drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Miasta, Podjęto zawieszone postępowanie, II OSK 1383/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 1383/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-01-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-04
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Krystyna Borkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 789/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-20
II OSK 191/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Podjęto zawieszone postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 6, art. 128 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 29 stycznia 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2010 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej I. S.-G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2008 roku, sygn. akt IV SA/Wa 789/08 oddalającego skargę I. S.-G.i Z. G. na uchwałę Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku, nr LXXXII/2746/2006 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy p o s t a n a w i a: podjąć zawieszone postępowanie kasacyjne

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 marca 2009 roku sygn. akt II OSK 1383/08 na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej I. S. - G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2008 roku, sygn. akt IV SA/Wa 789/08 do czasu upływu terminu do wydania przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały Rady m. st. Warszawy nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.

Z pisma organu z dnia 28 grudnia 2009 roku (data stempla pocztowego) wynika, że przedmiotowa uchwała została przekazana Wojewodzie Mazowieckiemu w dniu 5 marca 2009 roku. Organ poinformował również, że Wojewoda Mazowiecki nie wydał rozstrzygnięcia nadzorczego odnośnie uchwały Rady m. st. Warszawy nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 128 § 1 P.p.s.a. sąd postanawia podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia.

W przedmiotowej sprawie należało uznać, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania. Zgodnie bowiem z art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), o nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzorczemu w dniu 5 marca 2009 roku. Zatem termin do wydania takiego rozstrzygnięcia upłynął w dniu 4 kwietnia 2009 roku.

Mając na uwadze, że do dnia 4 kwietnia 2009 roku rozstrzygnięcie nadzorcze nie zostało wydane, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 128 § 1 w związku z art. 131 i art. 193 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt