drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych 6560, Podatek dochodowy od osób prawnych, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Uchylono zaskarżoną interpretację, I SA/Łd 71/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-03-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 71/23 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2023-03-21 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2023-01-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Krawczyk /sprawozdawca/
Paweł Janicki /przewodniczący/
Paweł Kowalski
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6560
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób prawnych
Skarżony organ
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną interpretację
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 1800 art. 28k ust. 1 pkt 5a, art. 28k ust. 1 pkt 5b, art. 28k ust. 1 pkt 5c, art. 28k ust. 1 pkt 6, art. 28k ust. 2
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 2023 poz 259 art. 145 par. 1 pkt 1a, art. 146 par. 1, art. 153, art. 200, art. 205 par. 1, art. 209
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki Sędziowie: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędzia WSA Agnieszka Krawczyk (spr.) Protokolant: specjalista Agnieszka Kerszner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2023 r. sprawy ze skargi P Spółka z o.o. z/s w W. na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 listopada 2022 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.414.2022.1.BJ w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację 2. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 200 złotych (dwieście) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 1 sierpnia 2022 r. P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. (dalej: "skarżąca") zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: "DKIS") o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Opisując zdarzenie przyszłe skarżąca podała, że powstała w sierpniu 2021 r. i jest zarejestrowana w KRS od września 2021 r., podlega opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce i rozważa wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. W celu konsolidacji działalności, wspólnicy skarżącej będący osobami fizycznymi w 2022 lub w pierwszej połowie 2023 r. wniosą do niej wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1800 ze zm., dalej jako: "u.p.d.o.p.") oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p., a jeden wspólnik będący osobą fizyczną wniesie wkład inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (aporty łącznie zwany dalej we wniosku jako "Aport" lub "Aporty"). Wartość aportu przekroczy równowartość kwoty 10 000 euro. Aporty zostaną wniesione do spółki przez osoby fizyczne w 2022 r. lub w pierwszej połowie 2023 r. Na moment dokonania wyboru opodatkowania ryczałtem, skarżąca będzie spełniała warunki wskazane w art. 28j u.p.d.o.p. Spółka złoży zawiadomienie, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., do końca października 2023 r. i wskaże jako pierwszy rok opodatkowania ryczałtem okres od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r.

W związku z powyższym opisem skarżąca zadała pytania:

1) Czy po otrzymaniu przez spółkę aportów wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania ryczałtem, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się 1 października 2023 r.

2) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, wobec spółki znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.

W ocenie skarżącej odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, a na drugie pytanie przecząca. W uzasadnieniu wniosku skarżąca argumentuje, że po wniesieniu do spółki aportów wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania ryczałtem począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się w październiku 2023 r., w którym na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p., zostanie w terminie złożone zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Od października 2023 r. Spółka będzie miała prawo do wyboru ryczałtu. Termin wniesienia do spółki aportów przez wspólników jest bez znaczenia dla prawa do ryczałtu, gdyż od powstania spółki upłynęło więcej niż 24 miesiące. Ponadto art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. nie znajduje zastosowania do podmiotów otrzymujących wkład niepieniężny, w tym dla wnioskodawcy. Spółka nie wniosła aportu do innych spółek ani nie została podzielona.

Interpretacją indywidualną z dnia 14 listopada 2022 r. DKIS uznał stanowisko strony skarżącej za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że skarżąca jako spółka otrzymująca wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku o wartości powyżej 10 000 euro, w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu nie jest uprawniona do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Wniesienie aportu przez wspólników w 2022 lub 2023 r. spowoduje, że wybór ryczałtu od 1 października 2023 r. będzie niemożliwy, ponieważ od dnia wniesienia wkładu nie upłyną 24 miesiące.

W skardze na ww. interpretację zarzucono

I. Naruszenie prawa materialnego, tj.

a) art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy u.p.d.o.p. w zw. z art. 2a Ordynacji podatkowej (dalej jako: "O.p."), poprzez błędną wykładnię oraz niewłaściwą ocenę co do zastosowania przepisu prawa materialnego poprzez uznanie, że art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. nie znajdzie zastosowania w sprawie, z tego powodu, że:

- przedmiotem wkładu niepieniężnego nie będzie przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 28k ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p., a te same kategorie pojęć zostały wskazane również w art. 28k ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, to należy stwierdzić, że wobec Spółki nie znajdzie zastosowania zasada wyłączenia z opodatkowania ryczałtem, wymieniona w art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., podczas gdy art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. nie może mieć w przedmiotowej sprawie zastosowania z innych powodów, tj. z uwagi na innego adresata przepisu art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (hipoteza). W konsekwencji, to nie dyspozycja ww. przepisu przesądza o braku jego zastosowania w przedmiotowej sprawie, na co wskazuje organ. Przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji odmiennych niż ta przedstawiona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, tj. gdy podatnik wnosi wkład niepieniężny do spółki, a nie go otrzymuje. Dokonywanie wykładni dyspozycji art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. jest zatem w niniejszej sprawie bezprzedmiotowe;

b) art. 28k ust. 2 u.p.d.o.p. w zw. z art. 2a O.p., poprzez niewłaściwą ocenę co do jego zastosowania oraz błędną wykładnię - w szczególności zwrotu "stosuje się odpowiednio", co na kanwie opisanego zdarzenia przyszłego implikowało przyjęcie przez organ, że strona jest adresatem zasady wyłączenia z opodatkowania ryczałtem, wskazanej w art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.;

c) art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) u.p.d.o.p. w zw. z art. 2a O.p., poprzez błędną wykładnię i niewłaściwą ocenę co do jego zastosowania, podczas gdy przepis ten obejmuje sytuację skarżącej w zakresie części hipotezy i całej dyspozycji przepisu - w ten sposób art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) u.p.d.o.p. znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowanie wyłącznie w powiązaniu z art. 28k ust. 2 u.p.d.o.p. Innymi słowy, o ile adresatem przepisu art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) u.p.d.o.p. w pełni nie jest skarżąca, to skarżącej dotyczyć będzie wyłącznie dyspozycja odnosząca się do okresu wyłączającego opodatkowanie Ryczałtem, tj. rok rozpoczęcia działalności, rok bezpośrednio po nim następujący, ale okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia utworzenia; W ocenie skarżącej, spełniła ona wskazany w tym przepisie warunek upływu okresu czasu 24-miesięcy liczonego od dnia powstania skarżącej do momentu wniesienia aportu, w konsekwencji nie zostanie wyłączona z opodatkowania ryczałtem przez okres 24 miesięcy liczonych od dokonania aportu.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz zobowiązanie organu do wydania interpretacji indywidualnej w brzmieniu żądanym przez skarżącą oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga zasługiwała na uwzględnienie.

Kontroli Sądu poddano interpretację indywidualną, w której organ uznał za nieprawidłowe stanowisko skarżącej co do tego, czy po otrzymaniu przez nią aportów będzie uprawniona do opodatkowania ryczałtem, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się 1 października 2023 r. i czy znajdzie wobec niej zastosowanie zasada wyłączenia z opodatkowania ryczałtem z art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.

W sprawie chodziło o wykładnię następujących przepisów:

1) art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) i pkt 6 ustawy u.p.d.o.p.: przepisów niniejszego rozdziału (rozdział 6b Ryczałt od dochodów spółek) nie stosuje się do:

5) podatników, którzy zostali utworzeni:

c) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez A Bank [...] w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia;

6) podatników, którzy:

a) zostali podzieleni przez wydzielenie albo

b) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

– uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez A Bank [...] w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

– składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu.

2) art. 28k ust. 2 u.p.d.o.p.: w przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.

Opisane we wniosku stan faktyczny był następujący:

Skarżąca jest spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od września 2021 r. Spółka została zawiązana w sierpniu 2021 r., posiada siedzibę w Polsce oraz w Polsce podlega opodatkowaniu od całości dochodów. Rok podatkowy Spółki jest równy z rokiem kalendarzowym. W celu konsolidacji działalności, wspólnicy będący osobami fizycznymi w 2022 lub w pierwszej połowie 2023 r. wniosą wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 u.p.d.o.p. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. a jeden wspólnik będący osobą fizyczną wniesie wkład inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wartość Aportu przekroczy równowartość kwoty 10 tys. euro. Aporty zostaną wniesione do Spółki przez osoby fizyczne w 2022 r. lub w pierwszej połowie 2023 r. Na moment dokonania wyboru opodatkowania Ryczałtem, skarżąca będzie spełniać warunki wskazane w art. 28j u.p.d.o.p. Spółka złoży zawiadomienie, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. do końca października 2023 r. i wskaże jako pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem okres od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Stanowiska stron były następujące.

Organ twierdził, że podatnik, aby móc wybrać ryczałt od dochodów spółek jest zobowiązany spełnić warunki określone w przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji. Wyłączenie podmiotowe może mieć charakter trwały (art. 28k ust. 1 pkt 1-4) albo czasowy, co dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 1 pkt 5-6 u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c u.p.d.o.p., podmiotami nieuprawnionymi do ryczałtu są podatnicy, którzy zostali utworzeni przez osoby prawne, osoby fizyczne, albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, wniosły do niego tytułem aportu uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro. Wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia. W ocenie organu, przepis ten nie będzie miał zastosowania do skarżącej wobec planowanego wyboru opodatkowania ryczałtem od spółek od 1 października 2023 r.

Jednak, jak zauważył organ, podmiotami nieuprawnionymi do ryczałtu, w myśl art. 28k ust. 1 pkt 6 lit. b u.p.d.o.p. są również podatnicy, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość kwoty 10 000 euro. Wyłączenie stosuje się w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu. Przy czym w myśl art. 28k ust. 2 u.p.d.o.p., w przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny. Zdaniem organu oznacza to, że skarżąca jako spółka otrzymująca wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku o wartości powyżej 10 000 euro, w roku podatkowym, w którym wniesiono wkład oraz bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu nie będzie uprawnieni do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Wniesienie aportu przez wspólników w 2022 lub 2023 r. spowoduje, że wybór ryczałtu od 1 października 2023 r. przez skarżącą będzie niemożliwy, ponieważ od dnia wniesienia wkładu nie upłyną 24 miesiące.

Skarżąca z kolei uważała, że art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. nie może mieć w sprawie zastosowania z innych powodów, tj. z uwagi na innego adresata przepisu art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. - to nie dyspozycja ww. przepisu przesądza o braku jego zastosowania w sprawie, na co wskazuje organ. Przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji odmiennych niż ta przedstawiona we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, tj. gdy podatnik wnosi wkład niepieniężny do spółki, a nie go otrzymuje. Dokonywanie wykładni dyspozycji art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. jest zatem w niniejszej sprawie bezprzedmiotowe. Zdaniem skarżącej, organ błędnie wyłożył też art. 28k ust. 2 u.p.d.o.p., w szczególności zwrot "stosuje się odpowiednio", co implikowało przyjęcie przez organ, że skarżąca jest adresatem zasady wyłączenia z opodatkowania ryczałtem, wskazanej w art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Ponadto skarżąca zarzucała naruszenie art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) u.p.d.o.p., gdyż jej zdaniem przepis ten znajduje w sprawie zastosowanie wyłącznie w powiązaniu z art. 28k ust. 2 u.p.d.o.p. Innymi słowy, o ile adresatem przepisu art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c) u.p.d.o.p. w pełni skarżąca nie jest, to dotyczyć jej będzie wyłącznie dyspozycja odnosząca się do okresu wyłączającego opodatkowanie Ryczałtem, tj. rok rozpoczęcia działalności, rok bezpośrednio po nim następujący, ale okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia utworzenia. W ocenie skarżącej, spełniła ona wskazany w tym przepisie warunek upływu okresu czasu 24-miesięcy liczonego od dnia powstania skarżącej do momentu wniesienia aportu, w konsekwencji nie zostanie wyłączona z opodatkowania ryczałtem przez okres 24 miesięcy liczonych od dokonania aportu.

Zdaniem Sądu, rację w tym sporze ma skarżąca.

Jak wynika z art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., przepis ten czasowo wyłącza możliwość stosowania przepisów rozdziału 6b przez podatników, którzy przekazali majątek wykorzystywany przez nich w działalności gospodarczej na rzecz innego podmiotu. Z wniosku nie wynika, by skarżąca przekazała majątek na rzecz innego podmiotu, lecz wręcz przeciwnie – skarżąca otrzyma od wspólników taki majątek. Nie został więc spełniony warunek czasowego wyłączenia z opodatkowania ryczałtem w postaci "wniesienia tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału: - uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez A Bank [...] w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub – składników majątku uzyskanego przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników", dlatego też to nie dlatego przepis ten nie będzie miał zastosowania do skarżącej, że planuje ona wybór opodatkowania ryczałtem od spółek od 1 października 2023 r. (jak przyjął organ), lecz dlatego, że nie odnosi się do niej w ogóle przepis art. 28k ust. 1 pkt 6 ustawy.

Oceny tej nie zmienia treść art. 28k ust. 2 ustawy, zakładającego odpowiednie zastosowanie przepisu ust. 1 pkt 5 i 6 do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny. Dotyczy on bowiem podmiotów otrzymujących wkład, czyli odbiorcy, a skoro skarżąca nie była podmiotem wnoszącym wkład, to bezprzedmiotowe są rozważania na temat podmiotu otrzymującego. Skarżącej z całą pewnością nie można przy tym uznać za "podmiot otrzymujący wkład", bo w przepisie nie chodzi przecież o jakikolwiek podmiot otrzymujący ów wkład, lecz o podmiot który pozostając w korelacji z wnoszącym, staje się łącznie z nim wyłączony czasowo z preferencji. Przepis art. 28k ust. 2 ustawy dotyczy więc konsekwencji wniesienia wkładu przez podatnika CIT po stronie kontrahenta – konsekwencji ponoszonych przez podmiot otrzymujący wkład. Nie można tego przepisu odczytywać w oderwaniu od treści art. 28k ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. Nie ma tu więc zastosowania czasowe ograniczenie obejmujące "rok podatkowy, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz rok podatkowy bezpośrednio po nim następujący, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu".

Z kolei przepis art. art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. a–c u.p.d.o.p. wprowadza okresowe ograniczenie możliwości stosowania przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przez podatników CIT działających w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w przypadku gdy zostali oni zasileni majątkiem wykorzystywanym uprzednio w działalności gospodarczej innego podmiotu. W przypadkach wskazanych w tym przepisie zachodzi podstawa do czasowego wyłączenia z preferencji "w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia".

Jak wynika z art. 28k ust. 2 ustawy, w przypadku "wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego" (z czym mamy do czynienia w niniejszej sprawie), odpowiedniemu zastosowaniu do skarżącej, jako podmiotu otrzymującego wkład, będzie podlegał przepis ust. 1 pkt 5, który stosuje się odpowiednio do podmiotów otrzymujących wkład niepieniężny. Dotyczy jej więc czasokres ograniczenia: rok rozpoczęcia działalności, rok bezpośrednio po nim następujący, nie krócej niż 24 miesiące od dnia utworzenia.

Sąd podziela więc pogląd skarżącej, że spełniła ona wskazany w tym przepisie warunek upływu okresu czasu 24-miesięcy liczonego od dnia powstania skarżącej do momentu wniesienia aportu, w konsekwencji nie zostanie wyłączona z opodatkowania ryczałtem przez okres 24 miesięcy liczonych od dokonania aportu.

W tym stanie rzeczy Sąd uchylił interpretację jako wydaną z naruszeniem prawa materialnego w stopniu mającym wpływ wynik sprawy (art. 146 § 1 zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.).

Wydając interpretację ponownie organ jest związany oceną prawną przedstawioną w niniejszym wyroku (art. 153 p.p.s.a.).

Na wniosek strony skarżącej Sąd zasądził na jej rzecz zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości obejmującej wpis od skargi (art. 200, art. 205 § 1, art. 209 p.p.s.a.).

dchPowered by SoftProdukt