drukuj    zapisz    Powrót do listy

6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane), Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, II GSK 866/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 866/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-04-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Czesława Socha /sprawozdawca/
Krystyna Anna Stec /przewodniczący/
Stanisław Gronowski
Symbol z opisem
6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 476/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-16
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 60, art 161 par 1 pkt 1 i 2, art 193, art 232 par 1 pkt 2 i par 2;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędziowie NSA Stanisław Gronowski Czesława Socha (spr.) Protokolant Marcin Chojnacki po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "A. M. S." Spółki Akcyjnej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 476/08 w sprawie ze skargi "A. M. S." Spółki Akcyjnej w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego postanawia 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2) zwrócić wnoszącemu skargę kasacyjną "A.M. S." Spółki Akcyjnej w P. połowę wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] marca 2009 r. "A. M. S." Spółka Akcyjna z siedzibą w P. cofnęła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 476/08 w sprawie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu jej odpisu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W., lecz przed rozpoczęciem posiedzenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) − Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt