drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Podatek od nieruchomości, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., II FZ 428/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 428/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-11-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-09-18
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Antoni Hanusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Podatek od nieruchomości
Sygn. powiązane
II FZ 429/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11
I SA/Łd 1370/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-16
I SA/Łd 337/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-11
II FSK 2445/10 - Wyrok NSA z 2012-08-14
II FZ 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-26
II FZ 234/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
M.P. 2004 nr 56 poz 958 art. 161 § 1 pkt 3
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Antoni Hanusz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia D.A. od zarządzenia Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Łd 337/08 w zakresie wpisu od skargi w sprawie ze skargi D.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 14 listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie

II FZ 428/08

Uzasadnienie

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2008 roku Przewodniczący I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt I SA/Ld 337/08, wezwał D.A. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 239,00 zł na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 listopada 2007 roku w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 rok. Zarządzenie to zostało zaskarżone przez D.A. do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażaleniem z dnia 21 lipca 2008 roku, w którym skarżąca domagała się uchylenia go w całości oraz stwierdzenia nieważności postępowania prowadzonego przed Sądem administracyjnym pierwszej instancji. Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucono naruszenie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) dalej u.p.p.s.a. jak również art. 174 pkt 2 oraz art. 183 § 2 pkt 5 tej ustawy. Skarżąca wskazała jednocześnie na uchybienie Sądu art. 174 pkt 1 u.p.p.s.a. w związku z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zarządzeniem z dnia 18 lipca 2008 roku Przewodniczący I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi uchylił zarządzenie z dnia 19 czerwca 2008 roku wskazując jako podstawę prawną art. 165 w zw. z art. 167 u.p.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje. W pierwszej kolejności podnieść należy, że Naczelny Sąd Administracyjny nie dopatrzył się zaistnienia w rozpoznawanej sprawie okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności postępowania wymienionych w art. 183 § 2 u.p.p.s.a., w tym podnoszonego przez stronę skarżącą braku możliwości obrony jej praw w toku toczącego się postępowania. Wszelkie bowiem czynności podjęte przez Sąd pierwszej instancji w tym wydanie przez Przewodniczącego Wydziału zarządzenia z dnia 18 lipca 2008 roku świadczą o przestrzeganiu przez Sąd praw strony w toku postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy także zauważyć, że postępowanie zażaleniowe w związku z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 lipca 2008 roku stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 u.p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 i art. 193 u.p.p.s.a. należało je umorzyć. Uchylenie stanowiącego przedmiot zażalenia D.A. zarządzenia Przewodniczącego z dnia 19 czerwca 2008 roku wywołało ten bowiem skutek, że przestał istnieć przedmiot postępowania zażaleniowego. To z kolei uzasadnia zastosowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 197 § 2 i art. 193 u.p.p.s.a. i wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania zażaleniowego.Powered by SoftProdukt