drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Stwierdzono nieważność uchwały w części, VII SA/Wa 455/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 455/23 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2023-05-31 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2023-02-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Ścieszka
Izabela Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Mirosław Montowski
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Izabela Ostrowska (spr.), Sędziowie: sędzia WSA Mirosław Montowski, asesor WSA Iwona Ścieszka, , po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi D. S.A. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2020 r. nr XXXVII/1146/2020 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego C. I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w odniesieniu do działki nr [...] w zakresie § 74 pkt 7 lit. a; II. zasądza od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz D. S.A. z siedzibą w W. kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.Powered by SoftProdukt