drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, Koszty sądowe, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Oddalono zażalenie, II OZ 1282/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 1282/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2007-12-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-27
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Stahl /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 2070/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 227 par. 1, art. 184 w zw z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/06 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skarg E. L., J. L. i J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zmiany referencyjnej zawartości tłuszczu postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 30 marca 2007 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 1 lutego 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 czerwca 2007 r. (sygn. akt II OZ 545/07) oddalił zażalenie skarżącego na powyższe zarządzenie. Wobec tego zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 30 marca 2007 r., wzywającego do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2007 r. W piśmie z dnia 31 sierpnia 2007 r. skarżący wniósł o uchylenie zarządzenia.

Postanowieniem z dnia 4 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił to zażalenie, wskazując iż na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia dotyczącego uiszczenia opłaty sądowej zażalenie nie przysługuje. Prawomocne orzeczenia wiążą bowiem strony postępowania, ale także sądy i organy państwowe, a także w przypadkach przewidzianych w ustawie także inne osoby.

J. L. wniósł zażalenie na to postanowienie, domagając się jego uchylenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu, bowiem zaskarżone postanowienie odpowiada prawu. Słusznie zauważył Sąd I instancji, że na zarządzenie przewodniczącego wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia zobowiązującego do uiszczenia wpisu sądowego zażalenie nie przysługuje. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na takie zarządzenie. Zarządzenie przewodniczącego wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia w przedmiocie wpisu sądowego nie jest zarządzeniem, o którym mowa w art. 227 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które jest zaskarżalne w drodze zażalenia. W tej sytuacji Sąd I instancji słusznie odrzucił zażalenie.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 powołanej ustawy orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt