drukuj    zapisz    Powrót do listy

6145 Sprawy dyrektorów szkół, Oświata, Wójt Gminy, Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę, I OSK 141/09 - Wyrok NSA z 2009-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 141/09 - Wyrok NSA

Data orzeczenia
2009-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-02-05
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Irena Kamińska
Jacek Fronczyk /sprawozdawca/
Maria Wiśniewska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6145 Sprawy dyrektorów szkół
Hasła tematyczne
Oświata
Sygn. powiązane
II SA/Sz 558/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-03
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 256 poz 2572 art. 36a
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 189 poz 1855 par. 4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 pkt. 4, art. 151, art. 188
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wiśniewska Sędziowie Sędzia NSA Irena Kamińska Sędzia del. WSA Jacek Fronczyk (spr.) Protokolant Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wójta Gminy Dobra od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2008 r. sygn. akt II SA/Sz 558/08 w sprawie ze skargi A. C. na działanie Wójta Gminy Dobra w przedmiocie czynności komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. nakazuje ściągnąć od A. C. na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 200 (dwieście) złotych tytułem nieuiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2008 r. o sygn. akt II SA/Sz 558/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uwzględnił skargę A. C., stwierdzając bezskuteczność czynności Wójta Gminy Dobra, polegającej na odrzuceniu oferty skarżącej przez komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Dobra w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M.

W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

W dniu [...] marca 2008 r. Wójt Gminy Dobra ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M.

W wyniku przeprowadzonego w dniu [...] maja 2008 r. konkursu, powołana przez Wójta Gminy Dobra komisja konkursowa nie dopuściła do dalszego postępowania A.C. i odrzuciła jej ofertę. Powodem odrzucenia był brak zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza uprawnionego do wydania takiego zaświadczenia (lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, o czym poinformowano zainteresowaną pismem z dnia [...] maja 2008 r.

W odpowiedzi na ww. pismo A. C., w dniu [...] maja 2008 r., wniosła do Wójta Gminy Dobra o unieważnienie konkursu w związku z nieuzasadnionym odrzuceniem jej oferty. W uzasadnieniu wskazała, że z ogłoszenia o konkursie wynika, iż oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać m. in.: "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym". Powyższy wymóg wynika również z powołanego przez organ w ogłoszeniu § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.). Wobec tego, zdaniem zainteresowanej, każde zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, nie tylko to wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy, spełnia wymóg określony w powołanym przepisie. Zatem także zaświadczenie załączone do oferty wnioskodawczyni, wydane przez lekarza pneumonologa, powinno zostać uznane za prawidłowe.

Wójt Gminy Dobra, w piśmie doręczonym zainteresowanej w dniu [...] maja 2008 r., ustosunkowując się do podniesionych przez nią zarzutów, wskazał, powołując się na art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. "c" i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), że nie ma podstaw do unieważnienia konkursu, bowiem wnioskodawczyni nie przedłożyła zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie A. C. wniosła o stwierdzenie bezskuteczności czynności, polegającej na odrzuceniu jej oferty w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M., unieważnienie przedmiotowego konkursu oraz zasądzenie od Wójta Gminy Dobra zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skarżąca powołała te same argumenty, jakich użyła przed organem, wskazując, że jej kandydatura spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Do oferty zostały załączone wszystkie niezbędne dokumenty, w tym stosowne zaświadczenie lekarskie. Stawianie dodatkowych warunków przez Wójta, tj. zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy, jest sprzeczne z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. Obowiązek ten, zdaniem skarżącej, nie wynika również z przepisów ustawy o służbie medycyny pracy.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy Dobra wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko, jakie przedstawił w piśmie doręczonym skarżącej w dniu [...] maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał skargę za uzasadnioną i na wstępie wyjaśnił, że zaskarżona przez A. C. czynność, polegająca na odrzuceniu jej oferty przez komisję konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Dobra do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M., ma charakter czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczy jej praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, a zatem podlega kontroli sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W ocenie Sądu, działania Wójta Gminy Dobra związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M., w tym czynność polegająca na odrzuceniu oferty skarżącej, mają charakter publicznoprawny. Stosunki prawne powstałe w związku z działaniem organu gminy w kwestii organizacji i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, nie są oparte na zasadzie równorzędności podmiotów i nie rodzą stosunku obligacyjnego między organem gminy oraz powołaną przez niego komisją konkursową. To komisja konkursowa i organ ją powołujący, dokonując oceny kandydatów na to stanowisko, jednostronnie w sposób władczy rozstrzygają, co niewątpliwie kształtuje sytuację prawną uczestników konkursu. W niniejszej sprawie odrzucenie oferty skarżącej i niedopuszczenie jej do udziału w konkursie oznacza, że pozbawiono osobę zainteresowaną prawa uczestniczenia w procedurze wyłaniania dyrektora, co dodatkowo wskazuje, że skarżąca ma interes prawny w zaskarżeniu czynności, polegającej na odrzuceniu jej oferty konkursowej.

Przechodząc do merytorycznej oceny zarzutów zawartych w skardze, a dotyczących odrzucenia oferty skarżącej z powodu nieprzedłożenia przez nią zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydanego przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny pracy, WSA w Szczecinie podzielił stanowisko skarżącej o braku podstaw prawnych do odrzucenia jej oferty.

Sąd podkreślił, że ani przepis art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), określający kompetencje wójta gminy do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły i formułujący wymóg wyłonienia kandydata na to stanowisko w drodze konkursu, ani przepisy rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek oraz z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, ani też wzór ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 23 października 2003 r., jak również ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o konkursie, nie wskazują, że zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych powinno być wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy.

Sąd uznał, że złożenie przez skarżącą przedmiotowego zaświadczenia, wydanego przez lekarza pneumonologa, nie powinno być traktowane jako taki brak, który uzasadniałby odrzucenie jej oferty. W sprawie bowiem nie zachodziła sytuacja, o której mowa w § 4 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia z dnia 23 października 2003 r., wskazująca, że oferta skarżącej nie zawierała wszystkich wymienionych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów, ani że kandydatka nie spełniła wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.

Zdaniem Sądu, na skarżącą nie można było zatem przenosić ujemnych następstw braku precyzji obowiązujących przepisów, w związku z czym, skoro przedstawiła zgodne z tymi przepisami zaświadczenie lekarskie, nie można było odrzucić jej oferty, jako niespełniającej wymogów w nich określonych. Dlatego też, działając w oparciu o art. 146 § 1 ww. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności.

Jedynie dodatkowo Sąd wyjaśnił, że odmiennie należałoby ocenić sytuację, w której Wójt Gminy Dobra w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora PSP w M. sprecyzowałby, jaką specjalność powinien posiadać lekarz wydający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. W takim przypadku, jeżeli kandydat nie przedłożyłby wymaganego zaświadczenia, wydanego przez lekarza o specjalności wskazanej w ogłoszeniu o konkursie, przewodniczący komisji konkursowej zobowiązany byłby wezwać go do uzupełnienia tego braku w określonym terminie, a w razie niezastosowania się przez kandydata do tego wezwania, byłby upoważniony odrzucić jego ofertę.

W odniesieniu natomiast do wniosku o unieważnienie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M., zawartego w skardze, Sąd zwrócił uwagę, że zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r., unieważnienie konkursu następuje z urzędu w przypadkach określonych w tym przepisie. W razie zatem stwierdzenia, że oferta kandydata została odrzucona w sposób nieuzasadniony, organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany unieważnić konkurs i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie. To – zdaniem Sądu – oznacza, że po uprawomocnieniu się wyroku, Wójt Gminy Dobra, z urzędu, zobligowany będzie unieważnić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę kasacyjną złożył Wójt Gminy Dobra, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Opierając skargę kasacyjną na podstawie naruszenia prawa materialnego, Wójt Gminy Dobra zarzucił błędną wykładnię § 4 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, poprzez przyjęcie, iż organ prowadzący Szkołę miał obowiązek i podstawę prawną do wezwania skarżącej do przedłożenia prawidłowego zaświadczenia lekarskiego i uzupełnienia oferty w zakreślonym terminie. Zarzucił także błędną wykładnię § 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek w związku z przepisem § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.), polegającą na mylnym przyjęciu, że skarżąca A. C. przedłożyła właściwe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Wójt Gminy Dobra wskazał również na naruszenie § 8 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, poprzez błędne przyjęcie, że odrzucenie przez niego oferty skarżącej nastąpiło w nieuzasadnionym przypadku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, z urzędu biorąc pod uwagę jedynie nieważność postępowania. Podstawy te determinują kierunek postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wobec niestwierdzenia z urzędu nieważności postępowania, Naczelny Sąd Administracyjny ogranicza swoje rozważania do oceny wskazanych w skardze podstaw kasacyjnych.

Skarga kasacyjna analizowana pod tym kątem zawiera usprawiedliwioną podstawę, co sprawia, że zasługuje na uwzględnienie, albowiem Sąd I instancji dopuścił się naruszenia prawa materialnego.

Przepis art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) określa m.in. kompetencje wójta gminy do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu. W celu wyłonienia kandydata na to stanowisko wójt gminy powołuje komisję konkursową, która działa z jego umocowania. Zatem wszelkie czynności komisji konkursowej, zmierzające do wyłonienia kandydata, są de facto czynnościami wójta.

Zaskarżona przez A. C. czynność, polegająca na odrzuceniu jej oferty w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M., istotnie – jak prawidłowo przyjął Sąd I instancji – ma charakter czynności, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ww. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż jest czynnością z zakresu administracji publicznej i dotyczy sfery praw i obowiązków skarżącej, wynikających z przepisów prawa. Odrzucenie oferty konkursowej przybiera bowiem postać oświadczenia wiedzy organu, co nie pozostaje bez wpływu na sytuację osoby zainteresowanej, która – w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie – ofertę tę złożyła. Jest to niewątpliwie aspekt publicznoprawny w sprawie, której zasadniczym celem jest obsadzenie wakującego stanowiska dyrektora szkoły. Aspekt drugi, który z pierwszym pozostaje immanentnie związany, to powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wyłonionemu w drodze konkursu kandydatowi. I to właśnie ta kwestia determinuje ocenę prawną w niniejszej sprawie.

Zgodnie z brzmieniem art. 36a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Chodzi zatem o powołanie wyłonionego w wyniku konkursu kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, co w dalszej konsekwencji stanowi podstawę nawiązania stosunku pracy między organem prowadzącym szkołę a osobą, która stanowisko dyrektora objęła. Wszak – co ważne – nie chodzi tu o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela (awans ten odbywa się w trybie administracyjnym), ale o kwestię zatrudnieniową w relacji organ prowadzący szkołę – osoba, której powierza się w niej stanowisko dyrektora, czyli w relacji pracodawca – pracownik.

Jakkolwiek w kontekście przedmiotu sprawy, w której rzecz dotyczy wymagań, jakie w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M. stawiają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) i wzór ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik do tegoż rozporządzenia, Wójt Gminy Dobra na etapie ogłaszania konkursu, jak i w trakcie jego przeprowadzania, jest dla osób zainteresowanych jedynie potencjalnym pracodawcą, to jednak nie zmienia to faktu, że jest pracodawcą.

Skoro w sprawie zasadniczym jej celem jest obsadzenie wakującego stanowiska dyrektora szkoły i nawiązanie stosunku zatrudnieniowego pomiędzy organem prowadzącym szkołę a osobą, która konkurs wygrała, to w takiej sytuacji, stosując reguły wykładni systemowej, w kwestiach nieuregulowanych, a związanych z realizacją celu, winno stosować się przepisy prawa pracy.

W świetle art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Jak wynika z treści art. 229 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Z kolei § 4 tego przepisu stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W § 6 zaś stwierdza się, że badania, o których mowa w § 1 są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Przepisy aktu wykonawczego precyzują powyższe kwestie. W § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. "e" rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.) określa się, że rozporządzenie to normuje m.in. zakres wstępnych badań lekarskich (badań profilaktycznych) oraz tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kodeksu pracy). Już choćby samo sformułowanie: "orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku", wskazuje na zbieżność z użytym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej, stanowiącym wzór ogłoszenia o konkursie, sformułowaniem, będącym w istocie jednym z wymogów oferty konkursowej, a mianowicie: "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym".

Przepis § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy stanowi, że orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń. Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Z kolei w myśl § 7 ust. 1 pkt 1 badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną, niezbędną z uwagi na warunki pracy, wykonują lekarze, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie medycyny pracy. Ustęp 7 tego paragrafu wskazuje, że badania profilaktyczne pracowników, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, wymienionych we wskazówkach metodycznych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą przeprowadzać również lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej.

Z cytowanych przepisów wynika zatem, że osoby, które mają zostać przyjęte do pracy, podlegają wstępnym badaniom lekarskim, natomiast pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Musiało to znaleźć swoje odzwierciedlenie przy formułowaniu warunków, jakie spełnić ma osoba zainteresowana konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Wymóg ten wynika również z § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.). Osoba zainteresowana, składając ofertę konkursową, ma zatem, oprócz innych wymaganych dokumentów, przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. W tym celu, po ukazaniu się ogłoszenia o konkursie, a przed upływem terminu do złożenia oferty, osoba taka winna zwrócić się do organu prowadzącego szkołę o skierowanie jej na badanie profilaktyczne, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi tegoż stanowiska. Lekarzami uprawnionymi do przeprowadzenia takiego badania są specjaliści medycyny pracy, ewentualnie odpowiednio specjaliści medycyny ogólnej lub rodzinnej. Koszt badania pokrywa pracodawca (organ prowadzący szkołę), co stanowi koszt przeprowadzenia konkursu.

W praktyce dla prowadzonego postępowania konkursowego nie będzie miało znaczenia prawnego to, czy osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły przedstawi wymagane zaświadczenie (lekarza medycyny pracy, medycyny ogólnej lub rodzinnej), wydane na skutek wcześniej uzyskanego skierowania organu prowadzącego szkołę, czy też wydane bez takiego skierowania. W celu spełnienia warunku, stawianego ofercie konkursowej, osoba zainteresowana ma złożyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez uprawnionego do tego lekarza, i jeśli takie złoży, warunek ten należy uznać za spełniony.

A. C., zainteresowana objęciem stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w M., mająca pełnić – w przypadku wygrania konkursu – rolę pracodawcy względem zatrudnionych w Szkole osób, powinna wiedzieć, jak należało zrealizować warunek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, by uczynić mu zadość. Złożone przez nią wraz z ofertą konkursową zaświadczenie, wydane przez pneumonologa, w świetle przedstawionych powyżej wywodów, nie spełnia konkursowego warunku, co uprawniało komisję konkursową do odrzucenia jej oferty na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej.

Nie można zgodzić się z Sądem I instancji, że odmiennie należałoby ocenić sytuację, w której Wójt Gminy Dobra w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora PSP w M. sprecyzowałby, jaką specjalność powinien posiadać lekarz wydający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. Ogłoszenie o konkursie tworzone jest w oparciu o obowiązujący wzór, którego stała treść nie podlega modyfikacjom, nie jest więc dopuszczalne dowolne ingerowanie w treść ogłoszenia. Nie jest także możliwe wzywanie osoby zainteresowanej do uzupełnienia braku oferty, poprzez przedłożenie zaświadczenia, wystawionego przez uprawnionego lekarza specjalistę. Przepisy rozporządzenia o konkursie takiego rozwiązania nie przewidują, natomiast, biorąc pod uwagę fakt, że odrzucenie oferty jest czynnością, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ww. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wobec tego trybu naprawczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), nie stosuje się, gdyż Kodeks postępowania administracyjnego normuje sprawy załatwiane w drodze decyzji administracyjnej.

Sąd I instancji nieprawidłowo więc wyłożył przepisy mające w sprawie zastosowanie, błędnie uznając, że po uprawomocnieniu jego wyroku winno dojść do unieważnienia konkursu.

W takim stanie sprawy Naczelny Sąd Administracyjny, stosując art. 188 ww. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, miał podstawy do uchylenia zaskarżonego wyroku, zaś w oparciu o art. 151 tej ustawy do oddalenia skargi A. C.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 207 § 2 i art. 223 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W tym zakresie, mając na względzie realizację interesu publicznego, jakim w tym przypadku jest potrzeba wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora PSP w M. w postępowaniu konkursowym, do którego A. C. przystąpiła, Naczelny Sąd Administracyjny obciążył skarżącą jedynie kwotą 200 zł, tytułem nieuiszczonego wpisu sądowego od skargi, odstąpił natomiast od zasądzenia od skarżącej na rzecz Wójta Gminy Dobra kosztów postępowania kasacyjnego, które zostało wywołane i wszczęte wskutek błędnej wykładni przepisów prawa.Powered by SoftProdukt