drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego, I SA/Bk 890/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-01-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 890/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2021-01-08  
Data wpływu
2020-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jacek Pruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Marcin Kojło
Małgorzata Anna Dziemianowicz
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
III FSK 3752/21 - Wyrok NSA z 2021-07-22
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Wystąpiono z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów lub ich organów zwierzchnich o uchybieniach w toku postępowania administracyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 155
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jacek Pruszyński (spr.), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz, asesor sądowy WSA Marcin Kojło, , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi O. SA w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2020 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. (gm. Białystok) p o s t a n a w i a poinformować Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. o istotnym naruszeniu prawa polegającym na rozpoznaniu odwołania strony od decyzji organu pierwszej instancji ze znacznym uchybieniem terminu do jego rozpatrzenia. ,

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. – dalej jako "p.p.s.a."), w razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawa lub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może, w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organy zwierzchnie o tych uchybieniach. Jest to tzw. postanowienie sygnalizacyjne, którego istotą jest poinformowanie organu administracji publicznej o nieprawidłowościach w jego funkcjonowaniu, które zostały ujawnione w toku postępowania sądowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznając sprawę ze skargi

O. S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. uznał, ze w sprawie zachodzi konieczność poinformowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuszczono się w toku postępowania.

Stosownie do art. 125 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm. – dalej jako "o.p.") organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Jednocześnie w art. 139 § 3 o.p. ustawodawca wskazał, że załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub strona złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Do terminów określonych w § 1-3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 139 § 4 o.p.). Zgodnie zaś z art. 140 o.p. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie podatkowym również w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych, postępowanie odwoławcze prowadzone przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w B. toczyło się prawie 5 lat. W dniu (...) grudnia 2015 r. do SKO w Białymstoku wpłynęło odwołanie przekazane przez Prezydenta Miasta B., zaś zaskarżona do sądu decyzja została wydana w dniu (...) października 2020 r. W aktach sprawy brak jest dokumentów wskazujących, że w okresie tym organ odwoławczy podejmował jakiekolwiek czynności procesowe, w szczególności, że zawiadamiał strony o niezałatwieniu sprawy w terminie. Jedynym podjętym w tym czasie działaniem było postanowienie z dnia (...) września 2020 r. o wezwaniu do złożenia oświadczenia wiedzy, w postanowieniu tym jednocześnie wskazano, że sprawa zostanie rozpatrzona do dnia (...) grudnia 2020 r. W związku z istotnym naruszeniem postępowania podatkowego, sąd postanowił skierować sygnalizację do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na podstawie art. 155 § 1 p.p.s.a.

Należy przy tym podkreślić, że nie jest to pierwsza tego rodzaju sygnalizacja, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku również w innych sprawach zauważał podobne uchybienia dotyczące znacznego przekroczenia terminów procesowych. W związku z tym w drodze postanowień informowano o nich SKO w B. - w szczególności w sprawach I SA/Bk 864/16, I SA/Bk 105/19, I SA/Bk 49/20, I SA/Bk 50/20, I SA/Bk 51/20, I SA/Bk 52/20, I SA/Bk 53/20, I SA/Bk 54/20, I SA/Bk 142/20, I SA/Bk 529/20, I SA/Bk 530/20, I SA/Bk 531/20, I SA/Bk 532/20, I SA/Bk 881/20 i I SA/Bk 882/20. Powyższe wskazuje, że stwierdzone uchybienie nie ma charakteru jednostkowego, ale powtarza się w różnych postępowaniach. Potwierdza to konieczność podjęcia działań, które pozwolą na jego wyeliminowanie przy rozpoznawaniu kolejnych spraw.

Wskazując na powyższe uchybienie, sąd oczekuje w terminie 30 dni informacji o zajętym stanowisku w tej sprawie i podjętych działaniach. Zgodnie bowiem z art. 155 § 2 p.p.s.a., organ który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomić sąd w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.Powered by SoftProdukt