drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję, VII SA/Wa 187/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 187/09 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-05-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący/
Krystyna Tomaszewska /sprawozdawca/
Leszek Kamiński
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2006 nr 156 poz 1118 art. 51 ust. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak, , Sędzia WSA Leszek Kamiński, Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.), Protokolant Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2009 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej [...] w S. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej [....] w S. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

VII SA/Wa 187/09

UZASADNIEŃ IE

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. [...] w S. od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta S. nakazującej Wspólnocie doprowadzenie z zakreślonym terminie osłony śmietnikowej do stanu zgodnego z prawem poprzez zlokalizowanie jej w odległości co najmniej 3m od granicy działki sąsiedniej oraz 10m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2008r utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu podał, iż w wyniku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie działki nr ewid. [...] położonej w S. przy ul. [...] Wspólnota Mieszkaniowa wykonała w lipcu 2006 r. osłonę śmietnikową z elementów betonowych, prefabrykowanych o wymiarach zewnętrznych 2,14m x 3,90m, pokrytą blachą trapezową, ze spadkiem dachu na własną działkę.

Osłonę wykonano w celu ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów stałych.

Przedmiotowa osłona usytuowana została jedną ścianą przy granicy działki T. S. i dobudowana do istniejącego budynku gospodarczego oraz usytuowana jednym narożem w odległości ok. 5cm od budynku gospodarczego (letniej kuchni) stanowiącego własność J. S.

Organ ustalił, że osłona została wykonana przed upływem 30 dni od dokonanego zgłoszenia co spowodowało wydanie przez Prezydenta Miasta S. decyzji z dnia [...] sierpnia 2006r. o umorzeniu postępowania dotyczącego zgłoszenia robót z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Z ustaleń organu wynika również, iż Wspólnota Mieszkaniowa nie posiadała prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( pismo Prezydenta Miasta S. z dnia [...] sierpnia 2006r.).

W ocenie organu odwoławczego prawidłowa jest decyzja organu I instancji wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nakazująca Wspólnocie Mieszkaniowej doprowadzenie z zakreślonym terminie osłony śmietnikowej do stanu zgodnego z prawem poprzez zlokalizowanie jej w odległości

co najmniej 3m od granicy działki sąsiedniej oraz 10m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Organ odwoławczy podkreślił, iż wcześniejsze decyzje nakazujące Wspólnocie Mieszkaniowej rozbiórkę osłony śmietnikowej zostały uchylone wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2008r., sygn.akt. VII SA/Wa 517/07.

Z oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku wynika, że budowa przedmiotowej osłony śmietnikowej jako obiektu małej architektury nie usytuowanego w miejscu publicznym nie wymagała pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w związku z czym nie stanowi samowoli budowlanej, a można w stosunku do niej rozważyć przeprowadzenie postępowania w trybie art. 50 ust. 1 pkt 4 oraz 51 Prawa budowlanego.

W ocenie organu odwoławczego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta S. prawidłowo zastosował tryb naprawczy przewidziany przepisem art. 51 ust. 1 pt 2 Prawa budowlanego nakładając obowiązek doprowadzenia osłony śmietnikowej do stanu zgodnego z przepisami określonym w § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła Wspólnota Mieszkaniowa działająca poprzez zarządcę nieruchomości H. B.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła rażące naruszenie art. 51 ust 1 pkt 2 Prawa budowlanego poprzez jego zastosowanie w sytuacji gdy brak jest podstaw do nałożenia tego typu obowiązków oraz podniosła, że zaskarżona decyzja jest trwale niewykonalna i obarczona wadą z art. 156 § 1 pkt 5 kpa.

Skarżąca zarzuciła, iż po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie organ nie przeprowadził żadnego postępowania dowodowego oraz automatycznie zastosował przepisy, których możliwość rozważenia wskazał Sąd nie przesądzając o wyniku rozstrzygnięcia, w tym w szczególności czy te przepisy rzeczywiście winny mieć zastosowanie.

Zdaniem skarżącej przesunięcie murowanej osłony śmietnikowej wykonanej z elementów betonowych jest niemożliwe bez naruszenia jej konstrukcji, a więc bez jej wcześniejszej rozbiórki dlatego zaskarżona decyzja jest niewykonalna.

Skarżąca podniosła również, iż przedmiotowa osłona została postawiona w tym samym miejscu, w którym od 1972r. znajdowała się wcześniejsza osłona.

Zdaniem skarżącej usytuowanie przedmiotowej osłony nie narusza w sposób istotny warunków technicznych gdyż styka się z podobnym urządzeniem na sąsiedniej działce T. S. tj. budynkiem gospodarczym o niewielkich gabarytach, a sąsiadka wyraziła zgodę na takie usytuowanie.

W konkluzji skarżąca wniosła o uchylenie obu zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w odpowiedzi na skargę, podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, wnosząc o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest uzasadniona z uwagi na naruszenie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Powyższy przepis stanowił podstawę prawną decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta S. nakazującej Wspólnocie doprowadzenie z zakreślonym terminie osłony śmietnikowej do stanu zgodnego z prawem poprzez zlokalizowanie jej w odległości co najmniej 3m od granicy działki sąsiedniej oraz 10m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Nałożenie obowiązku "wykonania określonych czynności" w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego musi polegać na określeniu konkretnych czynności związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Aby więc możliwe było wydanie rozstrzygnięcia na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, musi istnieć możliwość doprowadzenia istniejącego obiektu do stanu zgodnego z prawem.

W rozpoznawanej sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta S., decyzją z dnia [...] września 2008r, Nr [...] nakazał inwestorowi doprowadzenie osłony śmietnikowej z elementów betonowych do stanu zgodnego z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ) nie konkretyzując jakie roboty budowlane inwestor powinien wykonać.

Zlokalizowanie osłony śmietnikowej w odległości co najmniej 3m od granicy działki sąsiedniej oraz 10m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oznacza, że inwestor musi obiekt przesunąć w inne miejsce.

Organ nadzoru budowlanego nie ustalił czy osłona śmietnikowa jest trwale związana z gruntem i nie wskazał, w jaki sposób techniczny możliwe jest jej przesunięcie.

Wyjaśnienie tych okoliczności jest decydujące dla właściwego zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Organ nadzoru budowlanego nie może bowiem w tym trybie zobowiązywać inwestora do wybudowania nowego obiektu budowlanego, którego budowa nie stanowiłaby "doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem".

Podniesiona przez skarżącą okoliczność usytuowania przedmiotowej osłony śmietnikowej na miejscu wcześniejszej, rozebranej osłony pozostaje bez wpływu na ustalenie organu dotyczące naruszenia wymaganych prawem odległości.

Inwestor wybudował nowy obiekt z naruszeniem § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W tej sytuacji organ nadzoru budowlanego powinien doprowadzić do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 50 ust. 1 pkt 4 oraz 51 Prawa budowlanego.

Nie można również podzielić stanowiska skarżącej, iż usytuowanie przedmiotowej osłony nie narusza w sposób istotny warunków technicznych gdyż styka się z podobnym urządzeniem na sąsiedniej działce T. S. która wyraziła zgodę na takie usytuowanie.

Przedmiotowa osłona przylega do budynku gospodarczego T. S., który wbrew twierdzeniom skarżącej nie stanowi podobnego urządzenia.

Ponadto z pisma T. S. wynika, że posiadany przez nią śmietnik usytuowany jest w głębi działki.

W związku z naruszeniem art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego oraz art. 7 kpa i art. 77 § 1 kpa mających istotny wpływ na wynik sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt