drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Dostęp do informacji publicznej, Inne, Oddalono skargę, II SAB/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-11-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /sprawozdawca/
Andrzej Góraj
Eugeniusz Wasilewski /przewodniczący/
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 151 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski, Sędziowie WSA Adam Lipiński (spr.), Andrzej Góraj, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 listopada 2016 r. sprawy ze skargi Fundacji [...] z siedzibą w N. na bezczynność Polskiego Związku Alpinizmu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę -

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ustalił następujący stan faktyczny niniejszej spawy:

E-mailem z dnia [...] lutego 2016 r. strona skarżąca - Fundacja [...] zwróciła się do Polskiego Związku Alpinizmu z wnioskiem o udostepnienie na adres internetowy Fundacji dwóch informacji publicznych:

1) Czy Polski Związek Alpinizmu miał w okresie od [...].01.2008 r. do dnia [...].02.2016 r. wykupioną polisę (lub polisy) ubezpieczenia OC, na podstawie której przejmował odpowiedzialność za szkodę (lub szkody) powstałą w wyniku winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa, przy okazji wspinaczki przez wszystkich wspinaczy, również niezrzeszonych w PZA? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, proszę o udostępnienie kopii tych polis wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenie do nich.

2) Proszę o udostępnienie kopii polisy OC wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, wykupionej przez Polski Związek Alpinizmu, zgodnie z którą PZA zadeklarowało wzięcie odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością wspinaczkową. O takiej polisie wzmiankował pan W. P. (działający jako pełnomocnik PZA) w piśmie znak [...] z dnia [...].06.2012 r., skierowanym do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K.

W dniu [...] lutego 2016 r. PZA poinformował Fundację, iż udzieli informacji w terminie dwóch miesięcy, po sprawdzeniu posiadanych dokumentów i dokonania ich analizy prawnej.

Następnie pismem z dnia [...] marca 2016 r. Związek poinformował, iż żądane polisy nie są informacją publiczną, albowiem nie są one opłacane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niezależnie od tego Związek przesyłał skany posiadanych polis, za okres ostatnich 5 lat, załączając jednocześnie 6 plików w formacie pdf, zawierających skany wnioskowanych dokumentów. Związek nadmienił, że nie ma obowiązku przetrzymywania dokumentów dłużej niż 5 lat., zaś pozostałe wnioskowane informacje są dostępne na stronach www.pzu.pl.

Fundacja [...] w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2016 r. (wpływ do PZA 17 marca 2016 r.) zarzuciła Polskiemu Związkowi Alpinizmu bezczynność w rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] lutego 2016 r. , poprzez naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W konkluzji skargi Fundacja wniosła o:

zobowiązanie PZA do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia [...] lutego 2016 r.

zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi, Fundacja podkreśliła, iż art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej uniemożliwia przedłużenie terminu do rozpatrzenia wniosku, albo załatwienia czy odpowiedzi na wniosek. W przepisie tym mowa jest o udostepnieniu informacji. Dlatego w dacie złożenia skargi PZA pozostawał w bezczynności.

Następnie Fundacja e-mailem z dnia [...] kwietnia 2016 r. oraz pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r. cofnęła skargę.

Natomiast pismem z dnia [...] maja 2016 r. wycofała powyższe oświadczenie, twierdząc, iż podtrzymuje w całości twierdzenia skargi. W piśmie tym Fundacja potwierdziła otrzymanie od PZA umów polis ubezpieczeniowych z lata 2010 – 2015. Wskazała na brak udostepnienia informacji w zakresie ogólnych warunków umów ubezpieczenia (OWU) i brak udostępnienia umów polis ubezpieczeniowych za lata 2008 – 2009.

Polski Związek Alpinizmu w odpowiedzi na skargę wniósł o:

1) odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bowiem informacje, o udostępnienie których wnosi strona skarżąca nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i z tej przyczyny nie podlegają udostępnieniu w trybie tej ustawy, a tym samym sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

2) ewentualnie o: umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jako bezprzedmiotowego, bowiem stronie skarżącej zostały udostępnione wnioskowane informacje.

3) względnie o: oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę PZA podtrzymał w całości stanowisko wskazane w piśmie z dnia [...] marca 2016 r. Dodatkowo argumentował, iż polisy OC są finansowane ze środków własnych Związku, a nie dotacji państwowych, jak to błędnie twierdzi strona skarżąca.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 119 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi niniejsza sprawa należy do kategorii spraw, które mogą zostać rozpoznane przez sąd administracyjny w trybie uproszczonym.

Skarga nie jest zasadna.

Pismem z dnia [...] lutego 2016 r. (a zatem w terminie 14 dni od wpływu wniosku z dnia [...] lutego 2016 r.) Polski Związek Alpinizmu powiadomił Fundację [...] o przedłużeniu terminu udostepnienia informacji do dwóch miesięcy od daty wpływu wniosku, uzasadniając tę zwłokę koniecznością sprawdzeniu posiadanych dokumentów i dokonania analizy prawnej.

Zatem PZŁ działał w powyższym zakresie w ramach przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Z kolei strona skarżąca nieprawidłowo odczytała powyższy przepis, uznając, iż PZA powinien niezwłocznie udostępnić żądaną wnioskiem informację.

Z tego powodu wniesiona w dniu 17 marca 2016 r. skarga była w dacie jej wniesienia przedwczesna a Związek nie pozostawał w bezczynności w rozpatrzeniu wniosku Fundacji z dnia [...] lutego 2016 r. Powyższe stwierdzenie jest decydujące o wyn8iku sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazuje, iż ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.) ustanawia swoisty dla spraw dostępu do informacji publicznej sposób procedowania w tego typu spawach. Jeżeli wniosek istotnie dotyczy dostępu do informacji publicznej, w rozumieniu przepisów tej ustawy i został skierowany do podmiotu zobowiązanego, w rozumieniu przepisów tej ustawy, do udostępnienia żądanej informacji, to informacja powinna zostać udostępniona zgodnie terminem wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy, chyba że podmiot zobowiązany zakreśli inny termin, ale nie dłuższy niż 2 miesiące od daty otrzymania wniosku (art. 13 ust. 2) ustawy.

Jednakże, czego nie zauważa strona skarżąca, załatwienie spawy w rozumieniu niniejszej ustawy to nie tylko udostępnienie żądanej informacji publicznej, ale również wydanie decyzji o odmowie jej udostępnienia w rozumieniu art. 16 ustawy. Zważyć tu także należy, iż w sprawie o udostępnienie informacji publicznej mogą pojawić się problemy z zakresu ustalenia czy jest to informacja "prosta" czy przetworzona (art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy), wymagająca wykazania szczególnego interesu publicznego do jej udostępnienia, albo problemy z zakresu ograniczenia dostępności żądanej informacji (art. 5 ustawy), czy problemy z odpłatnością (art. 15 ustawy).

Dlatego Związek miał prawo przedłużyć okres procedowania w zakresie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy, tym bardziej, iż Fundacja domagała się informacji z okresu 8 lat wstecz i Związek zasadnie wskazał, uzasadniając to przedłużenie, na konieczność sprawdzeniu posiadanych dokumentów i dokonania analizy prawnej.

Z kolei w chwili wpływu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, posiadana przez Związek informacja, w takiej postaci w jakiej była w jego posiadaniu, została skarżącej Fundacji przekazana, co wynika z treści pisma Związku z dnia [...] marca 2016 r. oraz załącznika do tego pisma.

Treści tego pisma Fundacja nie zaprzeczyła. Natomiast e- mailem z dnia [...] kwietnia 2016 r. i pismem z dnia [...] kwietnia 2016 r. cofnęła skargę, którą następnie podtrzymała pismem z dnia [...] maja 2016 r., wskazując na brak udostępnienia umów ubezpieczenia za lata 2008-2009 i brak udostępnienia ogólnych warunków umów ubezpieczenia (OWU) za cały żądany we wniosku okres.

Dodać w tym zakresie należy, iż Związek nie jest zobowiązany do posiadania polis ubezpieczeniowych z okresu ponad 5 lat wstecz, zatem mógł Fundacji udostępnić jedynie wnioskowane polisy z ostatnich 5 lat – co stanowi o wykonaniu pkt. 2 wniosku. Przy czym wśród przesłanych polis znajduje się polisa z roku 2012, której także między innymi dotyczył ten punkt wniosku.

Z kolei zakres ubezpieczenia (czego dotyczy pkt 1 wniosku) wynika z treści każdej z przesłanych umów.

Dlatego, w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w chwili wpływu skargi do Sądu oraz w chwili wyrokowania, żądania informacja została stronie skarżącej już wcześniej udostępniona (pismo PZA z dnia [...] marca 2016 r.), co implikowało koniecznością oddalenia skargi (również w brzmieniu zmodyfikowanym pismem z dnia [...] maja 2016 r.).

Natomiast żądane przez Fundację w obu punktach wniosku przedstawienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC PZU nie może być skuteczne, albowiem są to dokumenty powszechnie dostępne dla każdego, na stronie internetowej www.pzu.pl. (porównaj art. 7 ustawy), co zwalnia Związek od osobnego udostępniania dych dokumentów na wniosek zainteresowanej Fundacji.

Także wobec faktycznego udostepnienia przez PZA pismem z dnia [...] marca 2016 r., żądanej wnioskiem z dnia [...] lutego 2016 r. informacji, w możliwym do udostępnienia zakresie i nadto w terminie krótszym niż to deklarowano w piśmie z dnia [...] lutego 2016 r. oraz krótszym niż to przewiduje art. 13 ust. 2 ustawy, czysto akademicki wydaje się spór, czy w ogóle powyższa informacja powinna zostać udostępniona w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, skoro odpowiedź na to pytanie nie może już mieć żadnego wpływu na wynik niniejszej sprawy.

Dlatego, mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt