drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6560, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Minister Finansów, Podjęto zawieszone postępowanie, I FSK 658/09 - Postanowienie NSA z 2011-09-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FSK 658/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2011-09-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-04-10
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Dożynkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
I SA/Ol 503/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-18
I FSK 1655/11 - Wyrok NSA z 2011-11-09
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 128 § 1 pkt 4, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Maria Dożynkiewicz (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 27 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej R. F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt I SA/Ol 503/08 w sprawie ze skargi R. F. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 marca 2008 r. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 18 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 503/08 w sprawie ze skargi R. F. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 18 marca 2008 r. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług został zaskarżony skargą kasacyjną skarżącego.

Postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym 27 kwietnia 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w tej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) w związku z postanowieniem NSA z 9 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 2039/08 o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego co do wykładni przepisów prawa wspólnotowego w kwestii opodatkowania sprzedaży działek budowlanych przekształconych z gruntów rolnych.

15 września 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach o sygn. akt C-180/10 i C-181/10 – tym samym ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt