drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, *Umorzono postępowanie, I SA/Wr 206/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 206/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2009-06-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Ireneusz Dukiel /sprawozdawca/
Marek Olejnik
Marta Semiczek /przewodniczący/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Semiczek, Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (sprawozdawca), Sędzia WSA Marek Olejnik, Protokolant Lucyna Barańska, po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy wstrzymania wykonania decyzji p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie w sprawie

Uzasadnienie

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W. decyzją z dnia [...] r., nr [...] , ustalił T. B. wysokość zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od marca 2004 r. do września 2004 r. oraz określił zobowiązanie w podatku od towarów i usług za okres od września 2004 r. do listopada 2007 r. w łącznej wysokości [...] zł. Organ kontroli skarbowej stwierdził, iż w latach 2004-2007 podatnik prowadził niezgłoszoną w urzędzie skarbowym działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego [...] .

W odwołaniu od wskazanej powyżej decyzji podatnik sformułował także wniosek o wstrzymanie jej wykonania podając, że nałożenie na niego obowiązku zapłaty tak znacznej kwoty na podstawie wadliwej decyzji jest nadużyciem prawa, a przede wszystkim spowoduje nieodwracalne skutki w sytuacji, gdy jego miesięczna renta inwalidzka wynosi niecałe [...] zł i nie osiąga dochodów z innych źródeł.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we W., działając w trybie art. 224 § 4 pkt l Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia [...] r., nr [...], odmówił wstrzymania wykonania przedmiotowej decyzji. W uzasadnieniu postanowienia organ kontroli skarbowej wskazał, że podatnik wnosząc wniosek nie uzasadnił swojego ważnego interesu, mającego stanowić przesłankę do wstrzymania wykonania decyzji, a wskazał jedynie, że wykonanie decyzji spowoduje nieodwracalne skutki.

Organ kontroli skarbowej stwierdził, iż w sprawie nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 224a i i art. 224c Ordynacji podatkowej. Odnosząc się do twierdzenia, że poza miesięczną rentą wynoszącą ok. [...] zł strona nie osiąga dochodów z innych źródeł, organ kontroli skarbowej wskazał, że argument ten nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż z informacji pobranych w dniu [...] r. z witryny internetowej [...] dotyczących użytkownika "A" (nazwa, którą posługuje się podatnik) wynika, że strona w dalszym ciągu dokonuje transakcji sprzedaży (w dniu [...] r. dokonano sprzedaży nowego aparatu fotograficznego marki [...] , a [...] r. dwóch zestawów męskich wody toaletowej na kwotę ogółem [...] + koszty wysyłki).

W zażaleniu na powyższe postanowienie podatnik wniósł o jego i wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. Strona zarzuciła naruszenie art. 222 § l i art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez nierozpatrzenie przesłanek do wstrzymania wykonania decyzji podnosząc, że jedynym powodem odmowy wstrzymania decyzji jest to, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem, a nie ocena czy istnieją przesłanki do wstrzymania decyzji.

W ocenie żalącego organ kontroli skarbowej bezpodstawnie przyjął, iż strona nie wykazała ważnego interesu, bowiem wskazał, że otrzymuje rentę w wysokości [...] zł i posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ponadto jego matka od roku nie pracuje i nie osiąga żadnych dochodów. Odnosząc się do dokonanych w październiku 2008 r. transakcji sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej [...] podatnik wyjaśnił, iż sprzedane towary należały do niego oraz członków jego rodziny, a uzyskane środki przeznaczono na zapłatę czynszu i zakup leków.

Strona podkreśliła, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie pośredniczy w sprzedaży przedmiotów należących do członków rodziny. Jednocześnie strona zarzuciła, że organ kontroli skarbowej nie zebrał wystarczającego materiału dowodowego uzasadniającego wydanie decyzji wymiarowej z dnia [...] r.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. postanowieniem z [...] r., nr [...] , utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] r., stwierdzając w jego uzasadnieniu, iż brak jest przesłanek do zmiany lub uchylenia przedmiotowego postanowienia.

W skardze na powyższe postanowienie organu odwoławczego podatnik wnioskował o uchylenie zaskarżonego postanowienia, zarzucając naruszenie art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie przesłanek, tj. ważnego interesu strony, oraz naruszenie art. 210 § 4, art. 121 § l i art. 124 Ordynacji podatkowej poprzez nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności, tj. niezbadanie przesłanek i niewłaściwe uzasadnienie decyzji poprzez niewłaściwy dobór argumentów nie odpowiadający ustalonemu stanowi faktycznemu.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podnosząc, że przedstawiona argumentacja była już przedmiotem oceny na etapie postępowania zażaleniowego. Organ w oparciu o zgromadzone przez siebie dowody nie dał wiary wyjaśnieniom skarżącego, iż utrzymuje się jedynie z renty, a sprzedawane towary należą do członków rodziny. W ocenie organu odwoławczego skarżący prowadzi działalność handlową w sieci i działalność ta ma charakter zarobkowy na co wskazuje częstotliwość transakcji oraz ilość oferowanego do sprzedaży towaru.

Zdaniem organu odwoławczego za bezzasadny uznać należy zarzut skarżącego naruszenia art. 121 § 1, art. 124 i art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, ponieważ w zaskarżonym postanowieniu organ przedstawił ustalony stan faktyczny oraz przesłanki, którymi kierował się przy podejmowaniu rozstrzygnięcia. Organ podkreślił przy tym, że poza dokumentami złożonymi w ramach postępowania wymiarowego skarżący nie przedstawił innych dowodów, które przemawiałyby za uwzględnieniem wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji.

Na zakończenie organ zwrócił nadto uwagę, że wstrzymanie wykonania decyzji dotyczy tylko czasu trwania postępowania odwoławczego, gdy tymczasem postępowanie odwoławcze od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] r. zostało zakończone ostateczną decyzją Dyrektora izby skarbowej we W. z dnia [...] r., nr [...] .

W tym stanie Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę,

2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania,

3) gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Sąd w niniejszym składzie podziela pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 marca 2004 r., sygn. akt I SA / Łd 2261 / 02, (LEX nr 143765), iż "byt prawny postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji organu podatkowego pierwszej instancji jest uzależniony od rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy- z chwilą wydania decyzji przez organ odwoławczy traci moc obowiązującą postanowienie o wstrzymaniu wykonania."

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawie należało zauważyć, iż ostateczna decyzja w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od marca 2004 r. do listopada 2007 r. została wydana w dniu [...] r., która to decyzja została następnie w terminie zaskarżona do tut. Sądu, gdzie nadano jej sygn. akt I SA / Wr 299 / 09.

Mając zatem na uwadze, iż z chwilą wydania przez organ odwoławczy decyzji odnoszącej się do decyzji organu I instancji, względem której złożono wniosek o wstrzymanie jej wykonania, postępowanie sądowe co do skargi na decyzję w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] r. stało się bezprzedmiotowe, to na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowiono jak wyżej.Powered by SoftProdukt