drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Umorzenie postępowania, Urząd Patentowy RP, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II GSK 1917/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 1917/11 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-02-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-09-06
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Robotowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 2154/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60 art. 161 § 1 pkt 1, art. 193, art. 232 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Robotowska po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Z. H. P. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 2154/10 w sprawie ze skargi Z. H. P. w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Z. H. P. w W. uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 500 (pięćset) złotych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 lutego 2012 r. pełnomocnik Z. H. P. w W. cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 kwietnia 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 2154/10.

Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne

i dopuszczalne, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej jako p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O kosztach postępowania orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt