drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632 658, Pomoc społeczna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zobowiązano do podjęcia czynności, III SAB/Gd 156/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SAB/Gd 156/14 - Wyrok WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2014-12-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-10-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Alina Dominiak /sprawozdawca/
Felicja Kajut
Jolanta Sudoł /przewodniczący/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
658
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 149 par. 1, art. 52 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 2013 poz 267 art. 35 par. 3, art. 37 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł Sędziowie: Sędzia WSA Alina Dominiak (spr.) Sędzia WSA Felicja Kajut Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Zegan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi G. K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie zasiłku dla opiekuna 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] do rozpatrzenia odwołania G. K. od decyzji Wójta Gminy [...] z dnia 24 czerwca 2014 r., nr [...] - w terminie 21 dni od doręczenia organowi odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Uzasadnienie

W dniu 21 października 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga G. K. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego, polegająca na braku rozpatrzenia odwołania G. K. od decyzji Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2014r., odmawiającej skarżącej przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z opieką nad matką H. B..

G. K. wskazała, że złożyła odwołanie od powyższej decyzji, które w dniu

15 lipca 2014 r. zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego . Do dnia wniesienia skargi odwołanie nie zostało rozpatrzone, co oznacza, że organ odwoławczy przekroczył określony art. 35 § 3 k.p.a. termin do załatwienia sprawy.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2014r., G. K. wezwała Samorządowe Kolegium Odwoławcze do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej uwzględnienie, potwierdzając stan istniejącej bezczynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Z kolei zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów m. in. w sprawach podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej.

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym – w myśl art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W niniejszej sprawie, co jest niesporne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze terminu tego nie dochowało.

Nierozpatrzenie odwołania skarżącej od decyzji organu pierwszej instancji

w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 k.p.a. świadczy o pozostawaniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w bezczynności.

Skarżąca skierowała do organu odwoławczego pismo, które spełniało wymóg wezwania do usunięcia naruszenia prawa, o jakim mowa w art. 37 § 1 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W tej sytuacji skarżąca wniosła skargę spełniając wymóg art. 52 § 1 p.p.s.a., z którego wynika, że skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia.

Od wpływu odwołania do organu drugiej instancji do wniesienia skargi do sądu, co nastąpiło 21 października 2014 r., upłynęło około 3 miesięcy. Z uwagi na to, że upływ czasu nie jest znaczny, Sąd uznał, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto Sądowi z urzędu znana jest sytuacja "spiętrzenia" spraw czekających na rozpoznanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na mocy art. 149 § 1 p.p.s.a. uwzględnił skargę na bezczynność organu, zobowiązując organ odwoławczy do rozpatrzenia odwołania skarżącej w terminie 21 dni od doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Sąd stwierdził ponadto, że bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 zd.2 p.p.s.a.).Powered by SoftProdukt