drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Dostęp do informacji publicznej,  ,  , II SA 1956/02 - Wyrok NSA z 2002-10-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA 1956/02 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2002-10-30 orzeczenie prawomocne
Sąd
NSA w Warszawie (przed reformą)
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 art. 61
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Tezy

Nie jest dopuszczalna sytuacja uznania akt w całości za niepodlegające udostępnieniu, bez żadnych ustaleń, tzn. bez nadania im charakteru tajemnicy służbowej i nie opatrzeniu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych klauzulą poufne, bądź też wykazania, że dotyczą one prawnie chronionej tajemnicy, prawa prywatności itp.

Uzasadnienie

Skarżąca zwróciła się do organu I instancji z wnioskiem o wyznaczenie miejsca i czasu, gdzie mogłaby zapoznać się z aktami dotyczącymi zwrotu gruntu, na którym znajduje się blok, którego jest mieszkańcem. Zarówno Burmistrz jak i SKO odmówili wglądu do akt argumentując m.in., iż udostępnieniu podlegają jedynie decyzje administracyjne, a nie akta sprawy.

W uzasadnieniu orzeczenia NSA nie podzielił stanowiska organu II instancji, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie odnosi się do spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy i art. 61 Konstytucji informację publiczną stanowi każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym, lub majątkiem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji. Taki charakter ma również wiadomość niewytworzona przez podmioty publiczne lub odnoszące się do tych podmiotów.

Skład orzekający wskazał, iż za taką wykładnią przemawia także treść art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, gdyż wskazuje wyjątki od zasady udostępnienia, przy czym wyjątki te dotyczą właśnie informacji publicznych. Tym samym akta sprawy administracyjnej /jako odnoszące się do działania podmiotów publicznych, tj. organów administracji publicznej/ stanowią informację publiczną.

Sąd zróżnicował natomiast kwestię dostępu do zawartych w takich aktach danych osobowych czy informacji stanowiących prawnie chronią tajemnicę, bądź ochronę prawa prywatności. Organ odmawiając udostępnienia informacji musi konkretnie wskazać, jakie dokumenty podlegają wyłączeniu ze względu na ochronę powołanych dóbr.

Zdaniem składu orzekającego nie jest dopuszczalna sytuacja uznania akt w całości za niepodlegające udostępnieniu, bez żadnych ustaleń, tzn. bez nadania im charakteru tajemnicy służbowej i nie opatrzeniu zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych klauzulą poufne, bądź też wykazania, że dotyczą one prawnie chronionej tajemnicy, prawa prywatności itp.Powered by SoftProdukt