drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, II FZ 83/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 83/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-04-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-02-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Maria Świderska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
I SA/Ol 248/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-27
II FZ 57/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-15
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 27 kwietnia 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2010 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. U. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2009 roku sygn. akt I SA/Ol 248/08 w przedmiocie przywrócenia terminu do doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem w sprawie ze skargi A. U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 18 kwietnia 2008 roku nr [...] w przedmiocie: zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 16 czerwca 2009 r., uzupełnionym pismem z dnia 12 lipca 2009 r., A. U. wniósł o przywrócenie terminu do doręczenia odpisu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27 maja 2009 r. o sygn. akt I SA/Ol 248/08 wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu podniósł, że w dniu 6 kwietnia 2009 r. złożył wypowiedzenie pełnomocnictwa ustanowionemu w ramach prawa pomocy adwokatowi J. S. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, mimo wypowiedzenia pełnomocnictwa, nie powiadomił A. U. o terminie rozprawy ani nie odroczył jej na podstawie na podstawie art. 109 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. Zdaniem skarżącego, doręczenie zawiadomienia o terminie rozprawy, dokonane osobie nie legitymującej się pełnomocnictwem, było nieskuteczne. Tymczasem strona powzięła wiadomość o rozprawie dopiero w dniu 12 czerwca 2009 r. Jednocześnie, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, skarżacy złożył oświadczenie o umocowaniu do działania w charakterze pełnomocnika adwokata A. R.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przywrócił A. U. termin do doręczenia odpisu wyroku tego sądu z dnia 27 maja 2009 roku sygn. akt I SA/Ol 248/08 wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że wniosek strony jest zasadny bowiem w dniu wyznaczenia terminu rozprawy z 27 maja 2009 r (tj w dniu 8 maja 2009 r.) A. U. nie był już reprezentowany przez pełnomocnika wyznaczonego z urzędu adw. J. S., gdyż pismem z dnia 6 kwietnia 2009 roku poinformował sąd o cofnięciu udzielonego temuż adwokatowi pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisem art. 42 §1 p.p.s.a, wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi skutek prawny w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia go o tym. W niniejszej sprawie pismo wypowiadające udzielone pełnomocnictwo zostało złożone w biurze podawczym w WSA w Olsztynie w dniu 6 kwietnia 2009 r. W tej sytuacji o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 27 maja 2009 r. winien być powiadomiony A. U., który od dnia 6 kwietnia 2009 r. działał bez pełnomocnika. Skoro skarżący nie został powiadomiony o terminie rozprawy, po której zamknięciu został wydany wyrok, to niezłożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni, od dnia ogłoszenia wyroku nastąpiło bez jego winy. Przyjmując, że o wydaniu wyroku podatnik dowiedział się dopiero w dniu 12 czerwca 2009 r., sąd I instancji stwierdził, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie zostało złożone w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu do jego wniesienia.

W tej sytuacji mając na względzie art. 86 §1 p.p.s.a. oraz fakt, że zachowany został termin siedmiodniowy od ustania przyczyny uchybienia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, a uchybienie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpiło bez winy skarżącego WSA w Olsztynie orzekł o przywróceniu terminu.

W dniu 11 stycznia 2010 roku podatnik wniósł zażalenie na powyższe postanowienie uzupełnione pismem z dnia 5 lutego 2010 roku, w którym domaga się zmiany skarżonego rozstrzygnięcia i doręczenia wyroku z dnia 27 maja 2009 roku wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczenia prawnika do złożenia skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Powyższe wynika z faktu, że rozstrzygnięcie sądu w całości uwzględnia złożony przez skarżącego w dniu 16 czerwca 2009 r., wniosek o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem, w związku z czym, nie można dostrzec w nim jakiegokolwiek negatywnego wpływu na sytuację procesową skarżącego.

Stosownie do treści art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W judykaturze już od dawna przyjmuje się, iż brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy. W rozstrzyganej sprawie sąd I instancji prawidłowo ocenił, iż na skutek pomyłki sądu skarżący nie został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy w dniu 27 maja 2009 roku, po zamknięciu której wydany został wyrok w przedmiotowej sprawie, a więc niemożna mu przepisać winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie rozstrzygnięcia.

Pismem z dnia 18 stycznia 2009 roku w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 13 stycznia 2010 roku skarżący został poinformowany, że oczekiwany przez niego wyrok WSA w Olsztynie z 27 maja 2009 roku zostanie mu doręczony po uprawomocnieniu się obecnie zażalonego postanowienia o przywróceniu terminu do doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Tak więc w istocie to sam skarżący wnosząc środek odwoławczy od korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia sądu I instancji przedłuża czas oczekiwania na doręczenie orzeczenia w swojej sprawie.

Poza zakresem rozpoznania Naczelnego Sądu Administracyjnego pozostaje także podnoszona w zażaleniu kwestia wyznaczenia prawnika do złożenia skargi kasacyjnej, gdyż wykracza ona poza przedmiot zaskarżonego postanowienia o przywróceniu terminu do doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt