drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, , Minister Finansów, Odrzucono skargę, III SA/Wa 3712/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 3712/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-08-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-11-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Małgorzata Długosz-Szyjko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Sygn. powiązane
II FZ 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22
II FZ 505/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 sierpnia 2007 r. sprawy ze skargi G. O. na postanowienie Ministra Finansów z dnia ... września 2006 r., Nr ... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W odpowiedzi na doręczony odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 20 listopada 2006 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od złożonej do tutejszego Sądu skargi na postanowienie Ministra Finansów z ... września 2006 r., G. O. (zwana dalej "skarżącą") wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie jej od kosztów sądowych w części dotyczącej wpisu sądowego.

Zarządzeniem z 1 czerwca 2007 r. referendarz sądowy tutejszego Sądu pozostawił wniosek Skarżącej o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania, z uwagi na nienadesłanie w zakreślonym terminie wypełnionego formularza PPF. Od powyższego zarządzenia Skarżąca nie wniosła sprzeciwu.

Mając powyższe na uwadze, przy piśmie z 19 lipca 2007 r. wezwano Skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 20 listopada 2006 r. w sprawie uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sądowych "Potwierdzenia odbioru" wynika, że wezwanie zostało doręczone na adres Skarżącej w dniu 30 lipca 2007 r. Odbiór wezwania pokwitował syn Skarżącej.

W dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, na dzień 20 sierpnia 2007 r., nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powoływanej dalej jako "ppsa"), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga.

Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. Natomiast w myśl art. 220 § 3 ppsa skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie w zarządzeniu z 20 listopada 2006 r. skierowanym do Skarżącej w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do uiszczenia należnego wpisu. Wezwanie do dokonania tej czynności, zawierające pouczenie o skutkach jej niewykonania, doręczone zostało na wskazany w skardze adres korespondencyjny w dniu 30 lipca 2007 r., co znajduje odzwierciedlenie w "Potwierdzeniu odbioru" zarządzenia.

Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu zaczął więc biec w dniu 31 lipca 2007 r. i upłynął z dniem 6 sierpnia 2007 r. (poniedziałek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 ppsa. Jak wspomniano przedmiotowy wpis do tej daty nie został uiszczony.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 ppsa, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt