL, m.in. w kategoriach za kolekcję dzienną, za dzianinę i za okrycie wierzchnie.

Należy zatem przyjąć, że znak TWÓJ STYL jest używany przez te firmy jedynie w celach reklamowych i promocyjnych, nie zaś jako oznaczenie mające na celu identyfikację ubrań i butów pochodzących od skarżącego. Na podkreślenie zasługuje, że jako oznaczeń mających na celu identyfikację pochodzenia towarów wskazane firmy używają własnych znaków towarowych M. i M.

Z tego względu potencjalny nabywca tak promowanych towarów ma świadomość ich pochodzenia i w żadnym razie towarów tych firm nie będzie kojarzył jako pochodzących od uprawnionego. Niewątpliwie zwróci uwagę na to, że producent wygrał konkurs organizowany przez znane czasopismo TWÓJ STYL i można mówić o promocji i rzeczywistym używaniu znaku w pozostałych klasach, dla których jest zarejestrowany

Dlatego organ prawidłowo ocenił pozostałe dowody, oświadczenia uprawnionego zawierające listę firm odzieżowych i obuwniczych nagrodzonych w konkursie DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL w latach 2004 -2005, które świadczą o zorganizowaniu przez uprawnionego w tych latach konkursu DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL, w którym nagrodzono szereg firm odzieżowych i obuwniczych, a nie o faktycznym używaniu spornego znaku towarowego zarówno przez samego uprawnionego, jak i przez osoby trzecie za jego zgodą w celu odróżniania takich towarów jak odzież i obuwie w obrocie gospodarczym. Także okazane na rozprawie przez Urzędem dwie koszulki ze znakiem TWÓJ STYL nie potwierdzały ich sprzedaży osobom trzecim i nie świadczą o rzeczywistym używaniu spornego znaku przez uprawnionego w odniesieniu do odzieży. W ocenie Sądu, organ prawidłowo wywiódł, że odbiorca towarów tych firm ma świadomość, że oznaczenie DOSKONAŁOŚĆ MODY TWÓJ STYL ze wskazaniem roku jest jedynie oznaczeniem reklamującym i promującym tak oznaczony towar, który jest wprowadzany do obrotu pod własnymi znakami towarowymi tych firm i w żadnym razie towarów tych firm nie będzie kojarzył jako pochodzących od uprawnionego.

Wszystkie dowody zostały wyczerpująco ocenione przez organ z uwzględnieniem zasady swobodnej ich oceny i potwierdzają faktyczne używanie spornego znaku towarowego w zakresie organizowania konkursów oraz reklamowania i promowania odzieży i obuwia, a nie w zakresie rzeczywistego używania go dla towarów z klasy 25 takich, jak odzież i obuwie.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie I CK 626/04 "Każda z postaci używania znaku towarowego (art. 154 p.w.p.) dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów". (OSP 2005/12/148) Stanowisko to zostało zaaprobowane w literaturze (glosa aprobująca: Kępiński M. OSP 2005/12/148). Ustawa Prawo własności przemysłowej nie posługuje się pojęciem używania pośredniego lub używania poprzez nośniki. Używanie znaku musi być rzeczywiste dla towarów objętych rejestracją. (wyrok WSA w Warszawie VI SA/Wa 770/06 LEX nr 264537)

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2006 r. stwierdził, że używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym. Pamiętać jednak należy, iż pojęcie "obrót gospodarczy" należy wykładać przy uwzględnieniu prowadzonej przez uprawnionego ze znaku towarowego działalności i jej specyficznych cech. Nie można bowiem mówić o "rzeczywistym używaniu" znaku towarowego, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 art. 169 p.w.p., w oderwaniu od definicji "używania" znaku zawartej w ust. 4 pkt 1 tego artykułu. (wyrok NSA W-wa II GSK 173/06 LEX nr 274851).

Powyższe poglądy stanowią jednoznacznie, iż używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym. Pamiętać jednak należy, iż pojęcie "obrót gospodarczy" należy wykładać przy uwzględnieniu prowadzonej przez uprawnionego ze znaku towarowego działalności i jej specyficznych cech. Skoro zasadniczym "polem eksploatacji" skarżącej jest działalność wydawnicza, reklamowa głównie realizowana poprzez wydawanie znanego pisma o modzie TWÓJ STYL, to zaprzestanie prowadzenia sprzedaży ubrań w latach 90-tych, a wcześniej butów oznacza, że oceny używania przez nią znaku towarowego TWÓJ STYL od 2000 roku należy dokonać właśnie przez pryzmat działalności wydawniczej i reklamowej.

W tego rodzaju działalności występuje prosta zależność: prowadzący działalność gospodarczą - klient, dlatego po jej zbadaniu można wprost ustalić, czy zarejestrowany znak TWÓJ STYL jest używany w obrocie na rynku ubrań i butów poprzez umieszczenie go na wytwarzanych produktach, w reklamach prasowych czy telewizyjnych. Nie jest. To znane pismo Twój STYL promuje zwycięzców konkursów mody i to logo wydawcy pisma Twój STYL, a nie producenta ubrań i butów, jest umieszczane na wyrobach firm R., M. czy innych.

Z powyższych względów Sąd nie dopatrzył się w zaskarżonej decyzji naruszenia przepisów prawa materialnego jak i postępowania, przynajmniej w stopniu uzasadniającym uchylenie zaskarżonej decyzji.

W tym stanie sprawy skarga podlega oddaleniu (art. 151 p.p.s.a.).Powered by SoftProdukt